30 års ho­tell­drøm rea­li­se­res

I over 30 år har El­ling Eike­ra­pen drømt om å byg­ge ho­tell i gren­da med 11 fast­bo­en­de. Nå nær­mer åp­nings­da­to­en seg.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

– Man må tør­re å sat­se litt, me­ner 71-årin­gen som gjen­nom egne og lån­te mid­ler er i ferd med å fer­dig­stil­le ho­tel­let til 30 mil­lio­ner kro­ner.

Gren­da har in­gen til­bud som bu­tikk, post el­ler noe of­fent­lig kon­tor. Deri­mot er det et al­pin­an­legg her sam­men med rundt hund­re hyt­ter. Og alt­så 11 fast­bo­en­de.

– Det er en ri­si­ko med alt. Og det er ikke nød­ven­dig­vis slik at man må byg­ge ho­tell midt i Kris­tian­sand sen­trum for å lyk­kes, hel­ler tvert imot, sier Eike­ra­pen.

Når Eike­ra­pen Gjeste­gard åp­ner 10. juni er det med 29 dob­belt­rom, res­tau­rant, bar, heis og to kon­fe­ranse­rom med plass til 100 gjes­ter. Det er på fire eta­sjer med en grunn­fla­te på 450 kvad­rat­me­ter.

IKKE I EKSPRESS

Det er snakk om rundt åtte hel- og del­tids­stil­lin­ger på ho­tel­let.

Fire år har Eike­ra­pen brukt på byg­gin­gen. Det har alt­så ikke gått i eks­press­fart.

– Jeg plei­er å si at jeg byg­ger etter den afri­kans­ke mo­del­len. Og det vil si å byg­ge med de pen­ge­ne jeg har hatt til­gjen­ge­lig, smi­ler han.

Ho­tel­let lig­ger 300 me­ter fra al­pin­an­leg­get. Den er byg­get på går­den der Eike­ra­pen og hans seks søs­ken voks­te opp. Han har be­holdt litt av den ori­gi­na­le byg­nin­gen fra går­den i ho­tell­kjel­le­ren, blant an­net noe av grunn­mu­ren.

Det var i 1987 at han og hans svo­ger pre­sen­ter­te tan­ke­ne om ho­tell førs­te gang. Det skjed­de i for­bin­del­se med en kon­kur­ran­se som kom­mu­nen av­holdt om å ska­pe ide­er for ny næ­rings­virk­som­het i kom­mu­nen.

De had­de teg­nin­ger med full pro­spekt, men det ble ikke noe av da.

– Vi had­de rett og slett ikke tid på top­pen av job­be­ne vi el­lers had­de, sier Eike­ra­pen, som har 35 år bak i an­leggs­bran­sjen.

GIKK I GANG

Men etter at han ble pen­sjo­nist gikk han i gang med pro­sjek­tet. Han me­ner det er mar­ked for et slikt ho­tell som må sies å lig­ge gris­grendt til.

– Jeg har i man­ge år leid ut hyt­ter til gjes­ter fra Dan­mark, Tysk­land og Ne­der­land. Dis­se vil være in­ter­es­sert i å bo her, i til­legg til nord­menn som kom­mer hit for å bru­ke al­pin­an­leg­get, for fiske og re­krea­sjon, sier Eike­ra­pen.

Han vil el­lers sat­se på kon­fe­ranse­mar­ke­det.

– Her kan be­drif­ter og and­re kom­bi­ne­re fag­ar­beid med na­tur­opp­le­vel­ser, sier han.

Dess­uten på­går Ag­der Ener­gis mil­li­ard­ut­byg­ging in­nen kraft som ska­per be­hov for over­nat­ting.

SKAL IKKE DRI­VE SELV

Selv skal han ikke dri­ve ho­tel­let, det over­la­ter han til sin nie­se Sandra Hod­ne Linde­fjell. Hun har bodd med sine nors­ke for­eld­re i USA hele sitt liv, men kom­mer nå over for å dri­ve ho­tel­let fra 1. juni.

Han blir li­ke­vel fast bo­en­de i byg­get, for han har fått la­get sin egen lei­lig­het her.

– Å fort­satt bo på Eike­ra­pen er vik­tig for meg. Og at jeg nå har vært på med på å ska­pe det­te, gjør godt. På sikt hå­per jeg det­te vil bi­dra til å gjø­re om­rå­det til et tu­rist­sen­ter, sier El­ling Eike­ra­pen.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

El­ling Eike­ra­pen har helt si­den 1980-tal­let drømt å byg­ge ho­tell i gren­da med bare 11 fast­bo­en­de. Nå skjer det. Eike­ra­pen Gjeste­gard åp­ner 10. juni.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Her er bryl­lups­suit­en. El­ling Eike­ra­pen tror det er et be­ty­de­lig mar­ked for å ar­ran­ge­re bryl­lup i det nye ho­tel­let.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

El­ling Eike­ra­pen i et av de 29 dob­belt­rom­me­ne som er på ho­tel­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.