Usik­ker på 17. mai­væ­ret på Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODDVAR EIDE jan.oddvar.eide@fvn.no

Stats­me­teoro­log Bjart Erik­sen sier det er litt for tid­lig å si sik­kert hvor­dan væ­ret blir på Sør­lan­det 17. mai. Men han kom­mer selv til Kris­tian­sand på na­sjo­nal­da­gen, og har der­for smug­tit­tet på væ­ret for da­gen.

– Vi har ikke et or­dent­lig var­sel ennå, men yr.no har sendt ut et auto­ma­tisk var­sel. Og etter­som jeg skal ned­over på 17. mai, tok jeg en titt på det av egen nys­gjer­rig­het, og kan prø­ve å si litt, sier Bjart Erik­sen.

– Det kan gå alle mu­li­ge vei­er her, men i ho­ved­sak ser det ut til at det er litt stør­re sann­syn­lig­het for opp­hold mel­lom barne­to­get og bor­ger­to­get. Mar­gi­nalt, egent­lig. Akku­rat nå ser det ut til at det er 55 pro­sent sjan­se for opp­hold – 45 pro­sent sjan­se for no­en by­ger, sier han.

Men han lo­ver at det ikke blir plask­regn og støv­le-ka­ta­stro­falt dår­lig vær.

– Nei, hvis det blir regn, så blir det no­en by­ger. Ikke sto­re meng­der. Men hvis det blir by­ger, så er det pa­ra­ply­vær, sier han. – Barne­to­get, bor­ger­to­get? – Hvis det kom­mer, så er det umu­lig nå å si om det blir mor­gen el­ler kveld. Det lig­ger for langt fram i tid og kan fort end­re seg. – Så hvor blir det verst og best? – Vest­li­ge de­ler av Vest-ag­der og ind­re strøk av Ag­der er mest ut­satt. I Aust-ag­der er det høy­ere sann­syn­lig for opp­hold. Men det er mar­gi­nalt det også, sier Erik­sen.

– Tem­pe­ra­tu­ren blir ikke la­ve­re enn sju gra­der. Spørs­må­let er om den kan kom­me opp i 15 gra­der, sier Bjart Erik­sen. – Mu­lig­he­ter for sol?

– Ja, fak­tisk det er fak­tisk mu­lig at vi får pen­vær. Men det blir ikke tem­pe­ra­tu­rer opp i 20. Sjan­sen for det er svært li­ten, sier han.

– Den sis­te fak­to­ren for om vi kom­mer hjem fra barne­to­get med ho­det in­takt, er vin­den. Blå- ser vi vekk?

– Den er vans­ke­lig. Det kan gå beg­ge vei­er. Det kan bli vind­stil­le. På den and­re si­den: Det blir ikke sterk ku­ling el­ler storm. Men det kan bli li­ten ku­ling på kys­ten. Alt fra lett bris til li­ten ku­ling, sier Erik­sen.

– Så kort opp­sum­mert: Fort­satt stor usik­ker­het om hvor­dan væ­ret blir så langt fram i tid. Men det blir ikke vin­ter­li­ge for­hold, vi blir ikke søkk våte, og vi blå­ser ikke bort, sier Bjart Erik­sen, som be­gyn­ner da­gen med barne­tog i Pors­grunn.

– Og så skal vi være i Kris­tian­sand til bor­ger­to­get i alle fall, sier han.

– Hva gle­der du deg mest til? – Det er all­tid gøy med barne­to­get. Men jeg gle­der meg jo også til å se hvor­dan væ­ret blir, hum­rer Erik­sen og av­slø­rer at det er Vigør han kom­mer til å heie høy­est på i bor­ger­to­get.

ARKIVFOTO

Akku­rat nå ser det ut til at det er 55 pro­sent sjan­se for opp­holds­vær un­der bor­ger­to­get 17. mai, men det kan fort end­re seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.