Be­var an­ner­le­des­da­gen

Faedrelandsvennen - - MENING - KEN­NETH MØRK, leder LO i Kris­tian­sand og om­egn

Det var med stor undring un­der­teg­ne­de les­te om en fore­stå­en­de in­ter­pel­la­sjon, frem­met av Høy­res by­styre­re­pre­sen­tant, Ve­gard Lau­nes.

Isin in­ter­pel­la­sjon øns­ker han at by­sty­ret tar ini­tia­tiv til å un­der­sø­ke næ­rings­li­vets hold­nin­ger til søn­dags­åpent i som­mer­må­ne­de­ne.

Det er alt­så IKKE næ­rings­li­vet som har kom­met til Lau­nes, det har han gjort for egen ma­skin og etter eget øns­ke. Det er det all grunn til å set­te et stort spørs­mål ved. Hvor­for var det by­styre­re­pre­sen­tant Lau­nes på veg­ne av Kris­tian­sand Høy­re som ut­tryk­ket et mu­lig be­hov på veg­ne av næ­rings­li­vet i Kris­tian­sand, og ikke mot­satt? Det er ikke et skri­ken­de be­hov etter det­te, da det ikke har blitt etter­lyst fra hver­ken by­ens bor­ge­re, næ­rings­li­vet el­ler and­re, men om du spør en krem­mer om han har et øns­ke om å tje­ne no­en slan­ter eks­tra i som­mer­må­ne­de­ne, vil­le jeg blitt svært over­ras­ket om ved­kom­men­de sa nei.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re sa til Fædre­lands­ven­nen 3. juni at de var blitt over­be­vist av næ­rings­li­vet om at søn­dags­åpne bu­tik­ker ikke var rik­tig for Kris­tian­sand. Han sa også; «det kan jeg trygt av­vise at kom­mer til å skje» når Ar­bei­der­par­ti­ets Met­te Gun­der­sen ut­tal­te at hun ikke hå­pet Fur­re skif­tet me­ning etter val­get. «Vi sier nei, for­di vi me­ner det er den bes­te løs­nin­gen» ut­tal­te ord­fø­re­ren da.

Da spør jeg meg hva som har gjort at Kris­tian­sand Høy­re nå snur kap­pen etter vin­den, el­ler kan­skje rik­ti­ge­re sagt; la­ger en vind mot egen kap­pe. Det er smått utro­lig at et par­ti selv opp­sø­ker og ska­per en pro­blem­stil­ling som ikke var der i ut­gangs­punk­tet.

Hva kan være så gærnt med det da? Er det ikke slik at det fin­nes stu­den­ter som tren­ger å tje­ne en slant, el­ler at det er no­en uten­for ar­beids­li­vet som øns­ker å kom­me inn? El­ler hva med bu­tik­ke­ne da, de som kjem­per for å over­le­ve blant hard kon­kur­ran­se og tøf­fe ti­der. Hvis man set­ter seg litt inn i det­te, og vel­ger å høs­te er­fa­rin­ger fra and­re land, og mu­li­gens le­ser en forsk­nings­rap­port el­ler to, vil­le man kan­skje ikke trengt å frem­me in­ter­pel­la­sjo­nen.

Det er ikke så en­kelt som å si at næ­rings­li­vet tren­ger det. Det er man­ge hen­syn å ta, noe Høy­re ser ut til å hop­pe bukk over i en gry­en­de valg­kamp. Det er nem­lig ikke slik at det bare er å an­set­te en stu­dent over­alt, det er hel­ler ikke slik at stu­den­ter øns­ker å job­be uka rundt. Ei hel­ler er det spe­si­elt lu­kra­tivt for be­drif­te­ne å hol­de åpent, hver­ken med tan­ke på lønn, søn­dags­til­legg, drifts­kost­na­der, selv om det kan være en og an­nen søn­dag som ge­ne­rer inn­tekt. På de små ni­sje­bu­tik­ke­ne vil man måt­te hol­de åpent for å hol­de tritt med kje­de­ne, selv om man i ut­gangs­punk­tet var imot. For­di man ikke har råd til å la være.

Det er en stor for­skjell på et være el­ler ikke være, og et øns­ke om en stør­re for­tje­nes­te. Så langt frem­kom­mer det in­gen ar­gu­men­ter for søn­dags­åpne bu­tik­ker, som vei­er opp for syner­gi­ef­fek­te­ne av en li­be­ra­li­se­ring av an­ner­le­des­da­gen. For det er det den er, an­ne­ler­le­des. Den da­gen de fles­te av oss kan ha fri sam­men med fa­mi­li­en. Den da­gen hvor idret­ten står i fo­kus, kirke­fol­ket har sine sam­lin­ger og sjø­li­vet dyr­kes. Nei takk, Høy­re!

Vi kal­ler det «Bis­lett-ef­fek­ten». En etter en, rei­ser vi oss for å se bed­re for­di per­sonen foran oss står. Vi en­der opp med å stå alle mann, men in­gen ser bed­re.

Et tanke­kors er Lau­nes og Høy­res mang­len­de evne til å ten­ke leng­re enn egen kai­kant el­ler handle­gate, og ikke ser ut til å bry seg om tid­li­ge­re ut­tal­te sann­he­ter om søn­da­gen som fri­dag.

La oss ver­ne om søn­da­gen som an­ner­le­des­dag!

❞ La oss ver­ne om søn­da­gen som an­ner­le­des­dag!

FOTO: JØRGEN STEFFENSEN

Det er smått utro­lig at et par­ti selv opp­sø­ker og ska­per en pro­blem­stil­ling som ikke var der i ut­gangs­punk­tet, skri­ver inn­sen­de­ren om Kris­tian­sand Høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.