Drømme­dag for Spre­kin­gen

Faedrelandsvennen - - SPORT - KRIS­TI­AN EMANUELSEN

Mitt ut­drik­nings­lag var lagt opp til at jeg skul­le klat­re så høyt som mu­lig på lis­ten til Lo­kal­s­por­tens ak­ti­vi­tets­kon­ku­ran­se.

Da det lør­dag mor­gen ring­te på dø­ren klok­ka 08, skjøn­te jeg gans­ke fort at ti­den var kom­met for mitt ut­drik­nings­lag. Gans­ke rik­tig, der stod mine to for­lo­ve­re med lure smil og med­brakt fro­kost. Jeg fikk be­skjed om å kle meg i syk­kel­klær og pak­ke med meg tre­nings­klær. Fy­sis­ke ut­fol­del­ser stod ty­de­lig­vis på pro­gram­met. Etter en god fro­kost og litt grub­le­ri­er om hva som var i ven­te fikk jeg den førs­te ut­ford­rin­gen; «Du skal klat­re så høyt som mu­lig i sam­men­dra­get til Spre­kin­gen».

Før jeg fort­set­ter, be­nyt­ter jeg an­led­nin­gen til å si litt om meg selv. Jeg er 32 år, gif­ter meg om en må­ned med He­le­ne og job­ber i NOV. For om­trent et år si­den prøv­de jeg rulle­ski for førs­te gang, og ble umid­del­bart bitt av ba­sil­len. Det ble til­bake­lagt godt over 1000 kilo­me­ter på dis­se ski­ene i lø­pet av som­mer­en, høs­ten og vin­te­ren, blant an­net fle­re hund­re run­der i rulle­ski­løy­pa på Kongs­gård.

TRENTE TIL HOVDEN TOUR

De få uke­ne vi had­de snø be­nyt­tet jeg til å jage gode ti­der og sli­te meg ut i ski­se­gmen­te­ne på Strai og Sandrip. Ho­ved­må­let med tre­nin­gen var hele ti­den Hovden Tour, hvor jeg klar­te å sni­ke meg inn blant de 50 bes­te med en tid på un­der tre ti­mer.

Til­ba­ke til ut­ford­rin­gen; førs­te seg­ment var Dri­ve­nes – jeg ble satt av med syk­ke­len i bun­nen av bak­ken, og fikk var­me opp med et par drag langs fjor­den før jeg star­tet på stig­nin­gen. Med ut­hvil­te bein klar­te jeg å set­te ny per­son­lig re­kord med over 40 se­kun­der og var vel­dig godt for­nøyd.

Nes­te seg­ment var Sa­ga, også det­te på syk­kel, og jeg gikk med friskt mot løs på de brat­te stig­nin­ge­ne. Det star­tet bra, men da jeg etter hvert kom inn på grus­par­ti­et ble det tyng­re. Mye tyng­re. Bak­ke­ne var brat­te, og jeg slet med å få fes­te på gru­sen. Lyk­ke­lig ut­slitt kom jeg til top­pen etter over 11 mi­nut­ter med slit.

Trans­por­ten gikk vi­de­re til Ba- ne­heia hvor jeg skul­le få tes­tet løpe­bei­na i den ku­per­te lys­løy­pa. Jeg had­de tid til en opp­var­mings­run­de før det var full gass i 2,2 km. Tungt, hardt og vondt, men dei­lig når man kom­mer i mål og har gitt alt. For en kropp som be­gyn­te å mer­ke kjø­ret var det nå hel­dig­vis bare ett seg­ment igjen. En run­de med lø­ping på Kris­tian­sand sta­dion.

FLAGG OG BJELLEKLANG

På sta­dion var det uvan­lig man­ge til­skue­re, og det vis­te seg at res­ten av «la­get» had­de det­te som opp­møte­sted. De had­de fått i opp­drag å heie meg frem til en så god tid som mu­lig de 400 me­ter­ne rundt ba­nen. In­spi­rert av flagg, bjelleklang og opp­munt­ren­de til­rop fra gode ka­me­ra­ter klok- ket jeg inn til 1:10 på da­gens sis­te seg­ment.

Etter å ha star­tet da­gen på 17. plass had­de inn­sat­sen på de fire seg­men­te­ne ført meg helt opp til en 3. plass på sam­men­lagt­lis­ten i Spre­kin­gen. Nå blir det spen­nen­de å se hvor len­ge jeg får lov til å låne den­ne plas­se­rin­gen. Jeg vet det er man­ge spre­kin­ger som har alle mu­lig­he­ter til å pas­se­re meg, men jeg skal kjem­pe for å være med på le­ken en stund til.

Takk til mine for­lo­ve­re for en fan­tas­tisk dag, og til spre­kin­ger på alle ni­vå­er der ute – lyk­ke til og stå på! PS! Se spre­kin­gen.no/about for info - alle kan bli med!

Kris­tian­san­de­ren Kris­ti­an Emanuelsen (32) avan­ser­te lør­dag til tredje­plass i Lo­kal­s­por­tens ak­ti­vi­tets­kon­kur­ran­se Spre­kin­gen, og do­ku­men­ter­te det med dis­se sel­fi­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.