Pe­der­sen om N’gues­sans ska­de: – Uhel­dig og vel­dig kjipt

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL W. JØR­GEN­SEN

I ver­ste fall kan Starts ny­sig­ne­ring Da­ny N’gues­san være ute i må­ne­der med strekk i lå­ret.

– Det er selv­føl­ge­lig uhel­dig og vel­dig kjipt om det­te er en strekk. Sann­syn­lig­vis er det akku­rat det, og da får vi vise at vi er flin­ke til å bru­ke de al­ter­na­ti­ve­ne vi har igjen, sier Stei­nar Pe­der­sen.

Det var i man­da­gens Start 2-kam­pen Da­ny N`gues­san måt­te gå av ba­nen med det som tro­lig er en strekk på fram­si­den av lå­ret. Fransk­man­nen, som er hen­tet inn for­di Lars-jørgen Salve­sen og Las­se Si­gurdsen på­dro seg lang­tids­ska­der, gikk av ba­nen al­le­re­de etter 39 mi­nut­ter.

– Vi be­hand­ler det som en strekk, selv om vi ikke har fått svar ennå. Han skal ta ul­tra­lyd av ska­den, først etter det vet vi mer om hvor len­ge han er ute, sier Starts fy­sio­te­ra­peut Jørgen Rost­rup.

– Hvor len­ge er han ute om det er en strekk?

– Alt fra no­en få uker til må­ne­der, av­hen­gig av hvor al­vor­lig det er, sva­rer Rost­rup.

Stei­nar Pe­der­sen for­tel­ler at Starts tre­ner­team dis­ku­te­rer hvor­dan de skal løse skade­kri­sen kon­ti­nu­er­lig.

– Er Abu­ba­kar Ibra­him ak­tu­ell som spiss?

– Det får vi se ven­te og se på. Vi har jo fort­satt Den­nis (An­twi), som vi skal få skik­ke­lig i gang, sva­rer Pe­der­sen.

– Er det ak­tu­elt å hen­te opp no­en fra Start 2?

– Al­ter­na­ti­ve­ne der er Håkon Han­sen og Mar­kus Hå­be­stad. Jeg ten­ker det er litt tid­lig for beg­ge, sam­ti­dig har in­gen av dem trent noe sær­lig med oss. Det er na­tur­lig at vi dis­ku­te­rer om en av dem skal tre­ne med oss fram­over. Jeg har tett dia­log med Øy­vind Dal­seth om det­te, sier Pe­der­sen.

Om no­en uker er an­ta­ke­lig Starts skade­si­tua­sjon noe ly­se­re. Las­se Si­gurdsen har kas­tet både kryk­ker og gips og nær­mer seg fot­ball­tre­ning igjen. Det

gjør også midt­bane­spil­ler Andreas Hol­lin­gen, som enda ikke har spilt i årets 1. di­vi­sjon.

– Hol­lin­gen er i god fram­gang, men tren­ger litt tid med fot­ball før han er klar. Las­se Si­gurdsen tok gip­sen i be­gyn­nel­sen av uka og bru­ker nok et par uker før han er til­ba­ke i full fot­ball­tre­ning. Jeg ten­ker de er kla­re om­trent sam­ti­dig om et par-tre uker, sier Rost­rup.

FOTO: JIM RU­NE BJORVAND

Da­ny N’gues­san er ska­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.