La­ve­re skatt for vekst og frem­ti­dig vel­ferd

Faedrelandsvennen - - MENING - MATHIAS BERNANDER, stor­tings­kan­di­dat, Høy­re

Høy­re øns­ker et skatte­nivå som frem­mer vekst og verdi­skap­ning.

●● Vi øns­ker et skatte­sys­tem som pre­mie­rer de som vå­ger å sat­se, ska­per ver­di­er og fle­re ar­beids­plas­ser. Det sik­rer oss job­ber som bi­drar til stats­bud­sjet­tet – ikke bare job­ber som le­ver av stats- bud­sjet­tet.

Ar­bei­der­par­ti­et prø­ver å ska­pe et bil­de av Høy­re som par­ti­et for de rike. Ap, med Trond Gis­ke i spis­sen går til og med så langt som å hev­de at Høy­re øns­ker stør­re for­skjel­ler i Nor­ge. Det er et lav­mål i det po­li­tis­ke ord­skif­tet, og ikke ver­dig et an­svar­lig par­ti som Ar­bei­der­par­ti­et.

Stø­re og co. må gjer­ne ar­gu­men­te­re for et høy­ere skatte­nivå, og de må gjer­ne mene at Høy­re sin politikk på om­rå­det ikke fun­ge­rer. Det er en de­batt vi er kla­re for å ta, og en de­batt der vi er sik­re på at vår politikk er den bes­te. Der­for vil jeg gjer­ne ut­ford­re Ar­bei­der­par­ti­et til å sva­re på føl­gen­de spørs­mål:

Hvor mye me­ner Ar­bei­der­par­ti­et at vi kan øke skat­te­ne før det går på be­kost­ning av norsk næ­rings­liv og verdi­skap­ning?

Vi har al­le­re­de hørt at 15 mil­li­ar­der er skatte­reg­nin­gen som Ar­bei­der­par­ti­et øns­ker å sen­de til­ba­ke til det nors­ke folk. Men er det stopp der? Kom­mer det mer? Kan stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Om­land el­ler Hen­rik­sen fra VestAg­der gi oss et godt svar?

For om pre­mis­set for de­bat­ten er slik AP hev­der - at en kro­ne i skatte­let­te er mer til de som har mest fra før, og en kro­ne mind­re til fel­les­ska­pet. Ja, da vil­le det vel være dumt å set­te gren­sen på 15 mil­li­ar­der? Da kan de vel gjø­re som sine po­ten­si­el­le sam­ar­beids­part­ne­re i SV og Rødt. Skru skat­te­ne enda høy­ere opp? Kan­skje 30 mil­li­ar­der er rik­tig nivå?

Jeg hå­per sva­ret til Ar­bei­der­par­ti­et vi­ser at også de me­ner det fin­nes en gren­se for hvor høye skat­te­ne kan være før det går ut­over næ­rings­li­vet vårt. Og om så er til­fel­let ber jeg Ar­bei­der­par­ti­et slut­te med den enk­le, po­li­tis­ke re­to­rik­ken om at en kro­ne i skatte­let­te all­tid vil bety en kro­ne mind­re til fel­les­ska­pet.

Når Høy­re går inn for å re­du­se­re skat­te­ne, så gjør vi det for­di vi øns­ker å ska­pe et sterkt næ­rings­liv, vi øns­ker å sti­mu­le­re til in­ves­te­rin­ger og vi øns­ker å pre­miere de som job­ber hardt for å ska­pe ver­di­er. På den måte leg­ger vi til ret­te for vekst og inn­tek­ter til stats­bud­sjet­tet. Det sik­rer gode vel­ferds­tje­nes­ter i dag, og det sik­rer frem­ti­dig vel­ferd for ge­ne­ra­sjo­ne­ne som kom­mer. Det er rett og slett god Høy­re-politikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.