Draps­sik­tet kvin­ne (47) løs­latt fra feng­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ER­LEND OLSBU

Kvin­nen som er sik­tet for dra­pet på sin bror i Åm­li er løs­latt. – På høy tid, sier 47-årin­gens for­sva­rer.

– Hun løs­la­tes for­di vil­kå­re­ne for å hol­de hen­ne fengslet ikke len­ger er til ste­de. Po­li­ti­et opp­rett­hol­der sik­tel­sen, sier po­liti­ad­vo­kat Van­ja Bru­voll i Ag­der po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen.

Den 47 år gam­le kvin­nen og hen­nes 37 år gam­le ekte­mann ble på­gre­pet 14. fe­bru­ar. Kvin­nens 44 år gam­le bror ble sam­me dag fun­net død på ek­te­pa­rets gårds­bruk i Åm­li. Man­nen skal ha blitt drept fle­re uker tid­li­ge­re.

37-årin­gen har er­kjent å ha skutt svo­ge­ren, men hev­der at det skjed­de i nød­ver­ge. 37-årin­gens kone skal ikke ha vært til ste­de da bro­ren ble drept, men skal ha bi­dratt til å skju­le spor etter dra­pet. – Vi har ikke fått en­de­lig ob­duk­sjons­rap­port og kan ikke si noe sik­kert om hvor­dan man­nen ble drept, sier Bru­voll.

47-årin­gens for­sva­rer, Sol El­den, opp­ly­ser at hen­nes kli­ent er glad for å bli løs­latt.

– Det var på høy tid. For hen­ne har det vært vik­tig at po­li­ti­et fikk tid til å gjø­re sin jobb. Hun har sam­ar­bei­det med po­li­ti­et hele ti­den, men er selv­føl­ge­lig glad for at hun nå er løs­latt, sier El­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.