– Kri­mi­na­li­ser dem som gir til tiggere

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LENA RUSTAN FIDJESTAD

Fafo-fors­ker Guri Tyl­dum me­ner det blir feil å kri­mi­na­li­se­re det å be om hjelp.

fe of­re­ne. Da bør man hel­ler be­nyt­te seg av sam­me lo­gikk som i sex­kjøps­lo­ven, og kri­mi­na­li­se­re de som gir til tiggere.

Hun for­tel­ler vi­de­re at rom­fol­ket en sam­men­satt grup­pe, hvor ikke alle kan set­tes i sam­me bås.

– Et di­lem­ma er at folk hele ti­den vil vite om rom­fol­ket egent­lig er snil­le el­ler slem­me. Men det er ikke en grup­pe el­ler ett nett­verk. No­en dri­ver med kri­mi­na­li­tet, mens and­re ikke gjør det. Det er en tendens til å sam­men­blan­de grup­pa, ved at man kal­ler alle til­rei­sen­de fra Ro­ma­nia tiggere, selv om de ald­ri er sett med en tigge­kopp.

Tyl­dum på­pe­ker også at det gjer­ne er uli­ke grup­per som dri­ver med tig­ging og kri­mi­na­li­tet

– Man­ge vil kri­mi­na­li­se­re tig­ging, si­den en­kel­te rom­folk dri­ver med lomme­ty­ve­ri el­ler pille­salg. Rea­li­te­ten er at de fær­res­te vil­le sit­tet i time­vis foran Re­ma 1000 og tig­get, om de stjal en Ip­hone i uka. De som le­ver av kri­mi­na­li­tet har et helt an­net inn­tekts­nivå. Det er også uvan­lig at tig­gin­gen er or­ga­ni­sert av no­en som hå­ver inn pro­fit­ten.

På bak­grunn av stu­die­ne sier hun også at rom­fol­ket ofte bor langt ute på lands­byg­da, uten jord og mu­lig­het til å for­sør­ge seg selv. For å kun­ne for­sør­ge seg selv må de flyt­te til by­næ­re om­rå­der, hvor de er ut­satt si­den det er mye dis­kri­mi­ne­ring av den­ne grup­pen i Ro­ma­nia.

– Li­ke­vel lø­ser ikke det å gi pen­ger til tiggere med de pro­ble­me­ne som er i Ro­ma­nia. Da er det mer hen­sikts­mes­sig å do­ne­re pen­ger til or­ga­ni­sa­sjo­ner som job­ber med å bed­re for­hol­de­ne i de­res hjem­land, slik at rom­fol­ket ikke tren­ger å bru­ke pen­ger på å rei­se hit og tig­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.