– Vel­dig im­po­nert over Start

Ro­ger Ris­holt og Je­sper Mat­hi­sen me­ner Start er i rute til opp­rykk, og er skuf­fet over det Jerv og Aren­dal har pres­tert så langt.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Det er spilt seks se­rie­run­der i 1. di­vi­sjon. Start lig­ger på tredje­plass, og er ni og ti po­eng foran Aren­dal Fot­ball og Jerv på ta­bel­len.

– Jeg er vel­dig im­po­nert over Start, og Stei­nar Pe­der­sen har gjort en god jobb med å snu hele si­tua­sjo­nen i klub­ben, sier Ro­ger Ris­holt, som er 1. di­vi­sjons­eks­pert for Euro­sport.

Han me­ner Starts førs­te kam­per for se­son­gen var un­der pari spill­mes­sig, selv om la­get tok po­eng både mot Fred­rik­stad (2–2) og Kongs­vin­ger (2-0).

– Så le­ver­te de en vel­dig god kamp i Bodø, og gikk på et ufor­tjent tap. Da kjen­te jeg la­get igjen fra opp­kjø­rin­gen. Start har pluk­ket jevnt med po­eng, og ser so­li­de og ster­ke ut. Sei­e­ren mot Ull/ki­sa vi­ser også at la­get er der det skal være, og at de er på vei mot elite­se­ri­en igjen, sier Ris­holt.

TV 2s fot­ball­eks­pert Je­sper Mat­hi­sen me­ner gam­le­klub­ben har pres­tert som for­ven­tet.

– De har vært so­li­de, men det har ikke vært no­en kjempe­pre­sta­sjon i alle kam­pe­ne. De har li­ke­vel fått meg seg po­eng, og det er et godt tegn, sier Mat­hi­sen.

Han gir Starts se­son­g­inn­led­ning vur­de­rin­gen god­kjent pluss.

– De kom­mer til å være med i top­pen, sier Mat­hi­sen.

UNDERPRESTERT

Jerv ble av man­ge også tip­pet som et topp­lag den­ne se­son­gen, etter to stra­ke se­son­ger med kva­lik­fi­na­le.

– Jeg had­de kjempe­for­vent­nin­ger til Jerv, og trod­de de skul­le være en av de størs­te ut­ford­rer­ne til opp­rykk. De så gode ut i vin­ter, og har hatt enda mer tid til å byg­ge opp la­get. Spil­ler­ne har kan­skje ikke tak­let pres­set, sier Mat­hi­sen.

Jerv har tre po­eng så langt, og ven­ter fort­satt på sin førs­te sei­er.

– Jerv er det la­get som har skuf­fet meg mest, og spe­si­elt det de har gjort of­fen­sivt har vært alt­for dår­lig, sier Mat­hi­sen.

Fem mål på seks kam­per har det blitt for Grim­stad-la­get.

– De har ikke klart å få i gang Alex­an­der Lind, in­gen av kant­spil­ler­ne har kom­met har be­gynt bra, og ny­sig­ne­rin­ge­ne har ikke im­po­nert, selv om de ble haus­set vel­dig opp da det ble sig­nert. Ton­ny Broch­mann, med sin krea­ti­vi­tet og of­fen­si­ve kraft, er helt klart sav­net, sier Mat­hi­sen.

Han un­der­stre­ker også at Michael Ogung­ba­ro, en av 1. di­vi­sjons bes­te spil­le­re, ikke har vært i nær­he­ten av sitt bes­te. Det er også Ris­holt enig i.

– Jeg sy­nes pro­fi­le­ne i Jerv ikke har vært spe­si­elt gode. Jeg sav­ner mer ener­gi og trykk i spillet de­res, sier han.

De to fot­ball­eks­per­te­ne tror dog at Jerv vil heve seg i lø­pet av se­son­gen, og at en kva­lik­plass er in­nen rekke­vid­de.

– Jeg har tro på at Jerv kom­mer i gang. De har – etter min me­ning – et av de bes­te la­ge­ne i 1. di­vi­sjon, sier Mat­hi­sen.

NØKKELSPILLERE UTE

Aren­dal Fot­ball, som ryk­ket opp i fjor, har tatt ett po­eng mer enn Jerv.

– De må ha fo­kus på å hol­de plas­sen, men det kom­mer til å bli så jevnt at om de plut­se­lig kom­mer i gang, har de mu­lig­he­ten til å kjem­pe len­ger oppe på ta­bel­len. Aren­dal har også mid­ler til å for­ster­ke seg i som­mer, hvis de trengs, sier Mat­hi­sen.

Knut Tørum har hatt en lang ska­de­lis­te så langt den­ne se­son­gen. Spe­si­elt Ras­mus Lyn­ge Chris­ten­sen og Fa­bi­an Ness har vært sav­net.

– Det er klasse­spil­le­re på det­te ni­vå­et, sier Ris­holt, som had­de for­ven­tet at Aren­dal skul­le ta fle­re po­eng.

– De har en bra stall med man­ge gode spil­le­re. Ad­nan Mo­ham­med ser vel­dig god ut, men er nok ikke i kamp­form ennå. Han er som re­gel god i en om­gang, sier Ris­holt.

Mat­hi­sen pe­ker på tre nøk­kel­kam­per for Aren­dal den nes­te må­ne­den.

– De mø­ter Levan­ger, El­ve­rum og Troms­da­len hjem­me, og de kam­pe­ne blir eks­tremt vik­tig. De kan vin­ne – og er greie fa­vo­rit­ter – i alle de tre kam­pe­ne, sier han.

FOTO: NTB SCANPIX

TV 2s fot­ball­eks­pert Je­sper Mat­hi­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.