El­syk­kel er ik­ke len­ger «fusk».

Skep­si­sen til elsyk­ler er par­kert. Nå sver­ger hver fem­te syk­list i byen til syk­kel med mo­tor. – Det­te an­ses ik­ke len­ger som lat­skap, og du får fak­tisk mo­sjon av det, på­pe­ker Svein Berg­heim hos Min El­syk­kel.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Samt­li­ge som tes­ter el­syk­kel, kom­mer til­ba­ke med et stort smil om mun­nen. Hos oss er elsyk­kel­sal­get nå 60 pro­sent av to­tal­om­set­nin­gen, og etter­spør­se­len øker mar­kant, ut­ta­ler drifts­an­svar­lig To­re Mæ­land i bu­tikkje­den Syk­kel­pi­ke­ne til Fædre­lands­ven­nen.

I 2015 opp­lys­te 14 pro­sent av jobb­syk­lis­te­ne i Kris­tian­sand at de bruk­te el­syk­kel. I fjor var tal­let økt til 18 pro­sent, og an­de­len når nye høy­der i år.

Det be­tyr at om­trent hver fem- te syk­list i byen nå sver­ger til el­syk­kel.

– VAN­LIG SYK­KEL NYTTER IK­KE

– Vi tror el­syk­kel er løs­nin­gen for å flyt­te bi­lis­ter fra bil­se­tet til syk­kel­se­tet. Van­lig syk­kel nytter ik­ke, det hand­ler om kom­fort, for­tel­ler Rai­mond Ose­land, «elsyk­kel­pio­nér» i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

De sis­te fem åre­ne har han syk­let fra Flek­ker­øy til Kvad­ra­tu­ren uten å bli svett. Og han ser at an­tall elsyk­ler øker for hver må­ned som går.

Iføl­ge Sta­tens veg­ve­sen er om lag 5000 syk­lis­ter ute på Kris­ti- an­sands syk­kel­vei­er på gode da­ger, noe som skul­le til­sva­re et tu­sen­tall elsyk­ler.

Blant dem er Kris­ti­ne Ofte­bro fra Kvad­ra­tu­ren, til dag­lig syke­plei­er på Sør­lan­det syke­hus. Sam­men med man­nen kjøp­te hun el­syk­kel for et halvt år si­den.

– Jeg tar of­te­re syk­kel frem­for bil enn jeg gjor­de før. Vi er vel­dig for­nøy­de, og har snak­ket om å kjø­pe én til for å ha en el­syk­kel hver. Da kan vi dra på tur med dat­te­ra i syk­kel­vogn og bru­ke bi­len mind­re i hver­da­gen, for­tel­ler 38-årin­gen.

BU­TIKK MED BARE ELSYK­LER

Den førs­te rene elsyk­kel­for­ret­nin­gen i lands­de­len åp­net i Kvad­ra­tu­ren den­ne vår­en.

Med 60 mo­del­ler ut­stilt har inne­ha­ve­ren klok­ker­tro på at syk­ler med bat­te­ri er kom­met for å bli. Folk flest kjø­per kva­li­tet, og blar glade­lig opp 20–30.000 kro­ner.

– Frem­ti­den er el­syk­kel. Det­te an­ses ik­ke len­ger som lat­skap, men er blitt mer ak­sep­tert hos de fles­te. Du får fak­tisk mo­sjon av det, på­pe­ker Svein Berg­heim hos Min El­syk­kel.

Han har i en år­rek­ke dre­vet Kris­tian­sand Syk­kel­sen­ter på Grim, og mel­der om et år­lig salg på 300–400 elsyk­ler i de to bu­tik­ke­ne.

Til gjen­gjeld har salget av tra­di­sjo­nel­le lande­veis­syk­ler brå­stop­pet.

– El­bil er vel og bra, men fort­satt tar den plass i tra­fik­ken, gir sli­ta­sje på vei­net­tet og opp­tar par­ke­rings­plass. For man­ge er det ras­ke­re med el­syk­kel enn bil til jobb, me­ner Berg­heim.

Si­den 2010 har Rai­mond Ose- land kjøpt inn 45 elsyk­ler på veg­ne av de seks Atp-kom­mu­ne­ne (Lil­le­sand, Bir­ke­nes, Søg­ne, Song­da­len, Ven­ne­sla og Kris­tian­sand).

Må­let er å få både ar­beids­ta­ke­re og pri­vat­per­soner til å kas­te seg på en miljø­venn­lig trend. Syk­le­ne ut­plas­se­res på stra­te­gis­ke ste­der i kom­mu­ne­ne, slik at flest mu­lig kan få prø­ve dem.

Seks syk­ler er på ut­lån til an­sat­te ved Sør­lan­det syke­hus.

– Jeg har på fø­lel­sen at det tar av nå, at det kom­mer en bøl­ge av elsyk­lis­ter. Sta­dig fle­re opp­da­ger den, de er kom­met over knei­ka av mot­fore­stil­lin­ger og ser at det både er øko­no­mi og helse i det­te trans­port­mid­de­let, me­ner Ose­land, som er råd­gi­ver i by- og sam­funns­en­he­ten.

AL­TER­NA­TIV TIL MOPED

Etter at bu­tik­ken i Kris­tian­sand

så da­gens lys i 2015, har Syk­kel­pi­ke­ne åp­net av­de­lin­ger i de fi­re øv­ri­ge, størs­te by­ene i Nor­ge.

– Den ty­pis­ke elsyk­lis­ten er 40 pluss, og bor på Tinn­heia el­ler and­re ste­der med litt bak­ker på vei til og fra jobb, me­ner To­re Mæ­land.

De er nå på tur­né der de rul­ler ut årets ny­he­ter, og solg­te bare sist helg over 30 ek­semp­la­rer.

– Den syk­kel­bu­tik­ken i Nor­ge som ik­ke har sat­set på el­syk­kel, lu­rer jeg på hvor len­ge kan hol­de på, sier Sig­var Skeie, dag­lig le­der for G. Nord­by.

I lik­het med Svein Berg­heim an­slår han at fi­re av ti solg­te syk­ler i dag har bat­te­ri. Skeie be­kref­ter at det er slutt på ti­den da el­syk­kel ble om­talt som «fusk».

Men an­tall solg­te vil han ik­ke røpe av hen­syn til arge kon­kur­ren­ter.

– Se­nest i dag solg­te jeg til ei dame på Søm, som job­ber i Vågs­bygd og hel­ler vil syk­le enn å sit­te i kø når nye Varodd­broa skal byg­ges. En del unge kjø­per også el­syk­kel frem­for moped, det er trygt og man slip­per å ta lap­pen. En moped har du gjer­ne et par år, mens elsyk­ke­len har du gle­de av i man­ge år, ar­gu­men­te­rer Sig­var Skeie.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Kris­ti­ne Ofte­bro og man­nen kjøp­te el­syk­kel for et halvt år si­den, nå vur­de­rer de å kjø­pe num­mer to.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Kris­ti­ne Ofte­bro og man­nen kjøp­te el­syk­kel for et halvt år si­den, nå vur­de­rer de å kjø­pe num­mer to. Her tes­ter hun en helt ny mo­dell hos Syk­kel­pi­ke­ne i Skip­per­gata, med drifts­an­svar­lig To­re Mæ­land i bak­grun­nen.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Svein Berg­heim er inne­ha­ver av Min El­syk­kel i Dron­nin­gens gate.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Elsyk­ke­len kom­mer i alle far­ger og va­ri­an­ter. Svein Berg­heim har to eta­sjer med elsyk­ler.

FOTO: ARKIVFOTO

Sig­var Skeie hos G. Nord­bys.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.