Fikk me­dal­je 68 år etter inn­sat

Like etter kri­gen reis­te de til et krigs­her­jet Tysk­land for å sik­re fre­den i Euro­pa. Man­ge av dem har ikke fått me­dal­je for inn­sat­sen før nå.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det var fryk­te­lig å gå gjen­nom Ham­burg og se hvor­dan folk had­de det. Vi var der fire år etter at kri­gen var slutt, og der satt de og ban­ket på mur­stein for å se om de kun­ne bru­ke dem om igjen, min­nes Ken­neth Skofte­land (88) fra Lin­des­nes.

Han var en av 50.000 nord­menn som del­tok i Tysk­lands­bri­ga­den. Den­ne bri­ga­den var en del av den al­li­er­te ok­ku­pa­sjons­styr­ken i Tysk­land etter and­re ver­dens­krig. Den skul­le sik­re fre­den og bi­dra til at lan­det kun­ne gå fra dik­ta­tur til de­mo­kra­ti.

Nå på­går et møy­som­me­lig ar­beid for å gi både dis­se og and­re som har del­tatt i in­ter­na­sjo­na­le ope­ra­sjo­ner en skik­ke­lig an­er­kjen­nel­se.

Ken­neth Skofte­land reis­te ut i 1949. Man­dag kveld fikk han me­dal­je, 68 år etter at han tje­neste­gjor­de i et krigs­her­jet Euro­pa.

– Jeg hus­ker spe­si­elt godt masse­gra­ve­ne etter kon­sen­tra­sjons­lei­re­ne. Det var masse­gra­ver med 5000 lik, sier Skofte­land.

TILBAKEVIRKENDE KRAFT

Rundt 40 krigs­ve­te­ra­ner ble hed­ret med me­dal­je man­dag kveld i for­bin­del­se med mar­ke­rin­gen av 8. mai. De had­de alle gjort tje­nes­te i in­ter­na­sjo­na­le ope­ra­sjo­ner der Nor­ge har del­tatt.

To uli­ke me­dal­jer ble delt ut. Den ene er For­sva­rets me­dal­je for in­ter­na­sjo­na­le ope­ra­sjo­ner, mens den and­re er me­dal­jen for dem som var med i Tysk­lands­bri­ga­den. Beg­ge er ut­mer­kel­ser som har blitt opp­ret­tet etter 1990. Men de har tilbakevirkende kraft, slik at de kan de­les ut til alle som har tje­neste­gjort i ut­lan­det etter and­re ver­dens­krig.

– Nå hol­der vi på med å ryd­de opp. Bare i Tysk­lands­bri­ga­den var det 50.000 mann, og det er

FOTO: KJE­TIL REITE

Oberst Ha­rald Min­de del­te ut rundt 40 me­dal­jer man­dag kveld. Ken­neth Skofte­land fra Lin­des­nes opp­lev­de flykt­ning lei­ren i Flens­burg, masse­gra­ver i kon­sen­tra­sjons­lei­re­ne og det ut­bom­be­de Ham­burg i 1949. Her får han me­dal­je sam­men med Olav Dah­le og John Emil Refs­nes (th) som også var med i Tysk­lands­bri­ga­den

FOTO: KJE­TIL REITE

Af­gha­ni­stan-ve­te­ran Ro­ger Tved­ten leg­ger ned krans ved min­nes­mer­ket for nord­menn som har of­ret li­vet i in­ter­na­sjo­na­le ope­ra­sjo­ner. Vi­de­re fra ven­st­re: Stef O`rei­l­ly, Ivar Ås, Kjell Skug­ge­dal og Jan Au­by Ha­gen (i for­grun­nen).

FOTO: KJE­TIL REITE

Ove Austrud fra Kris­tian­sand kom til­ba­ke fra Li­ba­non i 1986. Den gang var det prak­tisk talt ikke noe opp­legg for nord­menn som had­de tje­neste­gjort i ut­lan­det.

FOTO: KJE­TIL REITE

Ken­neth Skofte­land var en av 50.000 nord­menn som var med i Tysk­lands­bri­ga­den. Her sam­men med dat­te­ren Jor­unn Gis­le­foss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.