EØS – en trus­sel mot Nor­ges selv­sten­dig­het

Eøs-av­ta­len må er­stat­tes med en van­lig han­dels­av­ta­le.

Faedrelandsvennen - - MENING - OLAF BAK­KE, for Aust-ag­der Nei til EU

Vi må fri oss fra EØS- av­ta­lens øde­leg­gen­de grep sna­rest. Løs­nin­gen er en van­lig han­dels­av­ta­le, slik de fles­te and­re land har med EU. Vi vil ikke ha det sam­fun­net som EØS grad­vis fø­rer lan­det frem mot.

ESA og Ef­ta-dom­sto­len «pas­ser på» og av­gjør tvis­ter mel­lom Nor­ge og EU med sta­dig nye, uri­me­li­ge av­gjø­rel­ser. Enda ver­re er det at Stor­tin­gets fler­tall gjen­nom ko­mi­té­en for Eøs-sa­ker opp­fø­rer seg som om det er tvun­get til å god­kjen­ne alle retts­ak­ter (lo­ver, for­ord­nin­ger, di­rek­ti­ver m.v.) fra EU

Van­lig­vis ved­tas nors­ke lo­ver etter grun­di­ge ut­red­nin­ger, hø­rin­ger og stor­tings­be­hand­ling. Slik er det ikke med det som kom­mer fra Brüs­sel. Det god­kjen­nes nå gjen­nom­snitt­lig to hund­re – 200! – sli­ke «retts­ak­ter» hver må­ned. Dét skjer i lø­pet av én time – alt­så 18 se­kun­der pr. sak!

Stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne vet ikke hva de gjør. Del­ta­ker­ne rek­ker knapt å lese over­skrif­ten og langt mind­re set­te seg inn i inn­hol­det. De ser på en lis­te og så er det «i or­den». EU’S lo­ver må bare god­tas pga. Eøs-av­ta­len, uten at stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne vet hva de drei­er seg om el­ler be­hand­ler dem på van­lig måte. Noe er i or­den – også sett med nors­ke øyne – men alt­så ald­ri vur­dert. nd­re sa­ker er svært al­vor­li­ge: EUS fi­nanstil­syn, over­sty­ring av olje-, gass, ener­gi- og al­ko­hol­po­li­tikk. Grense­kon­troll med mat og dyr måt­te fjer­nes. Utal­li­ge sam­funns­ska­de­li­ge ord­nin­ger er tvun­get igjen­nom: Vi­kar­by­rå­er, han­del med tje­nes­ter, kost­ba­re og uhen­sikts­mes­si­ge krav om an­bud ved of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser. Me­dia tier – de føl­ger stort sett dess­ver­re ikke med på den ras­ke ut­vik­lin­gen som skjer in­nen EØS.

Si­tua­sjo­nen er klart i strid med folke­vil­jen og med pa­ra­graf 1 i Grunn­lo­ven: «Konge­ri­ket Nor­ge er et fritt, selv­sten­dig, ude­le­lig og uav­hen­de­lig rike.»

Har Eøs-av­ta­len prak­tisk be­tyd­ning? I høy grad! For­hol­de­ne i næ­rings­li­vet un­der­mi­ne­res. Ar­beids­miljø­lo­ven om­gås. So­si­al dum­ping og ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet flo­re­rer i man­ge bran­sjer.

Stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne vet ikke hva de gjør.

AMa­fia er på full fart inn. Det var 2-3000 nors­ke lang­trans­port­sjå­fø­rer for no­en år si­den. Nå er det en hånd­full igjen. Fag­ut­dan­ne­de nors­ke hånd­ver­ke­re er et sær­syn i Øst­lands­om­rå­det, der halve be­folk­nin­gen bor. Det gjel­der mu­re­re, sne­k­ke­re, ma­le­re og man­ge and­re vik­ti­ge fag. De seks størs­te vi­kar­by­rå­ene i Oslo-om­rå­det har seks gan­ger fle­re «an­sat­te» enn de seks størs­te en­tre­pre­nø­re­ne. Vik­ti­ge yr­kes­fag på de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne for­svin­ner når det ikke fin­nes job­ber.

Norsk sjø­fart står i fare. Norsk luft­fart ram­mes av øket ri­si­ko. An­tal­let ulyk­ker med he­li­kop­ter på bri­tisk sok­kel er et klart ek­sem­pel. Det­te er uan­svar­lig, far­lig og øde­leg­gen­de for lan­det.

Med han­dels­av­ta­le kan vi unn­gå alt det­te. For­ut­satt alt­så at nors­ke po­li­ti­ke­re vil. Alle bran­sjer vil ha like gode be­tin­gel­ser for han­del som nå. Lan­det vil ha det langt bed­re. Et unn­tak er fi­nans­sek­to­ren – nep­pe det størs­te pro­ble­met? Penge­flyt­ting er ikke sær­skilt pro­duk­tivt. Husk bare hvor­dan det gikk på Is­land un­der fi­nans­kri­sen. D et an­er­kjen­te Me­non Eco­no­mics AS – re­la­tivt Eu-venn­lig og slett ikke på «venstre­si­den» po­li­tisk – kon­klu­der­te i 2013 med at si­tua­sjo­nen med en han­dels­av­ta­le vil­le være slik – gans­ke upro­ble­ma­tisk for næ­rings­li­vet som hel­het.

EU har bi­la­te­ra­le han­dels­av­ta­ler med alle and­re land enn Nor­ge, Is­land og Lich­ten­stein. EØS­av­ta­len var ald­ri god for vårt land. Nå opp­le­ver vi føl­ge­ne. Virke­om­rå­det for av­ta­len ut­vi­des sta­dig. Ef­fek­te­ne er til dels øde­leg­gen­de. Det­te må vi ut av sna­rest mu­lig.

EØS er in­gen nød­ven­dig­het for . Nor­ge. Vi kan kla­re oss like godt som Sveits – med de in­ter­na­sjo­na­le av­ta­le­ne om han­del (WTO) og bi­la­te­ra­le av­ta­ler med EU. Sveits har sin stra­te­gis­ke be­lig­gen­het midt i EU og sitt vi­ta­le de­mo­kra­ti. Nor­ge har sin fisk, olje, gass og vann­kraft og sin lan­ge kyst mot Norske­ha­vet og Nord­sjø­en/ska­gerak.

Eøs-av­ta­len kan sies opp av Nor­ge el­ler EU med 12 mnd var­sel (ar­tik­kel 127). Der­som det skjer trer auto­ma­tisk den tid­li­ge­re fri­han­dels­av­ta­len fra 1973 i kraft (ar­tik­kel 120). Den gir toll­fri ad­gang til EUS mar­ke­der for in­du­stri­va­rer, også fisk. At EU vil mis­li­ke det­te og at NHO og and­re vil spå øko­no­misk domme­dag, er også gans­ke sik­kert.

EU er en by­rå­kra­tisk og ju­ri­disk ko­loss – uten de­mo­kra­tisk grunn­fes­te i egen be­folk­ning. Fol­ket i Frank­ri­ke, Ne­der­land og Ir­land stem­te mot for­sla­get til EU­grunn­lov. Stor­bri­tan­nia går nå ut av EU. Vi bør al­li­ere oss og sam­ar­bei­de med en­gelsk­men­ne­ne, Is­land, Fær­øy­ene og Grøn­land. Råde­ret­ten over ha­vet, kon­ti­nen­tal­sok­ke­len og alle våre res­sur- ser er trumf­kort i for­hand­lin­ge­ne med EU når vi skal er­stat­te EØS­med en han­dels­av­ta­le.

EU for sin del vil nå ha ras­ke­re inn­fø­ring av di­rek­ti­ver og mind­re ad­gang til å av­vise dem, alt­så ver­re enn nå. EU står for en yt­ter­lig­gå­en­de li­be­ra­lis­me der ho­ved­re­ge­len er den øko­no­misk ster­kes­tes rett. Vekst og pro­fitt er ho­ved­må­let, ikke et mid­del. EU og Euro-sam­ar­bei­det lig­ger med bruk­ket rygg el­ler vak­ler vi­de­re. V i må fri oss fra EØS-AV­ta­lens øde­leg­gen­de grep sna­rest. Løs­nin­gen er en van­lig han­dels­av­ta­le, slik de fles­te and­re land har med EU. Vi vil ikke ha det sam­fun­net som EØS grad­vis fø­rer lan­det frem mot. Nei til EU kjem­per for Nor­ges sjøl­råde­rett på alle om­rå­der, slik at vi fort­satt kan leve i et land med fri­het, lik­het og bror­skap.

FOTO: NTB SCANPIX

Ar­tik­kel­for­fat­te­ren me­ner Eøs-av­ta­le stri­der mot Grunn­lo­ven og at den bør er­stat­tes av en fri­han­dels­av­ta­le med EU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.