Trump. Ter­ror. Brexit. Slik har reise­va­ne­ne våre end­ret seg

Vi rei­ser like mye som før, men er mer kres­ne på hvor vi tar tu­ren.

Faedrelandsvennen - - TEMA - ELI­SE RØNNEVIG AN­DER­SEN

Uro­lig­he­ter har pre­get ver­dens­bil­det det sis­te året: Kupp­for­søk i Tyr­kia, ter­ror­hand­lin­ger i Mün­chen, Istan­bul, Brus­sel, Nice, Ber­lin, Lon­don – og sist nå i Stockholm.

I til­legg har Brexit og det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get skapt po­li­tis­ke uro­lig­he­ter.

Hvor­dan på­vir­ker det oss når vi skal på uten­lands­fe­rie?

En fersk Sifo-undersøkelse ut­ført for Tick­et vi­ser at uro­lig­he­te­ne i ver­den i stør­re grad på­vir­ker reise­møns­te­ret nå enn for ett år si­den.

45 pro­sent sva­rer at uro­lig­he­te­ne på­vir­ker reise­må­let, i fjor var tal­let 31 pro­sent.

Det er sær­lig tre reise­mål som er blitt på­vir­ket av det sis­te årets uro­lig­he­ter.

DEN STO­RE TAPEREN: TYR­KIA

Lan­det har opp­levd ter­ror­hand­lin­ger og for­søk på mi­li­tær­kupp. Det har gjort at etter­spør­se­len etter rei­ser til Tyr­kia har falt enda mer den­ne som­mer­en.

Av dem som nor­malt sett skul­le kun­ne vel­ge Tyr­kia som reise­mål, sier over halv­par­ten at de ikke kan ten­ke seg å rei­se til dit i fe­rien, iføl­ge Sifo-un­der­sø­kel­sen.

Det­te sier tur­ope­ra­tø­re­ne: Bestil­lin­ge­ne av sol- og bade­fe­rier til Tyr­kia går ned med 18 pro­sent den­ne som­mer­en fra al­le­re­de kraf­tig re­du­ser­te ni­vå­er i 2016, iføl­ge Tick­et.

– Lan­det fal­ler ut av topp­lis­ten over de mest be­stil­te fe­rie­lan­de­ne etter å ha lig­get sta­bilt på tredje­plass så sent som i 2013, sier mar­keds­sjef i Tick­et, El­len Wolff And­re­sen.

Apol­lo har ikke len­ger rei­ser til Tyr­kia i sitt sort­i­ment. Hos Mo­mon­do sank an­tall reise­søk til Istan­bul med hele 74 pro­sent.

– Tyr­kia er et av lan­de­ne som opp­lev­de størst ned­gang i fjor. Den po­li­tis­ke uro­en og de man­ge an­gre­pe­ne som pre­get Tyr­kia i 2016 sat­te ty­de­li­ge spor, og nord­menn søk­te seg til and­re fe­rie­de­sti­na­sjo­ner i ste­det, sier tal­s­per­son for Mo­mon­do, Ka­ja Han­øy. Det­te sier ter­ror­eks­per­ten:

Fors­ker Lars Gu­le ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus har Midt­østen og eks­tre­mis­me som sine spe­sial­om­rå­der. Han me­ner ter­ro­ris­te­ne vin­ner der­som tu­ris­te­ne lar seg skrem­me bort.

– Vi blir for lett på­vir­ket, og i en­kel­te til­fel­ler er det dét ter­ro­ris­te­ne øns­ker. I Tyr­kia er det på­gå­en­de uro med tan­ke på folke­av­stem­nin­gen, unn­taks­til­stand og fle­re ter­ror­an­grep. Sånn sett er det mer ra­sjo­nelt å være skep­tisk, men jeg vil­le ikke av­lyst en rei­se til Tyr­kia på grunn av det­te. Ri­si­ko­en for at den en­kel­te tu­rist skal ram­mes er sær­de­les be­skje­den.

USA-REI­SER PÅVIRKES AV TRUMP

14 pro­sent i Tick­ets Sifo-undersøkelse opp­gir at pre­si­dent­val­get i USA på­vir­ker reise­møns­te­ret de­res. Da Do­nald Trump vant, sank bestil­lin­ge­ne med 33 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor. Det­te sier tur­ope­ra­tø­re­ne:

– Fort­satt er ni­vå­et lavt, og det er for tid­lig å se om ned­gan­gen vil hol­de seg, sier mar­keds­sjef i Tick­et, El­len Wolff And­re­sen.

Selv om de­sti­na­sjo­ner i USA fort­satt lig­ger høyt plas­sert på topp­lis­ten, har po­pu­la­ri­te­ten vært av­ta­gen­de etter val­get.

– Søk etter Usa-rei­ser har sun­ket, sam­ti­dig som nord­menns ge­ne­rel­le søk etter rei­ser har økt, sier tal­s­per­son for Mo­mon­do, Ka­ja Han­øy.

Det­te sier Usa-eks­per­ten:

Usa-eks­pert og pro­fes­sor ved Insti­tutt for so­sio­lo­gi og stats­vi­ten­skap ved NTNU, Es­pen Moe, tror Trump på­vir­ker nors­ke stu­den­ter mer enn han på­vir­ker tu­ris­ter.

– Det er ikke over­ras­ken­de at tu­ris­men går ned som føl­ge av folks sjokk­re­ak­sjon etter val­get. Det kan godt hen­de ut­vik­lin­gen end­rer seg, men det kom­mer også an på om Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen vil fort-

Den po­li­tis­ke uro­en og de man­ge an­gre­pe­ne som pre­get Tyr­kia i 2016 sat­te ty­de­li­ge spor, og nord­menn søk­te seg til and­re fe­rie­de­sti­na­sjo­ner i ste­det.

KA­JA HAN­ØY, tal­s­per­son for Mo­mon­do

set­te å spy ut ord­rer på lø­pen­de bånd, sier han.

Moe me­ner økte krav for å slip­pe inn i lan­det, fi­nan­sie­ring, samt snakk om end­rin­ger i vi­sum­ty­per, får nors­ke stu­den­ter til å søke seg til and­re en­gelsk­språk­li­ge land i ste­det.

PUNDFALL GIR FORT­SATT OPPGANG FOR STOR­BRI­TAN­NIA

Da 51,9 pro­sent av bri­tis­ke vel­ge­re i fjor stem­te for å for­la­te EU, ras­te pun­det i ver­di. Det har gjort at nord­menn rei­ser til Stor­bri­tan­nia som ald­ri før. Lon­don var det reise­må­let flest reis­te til i pås­ken, iføl­ge Tick­et.

Det­te sier tur­ope­ra­tø­re­ne:

– Etter Brexit var det som om prop­pen gikk ut av ket­chup­flas­ken og bestil­lin­ge­ne til Stor­bri­tan­nia skjøt i væ­ret. I takt med at pun­det har falt mot kro­nen har reise­be­stil­lin­ge­ne fort­satt å øke. I som­mer øker bestil­lin­ge­ne med 44 pro­sent, opp­ly­ser mar­keds­sjef i Tick­et, El­len Wolff And­re­sen.

Hos Mo­mon­do økte søk etter rei­ser til Stor­bri­tan­nia med 18 pro­sent i uken etter Brexit, noe de be­teg­ner som en be­ty­de­lig øk­ning.

– En av de mest syn­li­ge kon­se­kven­se­ne av Brexit var at pun­det falt, og der­med ble både over­nat­ting, mat og shop­ping bil­li­ge­re, sier tal­s­per­son for Mo­mon­do, Ka­ja Han­øy. Det­te sier Eng­land-kjen­ne­ren: Første­lek­tor i bri­tis­ke stu­di­er på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, Jan Erik Mu­stad, på­pe­ker at Stor­bri­tan­nia fort­satt vil være et full­ver­dig Eu-med­lem i fle­re år frem­over.

– Pun­det kom­mer nok til å være uro­lig så len­ge det på­går Eu-for­hand­lin­ger. Stor­bri­tan­nia for­be­re­der seg på nok et va­luta­fall ved ut­gan­gen av EU, men det­te er vans­ke­lig å for­ut­se. Så len­ge pun­det hol­der seg lavt, vil nok nord­menn se en øko­no­misk ge­vinst ved å rei­se dit, sier han.

AND­RE STEDER SOM PÅVIRKES

I lik­het med fle­re and­re steder har også Lon­don opp­levd fle­re ter­ror­an­grep, sist uten­for det bri­tis­ke par­la­men­tet i mars.

Ter­ror­fors­ker Lars Gu­le me­ner ter­ror ska­per en kort­va­rig frykt­ef­fekt.

– Det hen­ger sam­men med folks kor­te hu­kom­mel­se samt bil­li­ge­re pri­ser som føl­ge av lav etter­spør­sel rett etter et ter­ror­an­grep. Pri­se­ne syn­ker når etter­spør­se­len blir mind­re, og da blir det mer at­trak­tivt.

Ten­den­sen be­kref­tes av reise­ope­ra­tø­re­ne.

– Ved en­kelt­stå­en­de hen­del­ser blir det ofte en ned­gang i bestil­lin­ge­ne rett etter hen­del­sen, men så tar det seg opp igjen etter no­en uker, som for ek­sem­pel etter ter­ror­hand­lin­ge­ne i Pa­ris. Bestil­lin­ger til Frank­ri­ke øker med 80 pro­sent den­ne som­mer­en, sier mar­keds­sjef i Tick­et, El­len Wolff And­re­sen.

De­res un­der­sø­kel­ser vi­ser at vi li­ke­vel rei­ser like mye som før, men at vi i stør­re grad vel­ger klas­sis­ke reise­mål som opp­le­ves som tryg­ge.

Den­ne som­mer­en flyt­tes rei­se­ne vest­over i Mid­del­ha­vet – til for ek­sem­pel Spa­nia, Kroa­tia og Hel­las.

FOTO: NTB SCANPIX

er i end­ring i en uroNord­menns reise­va­ner fått mer­ke i blant lig ver­den. Det har man Stor­bri­tan­nia og an­net Tyr­kia, Frank­ri­ke,

USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.