Har kut­tet pri­se­ne med 14 mil­lio­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

Ett år etter at den ble lagt ut for salg førs­te gang, er pri­sen på Sille­vi­ga i Søg­ne satt ned med over fi­re mil­lio­ner kro­ner. Også i Lil­le­sand er pri­sen på sør­landsk luk­sus dum­pet.

– Vi til­pas­ser oss mar­ke­det litt, si­den hu­set ik­ke ble solgt i for­ri­ge run­de, sier ei­en­doms­meg­ler Sind­re Li­an i Pri­vatmegle­ren Kris­tian­sand.

Iføl­ge Da­gens Næ­rings­liv er pri­sen på fri­tids­ei­en­dom­men Kam­pe­da­len i Lil­le­sand også satt ned.

TI MIL­LIO­NER

Avi­sen skrev tors­dag at Blind­leia­per­len, eid av in­ves­tor Dag Høi­li, nå lig­ger ute for salg til 29,8 mil­lio­ner kro­ner. Det er and­re pris­kutt for ei­en­dom­men, som høs­ten 2015 ble for­søkt solgt for 40 mil­lio­ner kro­ner. I fe­bru­ar ble den satt ned med fi­re mil­lio­ner, til 36 mil­lio­ner kro­ner.

Dag Høi­li, sønn av euro­pris­grün­der Ter­je Høi­li, kjøp­te Kam­pe­da­len for fi­re år si­den, og skal ha lagt inn et be­ty­de­lig an­tall mil­lio­ner i opp­gra­de­ring og stan­dard­he­ving.

Da Sille­vi­ga på Lan­ge­nes ble lagt ut for salg i fjor som­mer, som ti­de­nes dy­res­te i Søg­ne, var det med en pris­an­tyd­ning på 24 mil­lio­ner kro­ner.

– IN­GEN DRAMATIKK

I for­ri­ge uke ble strand­ei­en­dom­men, med adres­se Søvig­heia lagt ut på nytt, til en pris­an­tyd­ning på 19.9 mil­lio­ner kro­ner. Li­an sier det ik­ke lig­ger noen dramatikk bak «ra­bat­ten» på fi­re mil­lio­ner.

– Selv­sagt er det ik­ke noe man øns­ker å gjø­re, men vi må være rea­lis­tis­ke med tan­ke på mar­ke­det. Det om­set­tes ik­ke man­ge ei­en­dom­mer for over tjue mil­lio­ner kro­ner, på­pe­ker han.

Da­gens ei­er, Svein Fro­de Bak­ke Nil­sen, kjøp­te ei­en­dom­men for 11,5 mil­lio­ner av Ja­net og Jan Hil­mar Moe i 2009. Moe var tid­li­ge­re ei­er av Ole Moe AS i Kris­tian­sand, og skaf­fet seg – iføl­ge ting­lys­te opp­lys­nin­ger – ste­det for fi­re mil­lio­ner kro­ner i 2002.

200 ME­TER STRANDLINJE

Ei­en­dom­men blir mar­keds­ført som en «unik vest­vendt strand­ei­en­dom med 200 me­ter strandlinje – egen strand – stein­satt brygge­an­legg – ik­ke bo­plikt».

– Vi ser for oss både lo­ka­le in­ter­es­sen­ter, og folk fra Øst­lan­det og Ro­ga­land. Uten bo­plikt be­tyr det at ei­en­dom­men er ak­tu­ell som se­kun­dær­bo­lig. Ro­ga­land er nok det mar­ke­det som står ster­kest i Søg­ne, sier Li­an.

Eien­doms­meg­le­ren sier det al- le­re­de er vist for­ny­et in­ter­es­se for ei­en­dom­men.

– Vi er ab­so­lutt op­ti­mis­tis­ke. Mar­ke­det er også mer op­ti­mis­tisk nå, med tan­ke på ut­vik­lin­gen i olje­næ­rin­gen. Det var vik­tig for oss å jus­te­re pri­sen tid­lig i se­son­gen for å tref­fe flest mu­lig, for­kla­rer Sind­re Li­an.

PRISREKORD

Om ei­en­dom­men skal set­te prisrekord i Søg­ne, må den om­set­tes for mer enn 21,5 mil­lio­ner kro­ner. Det var pri­sen da den så langt dy­res­te ei­en­dom­men i Søg­ne, også den på Lan­ge­nes, ble solgt i 2006.

Lan­ge­ne­s­vei­en 372 ble kjøpt av Stef­fen Lan­gaard for 21,5 mil­lio­ner kro­ner i 2006, og sat­te der­med prisrekord på Sør­lan­det. Sel­ge­re var An­ne Lise og Ot­to Lorentz Lars­sen, han tid­li­ge­re di­rek­tør ved nå ned­lag­te Kris­tian­sand Jern­stø­pe­ri AS.

FOTO: KENNETH PE­DER­SEN, DEL­TA IKT AS

Med 200 me­ter strandlinje, svømme­bas­seng og over fem mål tomt, er det høy klas­se over fa­si­li­te­te­ne på ei­en­dom­men i Sille­vi­ga på Lan­ge­nes i Søg­ne.

ARKIVFOTO

Den­ne ei­en­dom­men på Lan­ge­nes sat­te prise­re­kord på Sør­lan­det i 2006. Den er fort­satt dy­res­te ei­en­dom som er om­satt i Søg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.