Jan Pe­der­sen med gamal lek­se

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE OPEDAL, Kris­tian­sand

Du de­fi­ne­rar so­sia­lis­me «som ein alt­om­fat­tan­de ideologi».

●● «Vi skal gje­re sku­len verds­leg lik­som sjuke­plei­en, grav­fer­da, ek­te­ska­pet og fød­sels-re­gist­re­rin­ga. Vi skal slåst ufor­son­leg mot den no­ve­ran­de lu­ther­dom­men som and­re dum­me sek­ter». (Si­tat, men over­sett til ny­norsk).

Det­te må vera ein svært gamal de­fi­ni­sjon på so­sia­lis­me, Pe­der­sen, men du le­ver vel i før-tida?

Ein langt ny­a­re de­fi­ni­sjon på so­sia­lis­me er føl­gan­de: «So­sia­lis­me er ein po­li­tisk ideologi som har eit mål om øko­no­misk lik­skap mel­lom medle­mar av eit klasse­laust sam­funn der pro­du­sjons­mid­la er eigd av sta­ten. So- sia­lis­me trur ikkje på den frie mark­na­den, med tan­ke på at det ska­par sto­re ulik­ska­par mel­lom rike og fat­ti­ge». Punk­tum. Ikkje eit ord om verds­leg-gje­ring el­ler anti-kris­ten­dom! Li­ke­vel skriv Pe­der­sen: «No står det att å rens­ke bort den sis­te rest av kris­ten­dom­men»! Det er utru­leg at Pe­der­sen kan få seg til å tru slikt! Også for­di parti­leia­ren i Ap sei­est å vera per­son­leg kris­ten.

Det er un­der­leg å sjå Pe­der­sens hat mot da­gens Ar­bei­dar­par­ti, og mot pro­fes­sor Ed­vard Bull, for Mar­tin Tr­an­mel, Kyr­re Grepp og Olav Sche­flo var og fram­stå­an­de menn i AP då dei rus­sis­ke om­velt­nin­ga­ne skjed­de i 1917-18.

Det skul­le ber­re mang­le at også nord­menn, som and­re po­li­ti­ka­rar, man­ge sta­der i ver­da var på­ver­ka. Dess­utan had­de ar­beids­folk den gong svært dår­leg løn og hus­væ­re som ar­bei­dar­rørs­la kjem­pa for. Men det vik­ti­ge er, og var, at so­sial­de­mo­kra­ti­et i Noreg ren­sa seg sjølv frå dik­ta­to­ris­ke tenden­sar i god tid før Kri­gen. Nor­ges Kom­mu­nis­tis­ke par­ti skil­de seg ut, og vart eit mikro­par­ti som den dag i dag er nett­opp det. Kom­mu­nis­men slo ikkje rot i Noreg, Jan Pe­der­sen! Det gjor­de de­mo­kra­ti­et! Du bur­de slut­te å leve i gam­le da­gar med fæle skreme­bi­le­te mot Det nors­ke Ar­bei­dar­par­ti­et.

29.04: I dag un­der­stre­kar Pe­der­sen igjen sine un­der­lege på­stan­dar «-der Sta­ten skal be­stem­me over eit men­nes­ke frå fød­sel til død» og: «- vi ålei­ne (AP) har mak­ta over men­nes­ke!» Un­der­leg og feil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.