Vil ikke ha ut­vis­nings­tall

Inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Per Sandberg (Frp) me­ner det er unød­ven­dig å få over­sikt over hvor man­ge barn i Nor­ge som har en av for­eld­re­ne sine ut­vist.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no TEKST: con­nie.bentz­rud@fvn.no

– Stats­rå­dens svar sen­der et sig­nal om at for HøyreFrem­skritts­parti­re­gje­rin­gen er dis­se pro­blem­stil­lin­ge­ne uin­ter­es­san­te, sier Ka­ri Hen­rik­sen (Ap).

Per Sandberg er for ti­den kon­sti­tu­ert inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter.

Har ikke over­sikt

I kjøl­van­net av Fædre­lands­ven­nens sa­ker om Ni­na Ba­ad­stø og hen­nes ut­vis­te sam­bo­er har stor­tings­re­pre­sen­tan­ten fra Vest-ag­der sendt et skrift­lig spørs­mål til inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­te­ren.

Ha­di Wa­he­di ble ut­vist for snart fire år si­den. Ut­vis­nin­gen var­te i to år, men han har ennå ikke fått inn­reise­til­la­tel­se. Mens pa­ret ven­ter, vokser de­res to barn opp uten no­en pap­pa i sam­me land som dem selv. De le­ver i til­legg på fat­tig­doms­gren­sen, etter at mor ble fra­tatt ytel­ser som ene­for­sør­ger.

I en av ar­tik­le­ne kom det frem at sta­ten ikke har over­sikt over hvor man­ge barn som le­ver med en av for­eld­re­ne sine ut­vist. Det­te har både Barne­om­bu­det og fle­re or­ga­ni­sa­sjo­ner etter­lyst i fle­re år. Det ser ut som de må ven­te en stund til.

«Hva er jus­tis­mi­nis­te­rens be­grun­nel­se for ikke å lage en slik over­sikt, og på den må­ten kun­ne bed­re kon­trol­le­re om barne­kon­ven­sjo­nen føl­ges?», var spørs­må­let Hen­rik­sen stil­te.

Spørs­må­let til jus­tis­mi­nis­te­ren ble sendt vi­de­re til fun­ge­ren­de inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Per Sandberg.

– ikke av­gjø­ren­de

«Det at vi i dag ikke fø­rer sta­ti­stikk over hvor man­ge barn i Nor­ge som har ut­vis­te for­eld­re kan jeg vans­ke­lig se er av av­gjø­ren­de be­tyd­ning for spørs­må­let om vi over­hol­der våre for­plik­tel­ser etter barne­kon­ven­sjo­nen», sva­rer Per Sandberg (Frp) i sitt skrift­li­ge svar.

Han pe­ker på at det skal fore­tas en kon­kret og in­di­vi­du­ell vur­de­ring i den en­kel­te ut­vis­nings­sak hvor hen­sy­net til bar­nets bes­te skal være et av de grunn­leg­gen­de hen­syn.

«Om vi føl­ger barne­kon­ven­sjo­nen må så­le­des vur­de­res ut fra den kon­kre­te for­holds­mes­sig­hets­vur­de­ring som er gjort i den en­kel­te ut­vis­nings­sak, og ikke ut fra hvor man­ge barn to­talt sett i Nor­ge som har en for­el­der som er ut­vist», skri­ver Sandberg.

– in­gen am­bi­sjo­ner

Ka­ri Hen­rik­sen li­ker sva­ret dår­lig.

– Jeg re­gist­re­rer at stats­rå­den ikke har til hen­sikt å føl­ge opp fore­spør­se­len fra Barne­om­bu­det som me­ner at en slik over­sikt kan gi et bed­re grunn­lag for å vur­de­re ut­ford­rin­ge­ne for bar­na når en av for­eld­re­ne ut­vi­ses, sier Hen­rik­sen.

Stor­tings­po­li­ti­ke­ren me­ner at det i sva­ret ikke lig­ger sig­na­ler om am­bi­sjo­ner el­ler vi­sjo­ner på bar­nas veg­ne, og in­gen vur­de­ring av kjer­nen i sa­ken.

– Sva­ret vi­ser at vi har en inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter som ikke er sær­lig opp­tatt av dia­log med vik­ti­ge ak­tø­rer som Barne­om­bu­det for å få inn­spill til å ut­vik­le po­li­tik­ken til det bed­re, sier Hen­rik­sen.

Fædre­lands­ven­nens første­side 28. april 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.