Ik­ke skrot Eøs-av­ta­len

Ster­ke kref­ter i LO og and­re mil­jø­er kjemper for å av­vik­le Eøs-av­ta­len. De bør ik­ke lyk­kes.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Eøs-mot­stan­der­ne spil­ler ru­lett med nors­ke ar­beids­plas­ser.

LO-kongressen skal fre­dag ta stil­ling til Eøs-av­ta­len. De som vil ut av av­tale­ver­ket me­ner EØS frem­mer so­si­al dum­ping og in­ne­bæ­rer be­gyn­nel­sen på av­vik­lin­gen av den nors­ke ar­beids­livs­mo­del­len med ster­ke fag­li­ge ret­tig­he­ter.

Eøs-av­ta­len er in­gen per­fekt ord­ning. Men den er langt bed­re enn det som i dag er al­ter­na­ti­vet: stor usik­ker­het.

Av­ta­len er svært om­fat­ten­de. Gjen­nom EØS er Nor­ge for alle prak­tis­ke for­mål en del av EUS ind­re mar­ked, med mar­keds­ad­gang til 500 mil­lio­ner men­nes­ker. Gjen­nom EØS er vi også en del av de fi­re fri­he­ter, det vi si fri be­ve­gel­se av ar­beids­kraft, va­rer, tje­nes­ter og ka­pi­tal. I til­legg in­klu­de­rer sam­ar­bei­det mil­jø, forsk­ning, ut­dan­ning, kul­tur og so­sia­le spørs­mål.

Pri­sen Nor­ge må be­ta­le for det­te er både øko­no­misk og po­li­tisk. Øko­no­misk er pri­sen rundt 3,4 mil­li­ar­der kro­ner i året. Dis­se pen­ge­ne skal gå til so­si­al og øko­no­misk ut­vik­ling i de fat­tigs­te om­rå­de­ne i EU.

Den po­li­tis­ke pri­sen er li­ke­vel langt høy­ere og langt mer al­vor­lig. I prak­sis sit­ter Nor­ge på gan­gen når EUS re­gel­verk ved­tas. Men gjen- nom Eøs-av­ta­len er vi for­plik­tet til å over­ta alle EUS ved­tak som end­rer det ind­re mar­ked. Po­li­tisk er Eø­sa-av­ta­len en dår­lig hus­manns­kon­trakt. Det er et stort pa­ra­doks at ik­ke det­te as­pek­tet har vært langt mer fram­me i den nors­ke de­bat­ten. Den lo­gis­ke kon­klu­sjo­nen på en slik de­batt vil­le vært at et fullt Eu-med­lem­skap i langt ster­ke­re grad vil­le frem­met nors­ke in­ter­es­ser.

Men det­te er ik­ke et rea­lis­tisk sce­na­rio. EU­med­lem­skap står ik­ke på dags­or­den i Nor­ge i dag. Tvert imot er det Eu-skep­ti­ker­ne som er på frem­marsj. Så sent som sist helg end­ret Frp hold­ning og ble et nei-par­ti, uten at lands­mø­tet fikk dis­ku­te­re spørs­må­let. Fle­re and­re ak­tø­rer har i det sis­te tatt til orde for også å av­vik­le Eøs-av­ta­len, der­iblant på Lo-kongressen.

Men Eøs-mot­stan­der­ne spil­ler ru­lett med nors­ke ar­beids­plas­ser. Til tross for sine svak­he­ter har Eøs-av­ta­len bi­dratt til gode ram­mer for norsk eks­port og for­ut­sig­bar­het for hele næ­rings­li­vet. Opp­si­gel­se av den­ne av­ta­len for å inn­gå for­hand­lin­ger om en fri­han­dels­av­ta­le vil in­ne­bære svært stor usik­ker­het, som er det sis­te nors­ke ar­beids­ta­ke­re tren­ger nå.

Av­trop­pen­de Lo-le­der Gerd Kris­ti­an­sen sam­men med res­ten av le­del­sen på Lo-kongressen i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.