Får mil­lio­ner til di­gi­ta­li­se­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

– Vi øns­ker økt fart i di­gi­ta­li­se­rin­gen av Kom­mu­neNor­ge, sier stats­råd Jan To­re San­ner (H). Sto­re kom­mu­ner får 125 mil­lio­ner kro­ner til ut­vik­ling av smar­te tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger.

Det går fram av kom­mune­pro­po­si­sjo­nen som kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­te­ren pre­sen­ter­te tors­dag.

Pot­ten på 125 mil­lio­ner ret­tes inn mot de sto­re kom­mu­ne­ne, og pro­sjek­te­ne skal ut­vik­les i sam­ar­beid med KS som også sky­ter inn mid­ler.

– Det­te er pen­ger som de sto­re kom­mu­ne­ne med ster­ke Ikt-mil­jø­er kan søke på der­som de ut­vik­ler nye di­gi­ta­le løs­nin­ger som kan an­ven­des i hele Kom­mu­ne-nor­ge, sier San­ner til Fædre­lands­ven­nen.

– Hvis for ek­sem­pel Ikt-mil­jø­et i Kris­tian­sand ut­vik­ler vel­ferds­tek­no­lo­gi som bi­drar til at eld­re kan bo hjem­me len­ger, vil man kun­ne få pen­ger til det­te, sier San­ner.

– KRAF­TIG LØFT

– Både kom­mune­pro­po­si­sjo­nen og re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett gir et kraf­tig løft for di­gi­ta­li­se­ring av Kom­mu­ne-nor­ge, un­der­stre­ker mi­nis­te­ren.

- På det­te om­rå­det vil vi også sør­ge for at det blir mer og bed­re sam­hand­ling mel- lom stat og kom­mu­ne. Når folk skal fin­ne fram i di­gi­ta­le helse­tje­nes­ter, bryr de seg ik­ke om de er stat­lig el­ler kom­mu­na­le, sier han.

Bak det trau­ri­ge nav­net « kom­mune­pro­po­si­sjon » skju­ler det seg en over­sikt over re­gje­rin­gens po­li­tikk og øko­no­mis­ke opp­legg for kom­mu­ne­ne det kom­men­de året. Stor­tin­get ved­tar de en­de­li­ge tal­le­ne i juni, og de ut­gjør grunn­la­get for stats­bud­sjet­tet som leg­ges fram til høs­ten.

– PO­SI­TIV UT­VIK­LING

I 2018 får kom­mune­sek­to­ren en vekst i sam­le­de inn­tek­ter på mel­lom 4,3 og 5,3 mil­li­ar­der kro­ner, og av det­te er mel­lom 3,8 og 4,3 mil­li­ar­der vekst i frie inn­tek­ter.

– Vi ser re­sul­ta­te­ne både av god øko­no­misk sty­ring i kom­mu­ne­ne, og en po­si­tiv ut­vik­ling for kom­mune­øko­no­mi­en. For Ag­ders ved­kom­men­de ser vi en år­lig vekst på 1,3 pro­sent i den­ne pe­rio­den, sier Jan To­re San­ner.

Gode drifts­re­sul­ta­ter gjør at an­tall kom­mu­ner på den øko­no­mis­ke svarte­lis­ten, Ro­be­klis­ten, ser ut til å bli re­du­sert fra 45 til re­kord­lave 30.

I Ag­der er det nå bare Tvede­strand som må ha sta­tens god­kjen­ning for å lage bud­sjett og ta opp lån etter at Bir­ke­nes ble frisk­meldt i fe­bru­ar.

FOTO: NTB SCANPIX

– Re­gje­rin­gen gir et kraf­tig løft for di­gi­ta­li­se­rin­gen av Kom­mu­neNor­ge, sier stats­råd Jan To­re San­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.