Sko­len er ikke TV2!

Faedrelandsvennen - - MENING - ELEV På DVERGS­NES SKO­LE

På Dvergs­nes sko­le har vi ta­lent­kon­kur­ran­se an­net hvert år. Den he­ter ta­len­tia­den. Jeg meld­te meg på, for jeg li­ker å opp­tre.

●● Først skul­le det være au­dition. Bare de som går vi­de­re fra au­dition, får være med.

Jeg sy­nes det er dumt at vi har au­dition på Dvergs­nes sko­le før ta­len­tia­den. Jeg sy­nes at alle som vil skal få være med i fi­na­len og så er det en som vin­ner til slutt. Da får alle som vil gle­de av å opp­tre og vise det de kan. Sko­len er for alle!

Tenk om det skul­le være «au­dition» før fot­ball­kamp! Bare de som sco­ret flest mål fikk være med på den ekte fot­ball­kam­pen og fikk me­dal­je. Da had­de man­ge slut­tet på fot­ball! På sko­len kan vi ikke slut­te selv om vi sy­nes det skjer urett­fer­di­ge ting der. Der­for skal sko­len gjø­re slik at alle skal få være med! Vi læ­rer hele ti­den at vi skal ta alle bar­na med på le­ken, men læ­rer­ne ute­sten­ger barn fra å opp­tre.

Jeg har til og med mis­tet tro­en på at jeg har ta­lent for å opp­tre! Hel­dig­vis får jeg lov å opp­tre på Kul­tur­sko­len og Kil­den! Jeg øver hver uke hele året. Læ­rer­ne der vi­ser meg hvor­dan jeg skal gjø­re det. På Dvergs­nes sko­le hjalp in­gen av læ­rer­ne oss med øving. No­en ele­ver øvde i fri­mi­nut­te­ne. De som var i en grup­pe, kun­ne jo gjø­re det uten at det ble flaut. Men jeg var ale­ne for­di ven­ne­ne mine ikke tor­de å opp­tre. Jeg kun­ne ikke øve ale­ne i fri­mi­nut­te­ne! Det vil­le vært flaut. Jeg valg­te å leke med ven­ne­ne mine. Sko­len er ikke TV2! Der­for sy­nes jeg Dvergs­nes sko­le skal la alle som meld­te seg til au­dition, få opp­tre på ta­len­tia­den!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.