Jak­ter en ny gull­al­der

Ei­rik Ve­rås Lar­sen (41) tok to Ol-gull og la opp. Der­et­ter har det vært stil­le i norsk pad­ling. Nå er han til­ba­ke.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: MET­TE BUGGE met­te.bugge@af­ten­pos­ten.no

41-årin­gen er selve sym­bo­let på suk­sess. Tre Vm-gull hø­rer også med til sam­lin­gen. Der­for var det et sterkt øns­ke om å få ham inn som sports­sjef i for­bun­det.

Ei­rik Ve­rås Lar­sen er al­le­re­de i gang, men har fort­satt med noe jobb for sin gam­le ar­beids­gi­ver Olym­pia­top­pen. 1. juni er han padle­for­bun­dets med hud og hår.

FIKK TRO På PRO­SJEK­TET

Ve­te­ra­nen er til­ba­ke på Strand ka­jakklubb i Bærum, der lands­lags­pad­ler­ne har sin base og ut­gangs­punkt. Selv de som til­hø­rer and­re klub­ber, mø­tes der for tid­lig og sen tre­ning, slik den tid­li­ge­re pad­le­ren fra Flekke­fjord plei­de å gjø­re.

Nå skal han bi­dra til at da­gens ak­ti­ve le­des inn på rett vei, i sam­ar­beid med lands­lags­tre­ner Ras­tis­lav Ku­zel.

– Jeg ble opp­ford­ret til å søke. I ut­gangs­punk­tet trod­de jeg ikke det var noe for meg, men så ble ram­me­ne end­ret når det gjel­der myn­dig­het. Da har jeg mu­lig­het til å få gjort de tin­ge­ne jeg har tro på, sier han.

Det be­tyr å lage en rød tråd gjen­nom hele sys­te­met, at klubb­tre­ne­re job­ber etter sam­me mo­dell, slik at det ikke er man­ge trå- der som må nøs­tes opp til slutt.

STERK TRO På NYE MEDALJEKANDIDATER

Ei­rik Ve­rås Lar­sen inn­røm­mer at han ble trig­get av alle de unge ut­øver­ne som kom­mer nå.

– Jeg har tro på frem­ti­den, sier man­nen som var en av de sto­re i norsk som­mer­idrett.

– Etter deg ble det ikke all ver­den?

– Nei, vi har ikke hatt no­en i ver­dens­top­pen på se­nior­nivå, og in­gen som var med i sis­te OL. Det­te er en idrett der man nor­malt ikke er på topp før man er blitt 26 år. De vi har i dag, er 20-21. Det kom­mer til å bli bra.

NOE å TA TAK I

Rol­len til Ve­rås Lar­sen blir mange­si­dig. Han skal være dis­ku­sjons­part­ner over­for tre­ne­re, rett og slett spar­re med dem. Han skal bi­dra til at de ret­te pla­ne­ne leg­ges, og at det blir tatt tak i re­krut­te­rin­gen.

– Du had­de det godt i Olym­pia­top­pen, med sik­re ram­mer. Hvor­for gå til­ba­ke til din gam­le idrett?

– Ja, det var en trygg jobb. Det som ikke var så spen­nen­de, var at vi gjer­ne fikk en be­stil­ling fra en idrett, og had­de li­ten inn­fly­tel­se på om den fore­slåt­te tre­nings­pla­nen ble gjen­nom­ført el­ler ikke. Jeg ble en råd­gi­ver, mens i den nye stil­lin­gen har jeg an­sva­ret for hel­he­ten.

AL­LE­RE­DE På VINNERSPORET

Fle­re ut­øve­re har al­le­re­de mar­kert seg, som Lars Mag­ne Ulvang fra Tys­vær, som i Dan­mark sist helg gjen­nom­før­te et sterkt løp da han slo den re­gje­ren­de ver­dens­mes­te­ren og vant på K-1500 me­ter. Det sam­me gjor­de han på 1000. Ulvang er fort­satt U23, og han vant EM i den klas­sen i fjor.

– Vi har seks gut­ter til som er eks­tremt jev­ne, så vi vet ikke hvem som kom­mer til å sit­te i lag­bå­te­ne den­ne se­son­gen. Det vir­ker som om man­ge har løf­tet seg. Så vi har et luk­sus­pro­blem, sier Ve­rås Lar­sen.

Han har hel­ler ikke glemt kvinne­si­den, der Marthe Ei­rin Sol­haug og Ma­ria Vi­rik ut­gjør en sterk duo i K-2500 me­ter.

De ble num­mer to i Dan­mark, like bak den dans­ke bå­ten som er i ver­dens­klas­se.

Ko­na Mi­ra Ve­rås Lar­sen, som var flagg­bæ­rer og del­tok i OL i Lon­don, gjør imid­ler­tid ikke noe come­back.

– Hva har du lært i ti­den du har job­bet på Topp­idretts­sen­te­ret i Oslo?

– Det har vært eks­tremt nyt­tig å se hvor­dan det job­bes. Jeg har fått inn­sikt i svært man­ge idret­ter, og skal ta det bes­te fra hver en­kelt av dem. Jeg har fått med meg vel­dig mye på den idretts­fag­li­ge bi­ten. Ikke minst av min men­tor Es­pen Tønne­sen.

Eks-pad­le­ren me­ner at det er man­ge vei­er som kan føre frem til må­let, og at det er de ut­øver­ne hvert for­bund har, som be­stem­mer hvor­dan pla­ne­ne skal til­pas­ses.

Snart skal nors­ke pad­le­re prø­ve seg i to ver­dens­cu­per sis­te helg i mai i Un­garn og der­et­ter hel­gen etter i Ser­bia. EM går i Bul­ga­ria, VM i Tsjek­kia.

Dess­uten er det to U23-mes­ter­skap. Mer enn nok av utfordringer.

– Det blir et spen­nen­de padle­år, me­ner sports­sje­fen, og får støt­te fra pad­le­ren Jo Sond­re Sol­haug.

– For oss be­tyr det mye at Ei­rik er kom­met inn med mye kunn­skap om fa­get. Han har mye å gi til spor­ten, sier 25-årin­gen som selv har vært på se­nior­lands­la­get i seks år.

OL ER GULROTEN I 2020

As­ker­bø­rin­gen for­tel­ler at Ve­rås Lar­sen har tatt tak i fle­re ting al­le­re­de, og han har fått inn mer struk­tur.

– Jeg tror han blir en stor res­surs for oss, ikke minst for­di han har så stor kunn­skap om tek­nikk. Det lang­sik­ti­ge må­let er OL i Tok- yo (2020). Der hå­per vi å kun­ne stil­le med et stort lag.

For pre­si­dent Geir Kv­il­lum (59) i Nor­ges Padle­for­bund er det gull verdt å få på plass en vin­ner­type som Ve­rås Lar­sen.

– Han er en so­lid kar, en ka­pa­si­tet. I pad­ling er må­let at vi skal hev­de oss in­ter­na­sjo­nalt, og det har vært no­en mag­re­re år, men Ei­rik vet hva som skal til for å nå top­pen. Den kom­pe­tan­sen han be­sit­ter, blir vik­tig, sier pre­si­den­ten.

Kv­il­lum var topp­sjef da Ei­rik Ve­rås Lar­sen tok sitt førs­te OL­gull, men ikke det and­re. Nå er han ny­lig gjen­valgt, og hå­per at det skal bli mer gull og he­der til padle­spor­ten.

– Vi øns­ker å kom­me opp på et høyt nivå igjen.

FOTO: OLAV OL­SEN

Sports­sjef Ei­rik Ve­rås Lar­sen i sitt ret­te ele­ment, og han ser frem­over.

FOTO: NTB SCANPIX

Slik ser gull ut. Stolt Ei­rik Ve­rås Lar­sen etter fangs­ten i Lon­don-ol i 2012.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.