– Går en gren­se for pri­vat­sko­ler

Krf-leder Knut Arild Harei­de er sterkt for fel­les­sko­len og sier at det går ei gren­se for hvor man­ge re­li­giø­se pri­vat­sko­ler Nor­ge kan ha.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– KRF støt­ter for­eldre­ret­ten og der­for vil­le nok jeg stemt ja til Oa­sens søk­nad om kris­ten grunn­sko­le i Ven­ne­sla. Sam­ti­dig er KRF en varm for­sva­rer for fel­les­sko­len, sa Knut Arild Harei­de til Fædre­lands­ven­nen da han var i Kris­tian­sand og Ven­ne­sla tirs­dag.

Det har skapt na­sjo­na­le over­skrif­ter at Krf-er­ne Nils Olav Lar­sen og In­ger Tu­rid Ton­stad i Ven­ne­sla i for­ri­ge uke stem­te nei til Oa­sens søk­nad, og at Krfs ut­bry­te­re kan kom­me til å dan­ne fler­tall mot sko­len i kom­mune­sty­ret se­ne­re i mai.

Sa­ken går rett inn i en av Krfs hjerte­sa­ker, og stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fr. Grø­van er klar:

– Jeg for­ven­ter at alle i Ven­ne­sla KRF støt­ter søk­na­den om fri- sko­le og stem­mer i pakt med Krfs pro­gram, sier han.

HYLLET FEL­LES­SKO­LEN

Parti­le­der Harei­de be­gyn­te med å hyl­le fel­les­sko­len da han skul­le sva­re på Ven­ne­sla-sa­ken.

– Men er det ikke et pa­ra­doks å kjem­pe for K-en i RLE, for­di alle skal lære det sam­me om kul­tur­grunn­la­get, og sam­ti­dig kjem­pe for ret­ten til å drop­pe den­ne fel­les­are­na­en?

– Jon Lille­tun var en sterk tals­mann for fel­les­sko­len. Li­ke­vel var han den førs­te som god­kjen­te en mus­limsk sko­le i Nor­ge, for­di han også var for for­eldre­ret­ten og tros­fri­he­ten. Vi har ikke fått noe rush av hver­ken mus­lims­ke el­ler krist­ne fri­sko­ler. Der­for er jeg kom­for­ta­bel med å være for fri­sko­ler som sup­ple­ment til of­fent­lig sko­le, sier Harei­de.

Sam­ti­dig er han be­kym­ret hvis det pri­va­te inn­sla­get blir for sterkt.

– Hvis 30 pro­sent av ele­ve­ne had­de gått i mus­lims­ke sko­ler og 30 pro­sent i krist­ne sko­ler, vil­le jeg ment noe helt an­net om fri­sko­ler enn jeg gjør nå. Men nå er det un­der tre pro­sent av nors­ke ele­ver som går i al­ter­na­ti­ve sko­ler. Fel­les­sko­len er ikke tru­et, sier Harei­de, uten å sva­re på hvor han me­ner gren­sen går.

Ag­der var førs­te re­gion som hele den ny­valg­te Krf-le­del­sen be­søk­te etter lands­mø­tet. Tirs­da­gen be­gyn­te på Sør­lan­det syke­hus og ble av­slut­tet i et fel­les­fjøs på Stalle­mo.

FAMILIEPOLITIKK

I mel­lom der sto familiepolitikk i sen­trum. I Slot­tet kjøpe­sen­ter i Kris­tian­sand møt­te Harei­de små­barns­mor Le­ne Flakk med lil­le Ivi (ni uker). Det ble en lang prat om kon­tant­støt­te.

– Ivi er født i fe­bru­ar. Hun er for li­ten til barne­hage i au­gust og må ven­te helt til nes­te au­gust grun­net opp­taks­sys­te­met. Løs­nin­gen for oss er at store­bror tas ut av SFO, og jeg job­ber re­du­sert, mens jeg mot­tar kon­tant­støt­te, sa hun.

Flakk job­ber til van­lig med salg på Hen­nes og Mau­rits.

– Det had­de vært enk­le­re med en høy­ere kon­tant­støt­te, så vi i alle fall slapp å kut­te SFO for store­bror for å få øko­no­mi­en til å gå opp, sa hun.

Harei­de og nest­le­der Kjell In- golf Rop­stad nik­ket. Beg­ge er sik­re på at kon­tant­støt­ten igjen skal bli en vin­ner­sak i valg­kam­pen, som den var på nitti­tal­let.

– Kun KRF ga­ran­te­rer å ut­vik­le kon­tant­støt­ten vi­de­re, til gle­de for de 60 pro­sent av for­eld­re­ne som bru­ker den. Det vil vi vin­ne på, sier Harei­de.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Le­ne Flakk vi­ser fram lil­le Ivi (ni uker) og for­tel­ler at hun tren­ger kon­tant­støt­ten. Der­med ble det en lang prat i Slot­tet med Knut Arild Harei­de (far til dat­ter på fire og sønn på to) og Kjell In­golf Rop­stad (far til dat­ter på syv må­ne­der).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.