Spar­ket ned mann for å bli «Rin­ge­nes Her­re»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Tre menn skal ha slått og spar­ket en per­son som lå nede for å få tak i «Gol­lum­ring».

– De krang­let om rin­gen, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der John Rep­stad i Ag­der po­liti­dis­trikt, som av­vi­ser at det var noe rolle­spill.

– Nei. De krang­let om rin­gen. De kal­te det en «Gol­lum­ring». Bare jug­gel. Ikke gull el­ler sølv. Det var det det var, sier Rep­stad.

Om ved­kom­men­de men­te det var Gol­lums ring, el­ler om den var ma­gisk, had­de dess­ver­re ikke Fædre­lands­ven­nen vett nok til å spør­re ope­ra­sjons­le­de­ren om.

Den vol­de­li­ge dra­ma­et om hvem som er rin­ge­nes her­re ut­spil­te seg i et nytt for­mat uten­for kul­tur­hu­set Sam­sen i Kris­tian­sand man­dag etter­mid­dag.

Klok­ken 16.51 fikk po­li­ti­et mel­ding om vold mot en per­son uten­for Sam­sen.

– Vi fikk tre nød­te­le­fo­ner sam­ti­dig, sier ope­ra­sjons­le­der John Rep­stad.

– En per­son lå nede, mens tre and­re sto rundt, sier Rep­stad.

Man­nen skal være i midt­en av 20-åre­ne, og er kjent av po­li­ti­et fra tid­li­ge­re epi­so­der.

Da po­li­ti­et kom til det gam­le slak­te­ri­et på Sam­sen, der det nor­malt ikke len­ger vi­ses så bru­ta­le sce­ner i det lo­ka­le kul­tur­hu­set, var par­te­ne borte.

Men sce­ne­ne som ut­spil­te seg, skjed­de foran et yng­re pub­li­kum.

– En skole­klas­se på vei til Sam­sen ble vit­ne til det­te. Klart det var skrem­men­de for dem, sier ope­ra­sjons­le­der Rep­stad.

Uten å måt­te lage en tri­lo­gi om for­hol­det, tok po­li­ti­et opp jak­ten, og klar­te å opp­spo­re for­nær­me­de.

– Man­nen som lå nede skal ha gått på en buss til Vågs­bygd, sier ope­ra­sjons­le­der Rep­stad.

– Vi på­traff ikke den and­re par­ten, og fore­tar oss nok ikke mer i sa­ken, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Rep­stad.

ARKIVFOTO

Det opp­sto en vol­de­lig kran­gel over Gol­lums ring uten­for Sam­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.