Ters­ke­len for å fengs­le kri­mi­nel­le barn er for høy.

Svein Ove Ue­land har an­sva­ret for barne­verns­tje­nes­ten i Kris­tian­sand­re­gio­nen. Han me­ner kri­mi­nel­le barn i for li­ten grad fengs­les – og mø­ter kraf­tig mot­bør.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Svein Ove Ue­land me­ner at ters­ke­len for straffe­for­føl­gel­se og fengs­ling av ung­dom­mer som be­går al­vor­li­ge kri­mi­nel­le hand­lin­ger er for høy. Po­li­ti­et er uenig. De øns­ker ikke barn i feng­sel.

– Jeg me­ner at ters­ke­len for straffe­for­føl­gel­se og fengs­ling av ung­dom­mer som be­går al­vor­lig og ved­va­ren­de kri­mi­nel­le hand­lin­ger er for høy, sier Svein Ove Ue­land til Fædre­lands­ven­nen

Han er virk­som­hets­le­der for bar­ne- og fa­mi­lie­tje­nes­ter i Kris­tian­sand kom­mu­ne, og der­med an­svar­lig for barne­verns­tje­nes­ten i Kris­tian­sand-re­gio­nen.

Bak­grun­nen for ut­spil­let er sa­ker som den sis­te ti­den er kjent i medie­ne. Ue­land trek­ker fram sa­ken med 17-årin­gen som er dømt for om­fat­ten­de dyre­pla­ge­ri, samt vold, blant an­net mot en barne­verns­an­satt.

UNGDOMSFENGSLER

Gut­ten ble va­re­tekts­fengs­let av ting­ret­ten og over­før til ung­doms­feng­sel etter at barne­ver­net meld­te at de ikke kun­ne ta hånd om ham.

I Nor­ge har to fengs­ler egne plas­ser for ung­dom. Dit vil Ue­land sen­de barn i 16–17 års al­de­ren, som har be­gått både al­vor­lig og ved­va­ren­de kri­mi­na­li­tet og som hjelpe­ap­pa­ra­tet ikke har lyk­tes å hjel­pe.

– Barne­verns­lo­ven og for­skrif­te­ne har ikke de nød­ven­di­ge ram­me­ne til å hånd­te­re dis­se ung­dom­me­ne. Det me­ner jeg at ung­doms­fengs­le­ne har. I til­legg er dis­se fengs­le­ne godt be­man­net med fag­folk, som også kan gi god opp­føl­ging og hjelp. Det går rett og slett på mu­lig­he­ten til å ram­me dis­se ung­dom­me­ne in­ne, sier Ue­land.

Ue­land sier den fers­ke dom­men etter Søg­ne-dra­pet, der barne­ver­net er blitt dømt for ulov­lig tvang og fri­hets­be­rø­vel­se, vi­ser ut­ford­rin­ge­ne de­res.

– Barne­ver­nets opp­drag er vel å ten­ke på bar­nets bes­te. Hvor­dan kan du mene at det det er et barns bes­te å hav­ne i feng­sel?

– For­di ram­me­ne i et ung­doms­feng­sel er godt til­rette­lagt for iva­re­ta barns bes­te, for å iva­re­ta opp­læ­ring og be­hand­ling, sier Ue­land.

– BUR­DE VÆRT FENGSLET

– Men ved å fengs­le er det vel be­skyt­tel­se av sam­fun­net som vek­tes mest?

– Det er en kom­bi­na­sjon av sam­funns­vern og fak­tisk hen­sy­net til barns bes­te. De som even­tu­elt skal fengs­les må være over 15 år, de må ha gjort al­vor­li­ge straff­ba­re hand­lin­ger og også ha vært for­søkt hjul­pet uten at en har lyk­tes i å end­re de­res kri­mi­nel­le at­ferd sier Ue­land.

– Hvor al­vor­lig skal de straff­ba­re hand­lin­ge­ne være for å fengs­le?

– Jeg ten­ker på sa­ker med gjen­tat­te gro­ve trus­ler, vold og ran.

– Er det ung­dom­mer som du me­ner bur­de vært fengslet, som ikke er blitt det?

– Sva­ret er ja. Det kan nok dreie seg om en hånd­full i lø­pet av de sis­te ti åre­ne, uten at jeg kan være mer pre­sis på det, sier Svein Ove Ue­land, før han pre­si­se­rer:

– Jeg er klar over at det er stren­ge vil­kår for fengs­ling av barn. Men min kri­tikk hand­ler om prak­ti­se­rin­gen av dis­se vil­kå­re­ne. Po­li­ti og dom­stol må ta sin del av an­sva­ret for de mest eks­tre­me ung­dom­me­ne, sier han.

– KAPITAL MISFORSTÅELSE

Ut­spil­let til Ue­land vek­ker kraf­ti­ge re­ak­sjo­ner

– Det­te må bero på en kapital misforståelse av ju­sen, både vår egen lov­giv­ning og in­ter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner vi er for­plik­tet å føl­ge, ope­re­rer nett­opp med eks­trem høy ters­kel for å bru­ke no­en form for tvangs­mid­ler oven­for barn, sier Svein Kje­til Stalle­mo, for­sva­rer for blant an­net den dob­belt­draps­sik­te­de 15-årin­gen som nå sit­ter på ung­doms­en­he­ten i Bjørg­vin feng­sel.

– Nå snak­ker Ue­land om ung­doms­feng­sel?

– Feng­sel er feng­sel. Det er vel­do­ku­men­tert at fri­hets­be­rø­vel­se over­for barn har en be­ty­de­lig stør­re skade­ef­fekt over­for voks­ne, sier Stalle­mo.

– Ters­ke­len for å fengs­le barn skal være høy. Ut­gangs­punk­tet er at vi ikke øns­ker å ha barn i feng­sel, sier sjef for fel­les på­tale­en­het i Ag­der-po­li­ti­et, Ter­je Skaar.

– Jeg for­står at en­kel­te barn gir barne­ver­net sto­re utfordringer, men me­ner de ikke skal hav­ne i feng­sel av den grunn. Feng­sel skal være re­ser­vert for de mest al­vor­li­ge for­hol­de­ne, sier Skaar.

– Må IKKE BLI SOVEPUTE

Ani­ta Jar­voll Hekne­by er ting­retts­dom­mer i Kris­tian­sand ting­rett.

– Lo­ven er krys­tall­klar, og va­re­tekts­fengs­ling av barn skal være ab­so­lutt sis­te ut­vei hvis det ikke fin­nes and­re for­svar­li­ge løs­nin­ger. Vi er bun­det av FNS barne­kon­ven­sjon, og jeg me­ner vi ikke set­ter lis­ten for høyt, og det er vik-

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Svein Ove Ue­land er virk­som­hets­le­der for bar­ne- og fa­mi­lie­tje­nes­ter i Kris­tian­sand, og tid­li­ge­re barne­verns­sjef i ti år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.