Byg­ging av feng­sel nes­te år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN, CHRISTINA ØSTTVEIT

Når re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett leg­ges fram tors­dag, kom­mer den en­de­li­ge be­kref­tel­sen om feng­sels­byg­ging i Mandal og Fro­land.

– Det er vel­dig bra at Stor­tin­get nå kan fat­te det for­mel­le ved­ta­ket om opp­start av bygge­pro­sjek­tet, og at vi får rask frem­gang i byg­gin­gen av de nye fengs­le­ne. Det­te er et stort løft for hele re­gio­nen, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad (KRF).

Rop­stad, som har job­bet med re­gje­rin­gen om feng­sels­sa­ken, sier at det nå er point of no re­turn selv om det ik­ke kom­mer kon­kre­te pen­ger i re­vi­dert.

– Det­te er et for­plik­ten­de ved­tak for å få gjen­nom­ført til­buds­kon­kur­ran­se og kon­tra­he­ring av en­tre­pre­nø­rer i 2017. Den førs­te sto­re penge­sum­men vil kom­me i stats­bud­sjet­tet til høs­ten, sier han til Fædre­lands­ven­nen.

Det be­tyr igjen at de førs­te ut­be­ta­lin­ge­ne vil skje nes­te år, blant an­net til TT An­legg som helt på egen ri­si­ko har star­tet å til­rette­leg­ge tom­ten i Mandal.

Selve byg­gin­gen av fengs­le­ne vil ta til i førs­te halv­del nes­te år. Tom­te­ne skal opp­ar­bei- des høs­ten 2017.

– Det etab­le­res to av­de­lin­ger med 200 plas­ser i Fro­land og 100 plas­ser i Mandal. Ad­mi­ni­stra­sjon leg­ges til av­de­lin­gen i Mandal, sier Gisle Mei­nin­ger Sud­land, vara­re­pre­sen­tant på Stor­tin­get (FRP) i en presse­mel­ding.

Rop­stad sier til Fædre­lands­ven­nen at den sam­le­de kost­nads­ram­men for de to fengs­le­ne er på 2,26 mil­li­ar­der kro­ner som in­klu­de­rer bru­ker­ut­styr på 200 mil­lio­ner kro­ner.

– Hvor mye som kom­mer på stats­bud­sjet­tet for 2018, er usik­kert nå, sier Rop­stad.

Det leg­ges ned om­lag 120 feng­sels­plas­ser i Ag­der i for­bin­del­se med etab­le­rin­gen av nye fengs­ler i Ag­der. Net­to økning i an­tall plas­ser vil der­med bli om­lag 180 plas­ser.

– Det­te har vi ven­tet len­ge på, og nå set­tes spa­den straks i jor­da. Det er godt for Sør­lan­det, og vi gjør reg­ning med at det vil gi ca 245 ar­beids­plas­ser i Fro­land og Mandal. Lands­de­len vår tren­ger ik­ke bare fle­re ar­beids­plas­ser, men også stør­re va­ria­sjon og bred­de i ar­beids­mu­lig­he­ter for de som bor her, sier Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad, stor­tings­re­pre­sen­tant for Høy­re, i en presse­mel­ding.

FOTO: HLM ARKITEKTUR

Slik har en ar­ki­tekt sett for seg at et feng­sel i Mandal kan bli se­en­de ut på Jå­bekk. Nes­te år star­ter byg­gin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.