Ed­vart­sen får ikke døm­me mer i år

Faedrelandsvennen - - SPORT - FRED­RIK SALTBONES ROAR LYNGØY

NFF har av­slut­tet kon­trak­ten til topp­dom­mer Svein-erik Ed­vart­sen (37).

«For å ska­pe ro, gjen­opp­ret­te til­lit og av hen­syn til alle par­ter, har Svein-erik Ed­vart­sen og Nor­ges Fot­ball­for­bund blitt eni­ge om å av­slut­te Ed­vart­sens topp­dom­mer­kon­trakt for 2017», skri­ver Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) i en presse­mel­ding.

«NFF har på den­ne bak­grunn sagt seg vil­lig til å ho­no­re­re Ed­vart­sen i tråd med kon­trak­tens for­plik­tel­ser. Ed­vart­sen vil for­sø­ke å kva­li­fi­se­re seg for ny kon­trakt i 2018», he­ter det i presse­mel­din­gen.

Kon­flik­ten mel­lom SveinErik Ed­vart­sen og dom­mer­sjef Ter­je Hau­ge har på­gått i lang tid. I mars ble den imid­ler­tid kjent for of­fent­lig­he­ten, da Ed­vart­sen ble ute­stengt av NFF på ube­stemt tid.

Kon­flik­ten tok en ny ven­ding for­ri­ge uke Ed­vart­sens tid­li­ge­re as­sis­tent­dom­mer Reidar Gun­der­sen gikk hardt ut og for­tal­te at han føl­te seg mob­bet og tra­kas­sert av Ed­vart­sen mens de to job­bet sam­men. Gun­der­sen hev­det også at det­te var bak­grun­nen for kon­flik­ten og grun­nen til at Ed­vart­sen ikke får døm­me kam­per.

Ed­vart­sen har via sin ad­vo­kat sagt at han ikke kjen­ner seg igjen i kri­tik­ken fra Gun­der­sen.

Nå får ikke Nor­ges nest bes­te dom­mer døm­me mer den­ne se­son­gen. Fot­ball­for­bun­det skri­ver imid­ler­tid at Ed­vart­sen igjen kan være ak­tu­ell som dom­mer nes­te år, men det in­ne­bæ­rer at til­li­ten til ham gjennopp­ret­tes.

«Par­te­ne be­kla­ger sis­te ukers uenig­het, med stor be­last­ning for alle in­volver­te. Par­te­ne er der­for gla­de for at de nå kan leg­ge sa­ken bak seg, og ten­ke frem­over til bes­te for norsk fot­ball», skri­ver NFF.

Da Ber­gens Ti­den­de tar kon­takt med Svein-erik Ed­vart­sen, hen­vi­ser dom­me­ren vi­de­re til sin ad­vo­kat John Chris­ti­an El­den for kom­men­ta­rer.

FOTO: NTB SCANPIX

Svein-erik Ed­vart­sen kom­mer ikke til å døm­me en enes­te kamp i elite­se­ri­en i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.