Hjelp til glems­ke tur­gå­ere

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

56 nye karttav­ler for­delt over hele By­mar­ka skal red­de alle som har glemt kar­tet el­ler mis­tet ret­nin­gen.

– Folk glem­mer å ta med seg kart på tur. Så vi hå­per dis­se tav­le­ne skal hjel­pe folk å fin­ne ut hvor de er og hvor de skal gå el­ler løpe, for­kla­rer Ole Dag Myhr­stad fra løy­peut­val­get i Od­der­sjaa.

In­nen na­sjo­nal­da­gen rin­ner, skal 56 karttav­ler være mon­tert på trær og stol­per i By­mar­ka, na­tur­om­rå­det nord for Bane­heia og på beg­ge si­der av Se­tes­dals­vei­en.

By­mar­ka er utvil­somt en av de in­ners­te indre­fi­le­te­ne som fin­nes av tur­ter­reng i Kris­tian­sand, men det be­tyr ik­ke at folk er like kjent her som i sin egen in­ner­lom­me.

– MAN­GE DAMER På HEIA

Od­der­sjaa, som mot­tar sym­bols­ke 8000 kro­ner av kom­mu­nen hvert år for å skjøt­te By­mar­kas løype­nett, har satt åtte-ni mann på job­ben.

De har brukt hundre­vis av ar­beids­ti­mer, men mot­tar kun lønn i na­tu­ra­lia, ret­te­re sagt na­tur­opp­le­vel­ser. Og po­si­tiv re­spons fra tur­gå­ere, så klart.

– Det­te gjør vi for folke­hel­sa, det gjel­der å få folk inn i mar­ka. Og dem er det man­ge av, spe­si­elt mø­ter vi man­ge damer in­ne på heia, opp­ly­ser Arne Hol­te, le­der av løy­peut­val­get, uten at det manns­do­mi­ner­te ut­val­get la­ter til å be­trak­te det­te som noen ulem­pe.

Karttav­le­ne er nye i By­mar­ka, men ik­ke i by­ens tur­ter­reng.

Ide­en er hen­tet fra Tveit, og opp­gra­dert ved å lage dem i vær­be­stan­dig alu­mi­ni­um frem­for plast­la­mi­ner­te ark.

TI ÅRS HOLDBARHET

– Tav­le­ne har en leve­tid på mi­ni­mum seks år, men vi hå­per på 1012 år, sier Arne Hol­te.

Når det er sagt, går løy­peut­val­get ald­ri tom for ar­beids­opp­ga­ver. Det er all­tid sti­er å ryd­de.

Et en­kelt tips til tur­folk, om man ik­ke er en ener i å me­mo­re­re, er å fo­to­gra­fe­re kar­tet med mo­bi­len.

– Nå blir det så en­kelt å fin­ne fram at selv dem med sted­sans som en brun­ost kla­rer det, me­ner Per Ber­ge.

Pri­sen for karttav­le­ne er 42.000 kro­ner, og det er Spare­ban­ken Sør som fi­nan­sie­rer dem.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Arne Hol­te (nær­mest) og Arne Fidje fra løy­peut­val­get i Od­der­sjaa med en karttav­le som er mon­tert der Egs­jor­de­ne mø­ter By­mar­ka, bak Sør­lan­det syke­hus.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Kar­te­ne er la­get i alu­mi­ni­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.