Søg­ne kom­mu­ne av­vi­ser grunn­lag for retts­sak

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Jon Wer-

Pa­rat har ikke grunn­lag for å trek­ke Søg­ne kom­mu­ne for ret­ten i vars­lings­sak, sier kom­mu­nens ad­vo­kat.

Fre­dag meld­te Kom­mu­nal Rap­port at Søg­ne kom­mu­ne har svart på var­se­let om søks­mål fra Pa­rat.

– Vårt svar er at vi ikke ser noe grunn­lag for å ta ut søks­mål mot kom­mu­nen, be­kref­ter ad­vo­kat Fro­de Lauareid i KS Ad­vo­ka­te­ne over­for Fædre­lands­ven­nen.

Det var i april at ad­vo­kat Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen i fag­for­enin­gen Pa­rat sa at han ut­ar­bei­det et var­sel om søks­mål mot Søg­ne kom­mu­ne, med bak­grunn i råd­mann Kim Høy­er Ho­lums hånd­te­ring av et var­sel om kri­tikk­ver­di­ge for­hold fra to an­sat­te.

– Jeg har ikke an­net å si enn at det er en­kelt å for­hol­de seg til et slikt svar, ly­der Horn Jo­hann­es­sens kor­te sms-tekst på vår hen­ven­del­se om en kom­men­tar til sa­kens ut­vik­ling.

Fro­de Lauareid sier at der­som det li­ke­vel blir tatt ut søks­mål, vil kom­mu­nen leg­ge ned på­stand om fri­fin­nel­se, og at de til­kjen­nes saks­om­kost­nin­ger.

Ny­lig ble det kjent at det er kom­met to nye vars­lin­ger fra an- sat­te i kom­mu­nen.

De er le­vert di­rek­te til le­de­ren av kon­troll­ut­val­get, noe han tol­ker som et sig­nal om at an­sat­te ikke har til­lit til kom­mu­nens vars­lings­ru­ti­ner.

I for­ri­ge kom­mune­styre­møte for­kas­tet po­li­ti­ker­ne ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag til nye vars­lings­ru­ti­ner for Søg­ne kom­mu­ne.

Fro­de Lauareid sier kra­vet om er­stat­ning fra Pa­rat er be­grun­net i feil kom­mu­nen skal ha be­gått.

– Jeg kan ikke se at det er gjort sli­ke feil at det ut­lø­ser rett til er­stat­ning, og der­for bør kom­mu­nen fri­fin­nes, sier Ks-ad­vo­ka­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.