Fo­to­gra­fe­rer olje­dek­ket gulv ti eta­sjer opp i si­lo­en an­net enn en kjempe­suk­sess.

Per Bar­clay og Per Bak Jen­sen har de sis­te da­ge­ne job­bet med nye verk i det kom­men­de kunstmuseet på Silo­kaia.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JAN FRANTZEN jan.frantzen@fvn.no

– Jeg har fått lage et gulv i si­lo­en, og så har jeg fylt det med olje. Og nå skal det­te fo­to­gra­fe­res. Det vil bli et bil­de som er in­vi­te­ren­de, som et ele­gant sort speil, men sam­ti­dig litt skum­melt, for­di det blir stor dyb­de i bil­det, for­kla­rer Per Bar­clay, etter å ha tras­ket opp ti eta­sjer og to hund­re trappe­trinn.

Han be­fin­ner seg nå øverst i den gam­le korn­si­lo­en, som skal stå fer­dig som Sør­lan­dets nye kunst­mu­se­um i 2020. Hit har han fått heist opp olje­tøn­ner og rør for å lage kunst på opp­drag fra AKO Kunst­stif­tel­se.

Bar­clay har si­den 90-tal­let la­get så­kal­te «olje­rom», hvor han dek­ker gul­ve­ne med svart olje for å spei­le om­gi­vel­se­ne.

I si­lo­en er det blant an­net ut­sik­ten gjen­nom et ru­ven­de vin­du mot sør som vil bli fan­get i kunst­ne­rens olje­verk. Det be­tyr na­tur­lig­vis vak­ker na­tur, men også kra­ner og di­ver­se ut­styr som do­ku­men­te­rer at vi be­fin­ner oss på en bygge­plass.

– Det er stor­ar­tet ut­sikt her, vin­du­et er flott og rom­met har dess­uten vel­dig fine buer. Jeg var ikke i tvil om at det­te var det ret­te ste­det å lage et slikt verk, sier han.

SILOENS VE­SEN

I eta­sje­ne un­der Bar­clays olje­rom har den dans­ke foto­kunst­ne­ren Per Bak Jen­sen slått seg løs med ka­me­ra­et, på jakt etter det han kal­ler siloens ve­sen.

– Alle byg­nin­ger har en his­to­rie, på sam­me måte som men­nes­ker. De fles­te me­ner men­nes­ker også har en sjel, og sånn er det kan­skje ikke med en byg­ning. Men jeg tror en byg­ning kan ha et ve­sen. Hvis man går rundt i for ek­sem­pel den­ne si­lo­en, så blir man for­talt noe. Histo­ri­en hen­ger i veg­ge­ne, den lig­ger i gul­ve­ne. Og kan­skje gir byg­get oss noe om men­nes­kers his­to­rie også, når vi vand­rer rundt der in­ne, sier Bak Jen­sen, som ikke er spe­si­elt in­ter­es­sert i det es­te­tis­ke.

– Det er klart byg­get har mas­se es­te­tikk, og den kan man også gå inn og fan­ge. Jeg har for­søkt å gjø­re sån­ne ting tid­li­ge­re, men jeg sy­nes ikke es­te­tikk va­rer så len­ge. Så jeg har for­søkt å fan­ge noe an­net: Sym­bo­ler på noe men­nes­ke­lig. Noe som lig­ger igjen, på en el­ler an­nen måte. Ikke nød­ven­dig­vis ting, som tøy el­ler sko, men hel­ler etter­lev­nin­ger som ris­ser el­ler tegn, sier Bak Jen­sen.

VIL HA MER PRODUKSJON

Dans­ken me­ner si­lo­en er et ut- mer­ket bygg for kunst.

– Jeg tror det er for­nuf­tig å byg­ge et mu­se­um i noe som på en måte er dag­lig­dags. Nye mu­se­er kan bli gans­ke vold­som­me, nær­mest som fengs­ler for kunst­ver­ke­ne. Det vil ikke skje her. Det er en mer nøy­tral are­na, og det tror jeg er po­si­tivt for men­nes- ke­ne som skal kom­me og møte kuns­ten.

Ku­ra­tor ved Sør­lan­dets kunst­mu­se­um, El­se-brit Krone­berg, for­tel­ler at bil­de­ne Bar­clay og Bak Jen­sen pro­du­se­rer fra si­lo­en vil gå inn i AKO Kunst­stif­tel­ses sam­ling og bli de­po­nert til SKMU.

– Det er en vel­dig bra ting at man går inn og fi­nan­sie­rer produksjon av ny kunst, og for oss er det spen­nen­de at det skjer en kunst­ne­risk produksjon i si­lo­en før den er blitt et mu­se­um. Det er noe jeg hå­per vi kan fort­set­te med i de åre­ne frem til vi skal åpne, sier hun.

– UNIK BE­LIG­GEN­HET

For Bar­clay er om­sten­dig­he­te­ne med en gam­mel korn­silo an­ner­le­des enn det han har gjort tid­li­ge­re. Men sånn er det ofte med pro­sjek­te­ne hans.

– Noe av det som gjør den­ne job­ben gøy, er at jeg får job­bet med man­ge for­skjel­li­ge rom, og dess­uten mye for­skjel­lig væs­ke. I til­legg til olje, har jeg job­bet med både blod, vann, melk og vin. Og bilde­be­hand­lin­gen et­ter­på er vel­dig spen­nen­de. Nå kan man gjø­re alt det­te i Pho­tos­hop, men det er ikke min greie, sier den nors­ke kunst­ne­ren.

Han la­ger både skulp­tu­rer og in­stal­la­sjo­ner, men er først og fremst blitt kjent for olje­rom­me­ne.

– Det blir fine bil­der av det­te. Det tar seg godt ut i ma­ga­si­ner og kunst­bla­der, så jeg får stor syn­lig­het på grunn av det. Der­for er det ofte det­te jeg blir spurt om å pre­sen­te­re.

– Hva ten­ker du om si­lo­en som frem­ti­dig kunst­mu­se­um?

– Jeg har sett teg­nin­ger og pla­ner, og det ser kjempe­spen­nen­de ut. Og det er vel­dig gøy å få job­be her i start­fa­sen, før de har kom­met or­dent­lig i gang. Be­lig­gen­he­ten er unik, det kom­mer til å bli fan­tas­tisk flott. Det kan ikke bli

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Jeg var ikke i tvil om at det­te var det ret­te ste­det å lage et slikt verk, sier Bar­clay. Her foran gul­vet han har dek­ket med olje.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ku­ra­tor ved Sør­lan­dets kunst­mu­se­um, El­se-brit Krone­berg.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Jeg har for­søkt å fan­ge sym­bo­ler på noe men­nes­ke­lig, sier den dans­ke foto­kunst­ne­ren Per Bak Jen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.