Enig­het om kostnader

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Kris­tian­sand kom­mu­ne og Torv­par­ke­ring AS ble ons­dag kveld eni­ge om hvor­dan kost­na­de­ne med torv­dek­ket skal de­les mel­lom par­te­ne.

– Vi har kom­met fram til et for­lik. In­gen av par­te­ne er vel­dig for­nøyd, noe som ty­der på en ak­sep­ta­bel to­tal­løs­ning, ut­ta­ler tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Bygg­her­re Torv­par­ke­ring AS had­de sak­søkt Kris­tian­sand kom­mu­ne med krav om 8,5 mil­lio­ner kro­ner. Det­te var eks­tra­kost­na­den med å leg­ge så­kalt dren­sas­falt over hele Tor­vet.

Hoved­for­hand­ling var be­ram­met for Kris­tian­sand ting­rett om to uker, men førs­te vil­le par­te­ne for­sø­ke å lan­de en løs­ning ved retts­meg­ling.

Det lyk­tes så å kom­me i mål ons­dag kveld.

For­li­ket in­ne­bæ­rer at kom­mu­nen be­ta­ler en eks­tra­reg­ning på 3,5 mil­lio­ner kro­ner for å leg­ge dren­sas­falt.

De øv­ri­ge fem mil­lio­ne­ne skul­le dek­ke så­kal­te for­se­rings­kost­na­der, som skyld­tes at ar­bei­det var av­hen­gig av spe­si­el­le vær- og tem­pe­ra­tur­for­hold.

– Vi ak­sep­ter­te ik­ke å be­ta­le for­se­rings­kost­na­der, et be­løp som dess­uten vans­ke­lig lar seg do­ku­men­te­re, sier Even­sen.

Dren­sas­fal­ten skal sør­ge for at torv­dek­ket tå­ler stør­re be­last­ning, slik at ik­ke det opp­står ujevn­he­ter på by­ens fest­plass når det for ek­sem­pel rig­ges til sto­re ar­ran­ge­men­ter med tun­ge kjøre­tøy og ujevnt trykk mot un­der­la­get.

Torv­par­ke­ring men­te kom­mu­nen ik­ke had­de an­led­ning til å set­te et slikt krav. Entre­pre­nør Vei­dek­ke hev­det et 15 cm tykt lag pukk kun­ne være en til­strek­ke­lig løs­ning.

– Vi sy­nes det er bra at vi fant en løs­ning, selv om for­li­ket ble dy­re­re enn vi had­de tenkt, kom­men­te­rer dag­lig le­der Jon Bjør­gum i Torv­par­ke­ring AS over­for Fædre­lands­ven­nen.

For­li­ket inne­hol­der yt­ter­li­ge­re to punk­ter. Det førs­te er en sum på 1,6 mil­lio­ner kro­ner, som kom­mu­nen be­ta­ler for en til­leggs­be­stil­ling på Tor­vet.

Det­te be­lø­pet dek­ker stein­leg­ging, be­lys­ning, ben­ker og and­re de­tal­jer i møb­le­rin­gen.

Et sis­te punkt er at kom­mu­nen på­tar seg hele job­ben med å re­etab­le­re snø­ti­nings­an­leg­get som er ska­det ved grunn­ar­bei­de­ne i krys­set Mar­kens­gate og Ned­re Torv.

Her var det først på tale å dele på opp­ga­ve­ne.

– Vi har vært opp­tatt av å bli fer­di­ge med ting. Jeg fø­ler vi har fått lan­det mye med det­te for­li­ket, sier Rag­nar Even­sen.

Par­ke­rings­an­leg­get med rundt 420 plas­ser til over 210 mil­lio­ner kro­ner skal være klart til bruk i må­neds­skif­tet juni/juli.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Dren­sas­falt er lagt un­der snø­ti­nings­an­legg og be­leg­nings­stein på Øv­re og Ned­re Torv. Den sør­ger for at van­net lett tren­ger gjen­nom, men hind­rer også de­for­ma­sjon ved stor be­last­ning. Det­te bil­det ble tatt for to uker si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.