Frps nye Jø­de­pa­ra­graf

Faedrelandsvennen - - MENING - OLAV NILSEN, Skis­land

Frem­skritts­par­ti­et ved­tok på sitt lands­møte lør­dag 6. mai å for­by om­skjæ­ring av gutte­barn.

●● I rea­li­te­ten er det­te en gjen­inn­fø­ring av grunn­lo­vens «Jø­de­pa­ra­graf» som ble opp­he­vet i 1851, og som lød som føl­ger: «Jø­der er frem­de­les ute­luk­ket fra ad­gang til ri­ket».

Nå ut­vi­des ute­steng­nin­gen av jø­der til også å gjel­de mus­li­mer som på det­te om­rå­det har en til­nær­met like­ly­den­de prak­sis. Al­le­re­de fra Abra­hams tid har jø­de­ne prak­ti­sert om­skjæ­ring av alle gutte­barn på den åt­ten­de dag, slik Je­sus også ble da han var født. Det­te er en helt sen­tral del av jø­de­nes iden­ti­tet og selv­for­stå­el­se.

Det må selv­sagt være til­latt å være mot om­skjæ­ring av gutte­barn, slik fler­tal­let på Frps lands­møte nå har be­stemt. Men det end­rer ikke på det fak­tum at et slikt for­bud i prak­sis er et for­bud mot fort­satt jø­de­dom i Nor­ge.

Le­de­ren for Det mo­sa­is­ke tros­sam­funn, Er­vin Kohn, er svært skuf­fet.

– Det­te er vel­dig trist. Hva i all ver­den er det Frp øns­ker med det­te ved­ta­ket? De må vite at de ikke kom­mer til å få fler­tall i Stor­tin­get. Da vir­ker det som de øns­ker å sen­de et sig­nal om at vi er uøns­ket her i lan­det. Det er ikke noe sær­lig sig­nal å sen­de, sa Kohn til Af­ten­pos­ten rett etter av­stem­nin­gen.

Frem­skritts­par­ti­et frem­hol­der gjer­ne sin kla­re støt­te til Is­rael og det jø­dis­ke folk. Men det hjel­per lite, så len­ge jø­de­ne he­ret­ter er uøns­ket i Nor­ge.

Å være til­hen­ger av sta­ten Is­rael, men mot­stan­der av at jø­de­ne skal prak­ti­se­re sin tro, er like in­kon­se­kvent som når ihuga Pa­le­sti­na-ven­ner tar til orde for boi­kott av sta­ten Is­rael og sam­ti­dig be­dy­rer at de er jøde­ven­ner.

Ved­ta­ket til Frem­skritts­par­ti­et på det­te punk­tet vit­ner om en in­to­le­ran­se og his­to­rie­løs­het som sav­ner side­styk­ke! Det er å håpe at vet­tu­ge folk i par­ti­et sna­rest set­ter ved­ta­ket til side. Hvis ikke for­tje­ner par­ti­et ikke en gang å kom­me over sperre­gren­sen ved høs­tens valg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.