Slik blir be­red­ska­pen 17. mai

Det enes­te som er usik­kert på 17. mai, er væ­ret, me­ner or­dens­sjef Dag Tallak­sen ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon. Men vis­se for­holds­reg­ler blir tatt for å sør­ge for sik­ker­he­ten un­der folke­fes­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MAR­GRETHE FIDJE eirin.mar­grethe.fidje@fvn.no

– Vi må føl­ge PST sin trus­sel­vur­de­ring, men det skal ik­ke leg­ge noen dem­per på fei­rin­gen. Po­li­ti­et skal være til­ste­de, men skal ta så lite opp­merk­som­het som mu­lig, sier Dag Tallak­sen, or­dens­sjef ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon.

Etter at PST i star­ten av april opp­jus­ter­te trus­sel­ni­vå­et i Nor­ge for to må­ne­der, har også po­li­ti­et i Kris­tian­sand måt­te ta vis­se for­holds­reg­ler i for­bin­del­se med 17. mai-fei­rin­gen. Det re­sul­te­rer først og fremst i at det i år vil bli fle­re si­vil­kled­de po­liti­folk i ga­te­ne enn tid­li­ge­re, men også at po­li­ti­et er eks­tra år­våk­ne på tun­ge kjøre­tøy.

– Vi har vært i dia­log med laste­bil­ei­er­for­enin­gen og bussel­ska­pe­ne, der vi ber sjå­fø­re­ne om å være eks­tra skjer­pet mot hvor de set­ter fra seg bi­le­ne sine, og at man ik­ke skal gå fra ulås­te kjøre­tøy el­ler gå fra bus­ser med nøk­le­ne i, sier Tallak­sen.

STREN­GE­RE KON­TROLL

Tra­di­sjo­nen tro skal bil­kor­te­sjen også i år få kjø­re i folke­to­get, men også her er ru­ti­ne­ne skjer­pet.

– Det blir stren­ge­re kon­troll av fø­rer enn tid­li­ge­re, men ik­ke et for­bud. Vi skal vite hvem de er, men eks­tra i år er at fø­rer ik­ke skal for­la­te bi­len, og om den går mer enn to me­ter bort fra bi­len, skal den være låst, sier Tallak­sen.

Han an­slår at rundt 50 bi­ler vil kjø­re i kor­te­sje, og at det­te er et an­tall po­li­ti­et har god kon­troll på.

– Vi er jo obs på at det å bru­ke bi­ler er en måte å ut­øver ter­ror på. I Lon­don ble det jo brukt en per­son­bil, så det tren­ger ik­ke være tun­ge kjøre­tøy, sier Tallak­sen.

Der­med vil po­li­ti­et også ha våk­ne øyne ret­tet mot de tre knute­punk­te­ne for tra­fikk inn mot sen­trum – nem­lig Gam­le Lunds­broa (Thyge­sons min­ne), Gart­ner­løk­ka og Fest­nings­gata.

Le­der for 17. mai-ko­mi­te­en, Vidar Lyn­næs, sier at ko­mi­te­en føl­ger alle råd som kom­mer fra po­li­ti­et.

– For Kris­tian­sand sin del, er jeg sik­ker på at vi vil få en trygg fei­ring. De enes­te fy­sis­ke sper­rin­ge­ne som blir satt opp er pul­ler­ter ved inn­gan­gen til Tres­se, sier han.

– FØLG SKILTENE

Både han og Tallak­sen opp­ford­rer li­ke­vel pub­li­kum til å være år­våk­ne, og å mel­de fra der­som de ser noe unor­malt.

Tallak­sen un­der­stre­ker også at folk må føl­ge skiltene som blir satt opp på fest­da­gen.

– Vi ser helst at folk bru­ker of­fent­li­ge trans­port­mid­ler, og for de som må ta bil, er det vel­dig vik- tig å ik­ke par­ke­re i marsj­ru­ter. De bi­le­ne vil bli tau­et bort raskt, og det er unød­ven­di­ge pen­ger å kas­te bort. Litt flå­se­te sagt, men bruk hel­ler pen­ge­ne på is til bar­na, sier or­dens­sje­fen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Be­red­skaps­ni­vå­et på 17. mai er noe høy­ere enn i fjor, da det­te bil­det ble tatt. Pub­li­kum skal mer­ke end­rin­ge­ne mi­ni­malt, opp­ly­ser po­li­ti­et.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Vidar Lyn­næs, le­der for 17. mai­ko­mi­te­en i Kris­tian­sand, sier at de føl­ger alle råd som kom­mer fra po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.