Tar ik­ke kri­tik­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MAR­GRETHE FIDJE eirin.mar­grethe.fidje@fvn.no

Flykt­nings­trøm­men til Nor­ge har ik­ke vært la­ve­re på 20 år. Udi-di­rek­tø­ren står støtt på at det er rik­tig å leg­ge ned asyl­mot­tak med 120 be­bo­ere i Kris­tian­sand.

– For en som har sett man­ge de­mon­stra­sjo­ner med ne­ga­tivt for­tegn, er det­te på man­ge må­ter en be­kref­tel­se på at mot­ta­ket har fun­gert bra, og at mye av den lo­ka­le uro­en som er der når mot­tak etab­le­res, for­svin­ner, sier Fro­de For­fang, di­rek­tør i UDI.

Re­ak­sjo­ne­ne har ik­ke latt ven­te på seg etter at Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet i april be­slut­tet å si opp kon­trak­ten med Kris­tian­sand kom­mu­ne, og der­med flyt­te 120 asyl­sø­ke­re ut av kom­mu­nen.

Ons­dag etter­mid­dag sam­let po­li­ti­ke­re, fri­vil­li­ge og be­bo­ere seg i Mar­kens for å de­mon­stre­re mot Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tets be­slut­ning om ned­leg­gel­se. Blant an­net rea­ge­res det på at barn som nå har star­tet skole­gang i Kris­tian­sand, må byt­te skole og nett­verk.

– Jeg for­står fø­lel­se­ne, men opp­le­ver ik­ke kri­tik­ken som be­ret­ti­get, sier For­fang.

TI BARN I SKOLEALDER

Av de 30 bar­na som i dag bor ved mot­ta­ket i kom­mu­nen, er ti barn i skolealder.

– Å byt­te skole og lo­kal­sam­funn er noe også man­ge nors­ke barn gjør. Vi vil bi­dra til å gjø­re det på en så skån­som måte som mu­lig ved å set­te flyt­tin­gen av bar­na til som­mer­fe­rien så langt det lar seg gjø­re, sier Udi-di­rek­tø­ren.

Det de­sen­tra­li­ser­te asyl­mot­ta­ket ble opp­ret­tet i for­bin­del­se med den ster­ke flykt­nings­trøm­men i 2015, da over 30.000 flykt­nin­ger kom til Nor­ge. I fjor sank tal­let til rundt 3.500, og fore­lø­pig vi­ser UDI sine pro­gno­ser at an­tall flykt­nin­ger inn til Nor­ge i år kan bli noen­lun­de det sam­me som for 2016.

KUTTER FØR «HØYSESONG»

Flykt­nings­trøm­men på rundt 2-300 flykt­nin­ger inn til lan­det hver må­ned har ik­ke vært la­ve­re si­den 90-tal­let, iføl­ge UDI-DI­rek­tø­ren.

– Vi er usik­re, men om det fort­set­ter som nå, vil det nok kom­me 3-4000 flykt­nin­ger i lø­pet av året. Vi må sam­ti­dig ta for­be­hold om at ting kan end­re seg i lø­pet av året. Nor­ma­le se­song­sving­nin­ger til­si­er at det kom­mer fle­re om sommeren enn om høs­ten og vår­en. De sving­nin­ge­ne så vi li­ke­vel ik­ke i fjor, og vi vet ik­ke om man vil se det i år. Det er uan­sett ik­ke rea­lis­tisk med sam­me til­stan­der som i 2015, slik vi ser det, sier For­fang.

– Er det ri­si­ka­belt å kut­te kon­trak­ten med Kris­tian­sand kom­mu­ne før høy­se­son­gen er i gang?

– Nei, for vi har man­ge and­re mot­tak. I fjor som­mer holdt vi igjen til etter sommeren, i til­fel­le det vil­le kom­me en ny bøl­ge. Det gjor­de det ik­ke, og da fikk vi om­fat­ten­de kri­tikk for å be­ta­le fle­re mil­lio­ner til tom­me mot­tak. Der­som vi ik­ke had­de lagt ned mot- tak nå, vil­le vi fort kom­met i en si­tua­sjon med stor over­ka­pa­si­tet, og det må vi ba­lan­se­re, sier For­fang.

MILLIONKONTRAKT

I lei­e­av­ta­len med Kris­tian­sand kom­mu­ne inn­går 150 plas­ser. Bunn­av­ta­len kos­ter UDI i un­der­kant av fi­re mil­lio­ner kro­ner i året. Drif­ten av 120 av plas­se­ne kos­ter 6,79 mil­lio­ner kro­ner i året, mens de res­te­ren­de 30 plas­se­ne kos­ter 55,13 kro­ner per døgn i drift. For øye­blik­ket er in­gen av de plas­se­ne i bruk. Nå skal mot­ta­ket grad­vis fa­ses ut frem mot 31. au­gust.

Ons­dag ble sa­ken tatt opp av po­li­ti­ker­ne i Kris­tian­sand i for­mann­ska­pet. Der tok fle­re til orde for at kom­mu­nen må ta sa­ken opp med UDI.

– Det vil ik­ke være ak­tu­elt å re­ver­se­re ned­leg­gel­sen med mind­re det kom­mer en ny, stor flykt­ning­bøl­ge. Vi kan ik­ke se bort fra fle­re ned­leg­gel­ser i lø­pet av året, både på Sør­lan­det og på lands­ba­sis, sier re­gion­di­rek­tør Tor­mod Sta­ve­nes i UDI Re­gion sør.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Udi-di­rek­tør Fro­de For­fang med re­gion­le­der for UDI re­gion sør, Tor­mod Sta­ve­nes, i bak­grun­nen.

FOTO: KJE­TIL REITE

Mohsen Besha­ra­ti fra Iran har bodd på det asyl­mot­ta­ket i Kris­tian­sand i hal­van­net år og fått et nett­verk i Kris­tian­sand. Nå kan han bli flyt­tet til et helt nytt sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.