Ny op­ti­mis­me i sør­landsk næ­rings­liv

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Mar­kant stem­nings­skif­te til det bed­re i sør­landsk næ­rings­liv, iføl­ge Sr-banks blod­fers­ke kon­junk­tur­baro­me­ter. Den uløs­te gå­ten er hvor­dan No­de-be­drif­ter med syn­ken­de ordre­inn­gang pas­ser inn i bil­det.

– Vi er akku­rat på hopp­kan­ten. Et så mar­kant stem­nings­skif­te kom­mer nep­pe til å vare frem­over, sier Kyr­re M. Knud­sen. Han er sjef­øko­nom i Spare­bank 1 SRBank og i ferd med å pre­sen­te­re ban­kens fers­ke kon­junk­tur­baro­me­ter for Ag­der, Ro­ga­land og Horda­land.

Den­ne tirs­da­gen skjer det hos Sr-bank i Kris­tian­sand og Knud­sen snak­ker føl­ge­lig mest om Ag­der. Man­da­gens pre­sen­ta­sjon i Stav­an­ger skaf­fet ham tit­te­len «Nå har de fått til­ba­ke tro­en i olje­byen» på Da­gens Næ­rings­livs for­si­de. For op­ti­mis­men er til­ba­ke så det mer­kes der borte.

FEM PROSENTPOENG FRAM

Det er den her også, iføl­ge kon­junk­tur­baro­me­te­ret. Mens 54 pro­sent av de spur­te blant 600 be­drif­ter så lyst på frem­ti­den for ett kvar­tal si­den, har an­de­len nå ste­get til 59 pro­sent. (Se fakta­ram­me.)

– Næ­rings­li­vet har vist seg som utro­lig ro­bust og om­stil­lings­dyk­tig. Nå gjel­der det bare ikke å glem­me lær­dom­men fra de sis­te to-tre åre­ne. Be­d­ret kon­kur­ranse­kraft må tas med vi­de­re, un­der­stre­ker Kyr­re M. Knud­sen som også sen­der en venn­lig hil­sen til Sol­berg-re­gje­rin­gens fi­nans­po­li­tikk. Den er «godt por­sjo­nert».

NO­DE-UNDRING

At også olje­næ­rin­gen pre­ges av ny­vun­net op­ti­mis­me, ska­per en kjapp dis­ku­sjon i bank­møte­rom­met i Kvad­ra­tu­ren. For inn­tryk­ket er at Sør­lan­dets No­de-be­drif­ter, som jo er tungt eks­po­nert mot off­shore bo­ring, ikke nett­opp har vok­sen­de ordre­bø­ker. Tvert imot. Men noe en­ty­dig svar på und­rin­gen fin­ner den lil­le, frem­møt­te for­sam­lin­gen ikke. Det blir med no­en be­trakt­nin­ger om etter­mar­ke­det.

De har imid­ler­tid hyg­ge­li­ge ting å mel­de fra and­re bran­sjer.

– I fjor var mar­ke­det stramt, i år er det bed­re. Vi har fle­re fore­spørs­ler og fle­re job­ber. Når de nye vei­ene kom­mer, blir det vir­ke­lig full gass, sier Vi­dar Aamodt fra Aamodt Hus og søs­ter­sel­ska­pet Aamodt Bygg, som er i ferd med å an­set­te tre tøm­re­re.

– Vi har et knall­tøft bud­sjett for 2017, men lig­ger foran, opp­ly­ser Sig­bjørn Dvergs­nes, som sel­ger bo­li­ger for Aamodt Hus.

– Vare­bil­sal­get tar seg kraf­tig opp. Det hø­rer jeg fra bran­sjen. Jeg vet også at be­man­nings­bran­sjen er på ny opp­tur og får opp­drag fra be­drif­ter i re­gio­nen, be­drif­ter som ned­be­man­net for ikke vel­dig len­ge si­den, sup­ple­rer Ani­ta S. Diet­rich­son fra Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen.

– Vi har et mer dif­fe­ren­si­ert ar­beids­liv enn Ro­ga­land. Min lil­le be­kym­ring drei­er seg om de på 50 pluss som mis­tet job­be­ne sine un­der ol­je­ned­tu­ren; kla­rer de å fin­ne seg noe nytt å gjø­re? El­lers re­gist­re­rer jeg at Kris­tian­sands skatte­inn­gang så langt i år lig­ger un­der bud­sjett, men det gjor­de den også i fjor på den­ne ti­den, og da end­te det bra, ly­der det fra ord­fø­rer Ha­rald Fur­re.

– Rei­se­livs­næ­rin­gen er un­der­vur­dert. Men bytt en tysk bo­bil­tu­rist mot en av Ki­nas man­ge mil­li­ar­dæ­rer, så skal vi se at pen­ger leg­ges igjen! hin­ter Kyr­re M. Knud­sen.

– Jeg lik­te de 30 mil­lio­ne­ne til Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab. De vil også ska­pe ring­virk­nin­ger, leg­ger Ani­ta S. Diet­rich­son til.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

De smi­ler og er eni­ge, hver fra sitt stå­sted: Frem­tids­tro­en til­tar i næ­rings­li­vet. F.v. Vi­dar Aamodt fra Aamodt Bygg AS og Aamodt Hus AS, Ani­ta S. Diet­rich­son fra Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen, Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, Spare­bank 1 Sr-banks sjef­øko­nom Kyr­re M. Knud­sen, Sig­bjørn Dvergs­nes fra Aamodt Hus og Thor­bjørn Thor­kild­sen fra Spare­bank 1 Sr-bank.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.