Fin­ne seg selv

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅKON BORGENVIK, Sokne­prest i Flek­ker­øy me­nig­het

Kol 3,3-14

Vi skri­ver mai. Skjøn­ne, mil­de mai. Med blå him­mel og et ny­grønt skjær i sko­gen. Trær­ne blir for­vand­let fra det tør­re, bru­ne, tris­te til de vak­res­te skap­nin­ger. Bud­brin­ge­re om nytt håp og nytt liv. Bud­brin­ge­re om at for­vand­ling er mu­lig, ut­vik­ling er mu­lig, selv når alt ser som svar­test ut. For er det ikke det vi hele ti­den drøm­mer om og strek­ker oss etter? Ut­vik­le oss? Bli noe stør­re, noe me­re? Bli lyk­ke­li­ge, ri­ke­re, ja egent­lig noe an­net enn den vi fak­tisk er? Det er vår sto­re ulyk­ke som men­nes­ker, at vi all­tid trak­ter etter noe an­net uten­for og borten­for oss selv. Vi stre­ver etter all­tid å være et an­net sted enn der vi fak­tisk er. Slik får vi ald­ri fred, og re­la­sjo­ner går i opp­løs­ning.

Den dype hem­me­lig­he­ten lig- ger i at når du skrel­ler vekk alle lag, så er din in­ners­te kjer­ne et av­bil­de av Gud selv. Han som er kjær­lig­het. I ham og ved ham er du skapt. Å mod­nes er å fin­ne til­ba­ke til seg selv. Slik bjør­ka fin­ner til­ba­ke til seg selv på den­ne tida av året. Hil­de San­denBjøn­nes skri­ver i boka «Ba­ken­for ord og tan­ke»: «Å mod­nes er noe helt an­net enn å stres­se el­ler prø­ve å løf­te seg selv etter hå­ret. Å mod­nes hand­ler om vår iboen­de væ­ren, ikke et jag etter å bli en an­nen enn den man er. Det hand­ler ikke om å bli flin­ke­re, ri­ke­re el­ler lyk­ke­li­ge­re, men om å bli seg selv, å kom­me hjem til sitt san­ne jeg. Vårt po­ten­si­al til å kun­ne els­ke, end­re en­spo­re­de hold­nin­ger, bli roms­li­ge­re og vel­ge ny ret­ning blir ald­ri helt borte. Vi er skapt med det. Det ro­per til sta­dig­het på oss in­nen­fra. Sam­men med den Kjær­lig­he­ten vi ble skapt av og frem­de­les le­ver av, er det fullt mu­lig å ta den­ne leng­se­len på al­vor.» Det var den­ne leng­se­len de tok på al­vor i byen Kol­los­sæ, og som får Pau­lus til å bry­te ut i takk, og be den­ne bøn­nen: Vi ber om at dere må bli fylt av kunn­skap om Guds vil­je og få all den vis­dom og inn­sikt som Ån­den gir. Da kan dere leve et liv som er Her­ren ver­dig, og som helt og fullt er til gle­de for ham, så dere bæ­rer frukt i all god gjer­ning og vokser i kjenn­skap til Gud.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.