20. mai kan du igjen kjø­re fra Brok­ke til Sule­skard

Sto­re snø­fre­se­re eter seg gjen­nom snø­fon­ne­ne på vei­en fra Sirdal til Lyse­botn. Det har Simen Haughom (18) fil­met.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL NYGAARD kje­til.nygaard@fvn.no

Den førs­te drone­vi­deo­en Simen Haughom (18) fra Ton­stad fil­met, er sett av over 200 mil­lio­ner men­nes­ker etter at den blant an­net ble pub­li­sert i Dai­ly Mail.

Nå har han igjen vært ute med dro­nen sin, den­ne gang på vei­en mel­lom Sirdal og Kjerag, og fil­met sto­re ma­ski­ner som fre­ser vei­en.

– Pap­pa og jeg har hatt den­ne fil­men i tan­ke­ne len­ge. I år tok fak­tisk fir­ma­et som brøy­ter kon­takt og lur­te på om vi vil­le bli med opp og fil­me, så da gjor­de vi det, sier han til Fædre­lands­ven­nen.

SELVLÆRT VIDEOFOTOGRAF

Tors­dag 4. mai er da­gen vi­deo­en ble fil­met.

– Det var sto­re snø­meng­der og helt strå­len­de vær, så na­tu­ren vis­te seg fra sin bes­te side. Det var helt per­fekt, sier 18-årin­gen.

Han pub­li­ser­te vi­deo­en på sin Face­bo­ok-side Specta­cu­lar Nor­way sent fre­dag kveld. På tre da­ger har den al­le­re­de blitt sett av over tre mil­lio­ner.

– Den har star­tet enda bed­re enn det Kjerag-vi­deo­en gjor­de, men jeg kan nok ikke en­gang drøm­me om at den skal opp­nå de sam­me tal­le­ne som Kjerag-vi­deo­en har fått, sier 18-årin­gen.

Simen går på vi­dere­gå­en­de sko­le i Eger­sund. Pla­nen er å ta in­ge­ni­ør­ut­dan­nel­se, og fil­me litt ved si­den av.

Han er selvlært i vi­deo­fa­get, men har sam­ar­bei­det mye med fa­ren Frank Haughom, en iv­rig na­tur­fo­to­graf.

PREIKESTOLEN

Det var i fjor Simen la­get vi­deo­en fra Kjerag, hvor han blant an­net fil­mer Kjerag­bol­ten og na­tu­ren rundt. Sei­ne­re la­get han en vi­deo fra Preikestolen, som også fikk stor opp­merk­som­het.

Satt sam­men med mu­sikk som hans store­bror Fred­rik la­ger, har vi­deo­ene til Simen slått an.

Pro­sjekt­le­der Stein Arild Boi Pe­der­sen sier til Af­ten­bla­det at må­let er å åpne vei­en mel­lom Sirdal og Lyse­botn på selv­es­te na­sjo­nal­da­gen 17. mai.

Sule­skard­vei­en, som går fra Brok­ke i Val­le til Sule­skard i Sirdal, skal etter pla­nen åp­nes den 20. mai.

– Men jeg gjør opp­merk­som på at vi tar for­be­hold om væ­ret, sier Boi Pe­der­sen.

År­sa­ken til at Sule­skaard­vei­en ikke åp­nes tid­li­ge­re er at om­rå­det er verne­sone for reins­dyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.