– Dess­ver­re slik det må være

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL NYGAARD kje­til.nygaard@fvn.no

Frust­rer­te bi­lis­ter blir stå­en­de i sakte­gå­en­de kø i høy­re fil, mens tra­fik­ken fly­ter fint for­bi i venst­re.

– Jeg job­ber på Grim, og bor i Lau­vå­sen. For å rek­ke å hen­te i barne­ha­gen må jeg kjø­re over Tinn­heia, slik at jeg ik­ke hav­ner i køen, for­tel­ler Ole Ja­kob Stran­den til Fædre­lands­ven­nen.

Ved å kjø­re over Tinn­heia kom­mer han ut på europa­vei­en tid­lig nok til at han på Ves­ter­brua kan vel­ge venst­re fil gjen­nom Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len. Der hol­der tra­fik­ken van­lig­vis farts­gren­sa, mens det i høy­re felt er svært sakte­gå­en­de kø.

År­sa­ken til det­te er at Sta­tens veg­ve­sen har satt opp midt­de­ler de 2,5 kilo­me­ter­ne gjen­nom Bane­hei­tun­ne­len, over Od­der­nes­broa og gjen­nom Od­der­nes­tun­ne­len.

– Jeg kla­rer ik­ke å for­stå hvor­for det må være sånn. Det pra­tes mye om det­te, for­tel­ler Stran­den.

– SLIK DET Må VÆRE

Sta­tens veg­ve­sen for­tel­ler at de også får man­ge spørs­mål om midt­de­le­ren, men hev­der det ik­ke fin­nes al­ter­na­ti­ver.

– Det er dess­ver­re slik det må være. Folk må bare ak­sep­te­re køen, sier bygge­le­der Mar­tin Fol­ke­stad i Sta­tens veg­ve­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Ar­bei­det med å opp­gra­de­re Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len star­tet al­le­re­de i mars, og skal pågå helt fram til sommeren 2018.

Si­den mars har ar­bei­det på­gått i vest­gå­en­de løp i beg­ge tun­ne­ler mel­lom klok­ka 22.00 og 06.00. Da sten­ges hele tun­nel­lø­pet, og all tra­fikk le­des gjen­nom øst­gå­en­de løp.

FYSISK MIDT­DE­LER

Der­for har Sta­tens veg­ve­sen sett seg nødt til å set­te opp en fysisk midt­de­ler in­ne i tun­nel­lø­pet.

– Det tar fle­re ar­beids­da­ger å set­te opp midt­de­le­ren. Der­for er det helt uak­tu­elt å set­te den opp og ta den ned hver enes­te dag. Da vil­le vi ald­ri fått job­bet med tun­nel­ar­bei­det i det hele tatt, for­kla­rer Fol­ke­stad.

Kø FRA GART­NER­LØK­KA

Kjø­rer man ut på E 18 ved Gart­ner­løk­ka, hav­ner man i høy­re fil og blir stå­en­de i kø over to kilo­me­ter.

Bygge­le­der Fol­ke­stad for­kla­rer at man først had­de la­get midt­de­le­ren slik at bi­lis­ter som kjør­te på fra Gart­ner­løk­ka kun­ne skif­te fil og kom­me inn i venst­re felt.

– Men det ble for kort strek­ning. Da måt­te man krys­se to felt før man var i venst­re felt, og vi så at det opp­sto tra­fikk­far­li­ge si­tua­sjo­ner. Der­for ble midt­de­le­ren for­len­get, for­kla­rer han.

17. MAI-FRI

På na­sjo­nal­da­gen tar ar­bei­der­ne hel­lig­dags­fri. Men det be­tyr ik­ke at midt­de­le­ren fjer­nes.

– Det blir for mye jobb å fjer­ne den kun for én dag. Der­for må folk plan­leg­ge i god tid hvor de skal og hvor­dan de skal kjø­re dit. Kom­mer man fra Søg­ne og leg­ger seg i venst­re fil, får man ik­ke kjørt av før ved Vol­le­van­net, for­tel­ler han.

I RUTE

Ar­bei­det slik det er i dag skal pågå gjen­nom hele sommeren og litt ut­over høs­ten. Da byt­ter ar­bei­der­ne løp, og skal job­be i øst­gå­en­de løp.

– Da vil vi fjer­ne midt­de­le­ren fra det lø­pet, og flyt­te den over til øst­gå­en­de løp, for­tel­ler Fol­ke­stad.

Først til som­mer­fe­rien 2018 skal ar­bei­det med tun­ne­le­ne være fer­di­ge.

– Vi lig­ger ver­ken foran el­ler bak skje­ma, så ar­bei­det er i rute, sier han.

FOTO: KJE­TIL NYGAARD

Det­te bil­det er tatt i rush­tida på ons­dag på Od­der­nes­broa. Tra­fik­ken fløt svært sak­te og sto til ti­der stil­le i høy­re felt. I venst­re felt var det ik­ke kø i det hele tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.