Re­tur­kraft grans­ker vi­de­re

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Re­tur­kraft job­ber fort­satt med å fin­ne ut av om­sten­dig­he­te­ne rundt «rente­sa­ken». Nå går Stein A. Han­ne­vik inn som styre­le­der.

– Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen er over og vi går over i et ei­er­møte uten pres­se til­ste­de, opp­lys­te Re­tur­kraft AS’ ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Odd Ter­je Dø­vik tirs­dag midt på da­gen. Di­ver­se for­ma­li­te­ter var unna­gjort i det of­fent­lig eide for­bren­nings­an­leg­gets au­di­to­ri­um og de 16 frem­møt­te be­vil­get seg en kort pau­se for byt­ting av hat­ter fra ak­sjo­næ­rer til ei­ere.

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen var udra­ma­tisk. 2016-regn­ska­pet vi­ser et hyg­ge­lig over­skudd og ble ved­tatt etter at øko­nomi­sjef Lars Erik Harv had­de gjort et he­der­lig for­søk på å for­kla­re kon­se­kven­se­ne av «rente­sa­ken».

Den drei­er seg om feil­ak­tig regn­skaps­før­sel av en se­rie «multi­kan­sel­ler­ba­re renteswap­av­ta­ler» med Nor­dea, av­ta­ler som iføl­ge saks­do­ku­men­te­ne til kon­troll­ut­val­get i Kris­tian­sand har kos­tet 335 mil­lio­ner kro­ner mer enn fly­ten­de låne­ren­te vil­le ha gjort, og som tid­li­ge­re Re­tur­kraft­sty­rer og -ad­mi­ni­stra­sjo­ner åpen­bart ikke har skjønt mye av.

Prak­tisk kon­se­kvens nå er at 148 mil­lio­ner kro­ner duk­ker opp som lang­sik­tig gjeld i ba­lanse­regn­ska­pet. Der skul­le de ha vært for­lengst.

UTVIDET UNDERSØKELSE

Det var el­lers en grunn til det hår­fine skil­let mel­lom ge­ne­ral­for­sam­ling og ei­er­møte. I fe­bru­ar ble det sagt at un­der­sø­kel­se­ne rundt hvem som har visst og/el­ler skjønt hva av de fa­mø­se rente­av­ta­le­ne, skul­le ta fire uker. De på­går fort­satt, nå i regi av Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma i Oslo. I mel­lom­ti­den er de også utvidet til å om­fat­te hele rek­ken av styre­le­de­re, styre­med­lem­mer og sen­tra­le men­nes­ker i be­drifts­le­del­sen til­ba­ke fra opp­start i 2007. Det be­tyr at sty­ret på et vis er blitt in­ha­bilt, og at vur­de­rin­ger og be­slut­nin­ger løf­tes opp til ei­er­nivå.

Vik­tigs­te be­slut­ning vil dreie seg om et even­tu­elt er­stat­nings­søks­mål mot Nor­dea og/el­ler Ernst & Young. Sist­nevn­te har vært både re­vi­sor og sen­tral råd­gi­ver sam­ti­dig.

HAN­NE­VIK STYRE­LE­DER

Ole Pet­ter Krab­be­rød ble el­lers tak­ket av som styre­le­der, etter to år og eget øns­ke. Inn kom­mer Stein A. Han­ne­vik, mange­årig adm.dir. i Pluss­bank og ar­bei­den­de styre­le­der (nå «van­lig» styre­le­der) i Spare­ban­ken Sør, styre­le­der for Kil­den-byg­gin­gen og di­ver­se an­net.

– In­gen pro­gram­er­klæ­ring. Jeg kan litt om sel­ska­pet, men har også mye å lære. Jeg re­gist­rer­te at det var noe stå­hei i bygge­pe­rio­den, men det er vann som har rent i ha­vet. Og så ob­ser­ve­rer jeg no­en vi­der­ver­dig­he­ter på rente­si­den. Det får vi gjø­re det best mu­li­ge ut av. Men vik­tigst er det at den dag­li­ge drif­ten er vel­or­ga­ni­sert og -ope­rert. Dess­uten har Re­tur­kraft et spen­nen­de, frem­tids­ret­tet ut­gangs­punkt ut fra både miljø­mes­si­ge, tek­no­lo­gis­ke og øko­no­mis­ke be­trakt­nin­ger. Kon­kur­ran­sen kom­mer bare til å øke, og den må vi kla­re å møte, ut­tal­te Han­ne­vik til Fædre­lands­ven­nen per te­le­fon etter å ha blitt valgt – for øv­rig uten å være til­ste­de.

FOTO: ARKIV

Un­der­sø­kel­se­ne rundt rente­av­ta­le­ne med Nor­dea skul­le ta fire uker, ble det opp­lyst i fe­bru­ar. De på­går ennå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.