– Vil­le uten tvil gjort det igjen

11. april reis­te fem Ms-syke fra Sør­lan­det til Mosk­va for stam­celle­trans­plan­ta­sjon. Tross tøff be­hand­ling, er sør­len­din­ge­ne glad for at de tok sjan­sen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– En­de­lig får jeg en be­hand­ling som fak­tisk kan gjø­re meg frisk. Nå gru­er jeg meg til å rei­se hjem til et sys­tem som ik­ke til­byr sam­me trygg­het, sier Ruth Vag­le.

Stam­celle­be­hand­ling har de sis­te åre­ne gitt gode re­sul­ta­ter i fle­re land, men er imid­ler­tid ik­ke en del av det or­di­næ­re be­hand­lings­til­bu­det i Nor­ge.

Der­for reis­te Ruth Vag­le, Tor­borg Tøm­te, Ann Kris­tin Even­stad, Ro­se-linn Kvam og Hel­ge Die­sen til et syke­hus i Mosk­va som sier de kan stop­pe syk­dom­men.

– Det har vært helt uvur­der­lig å rei­se sam­men med den­ne gjen­gen. Vi har støt­tet hver­and­re, grått og ledd sam­men, sier Ro­se-linn.

TØFF BE­HAND­LING

De førs­te da­ge­ne i Mosk­va be­stod av om­fat­ten­de helse­un­der­sø­kel­ser. Før stam­celle­be­hand­lin­gen kun­ne star­te måt­te de først sjek­kes for and­re syk­dom­mer.

– I be­gyn­nel­sen fikk vi litt tid til sight­see­ing og shop­ping. Det fø­les trygt og godt å ha de and­re fra Sør­lan­det her, sier Ann Kris­tin.

Stam­celle­be­hand­ling in­ne­bæ­rer ben­margs­trans­plan­ta­sjon. Først ble krop­pen de­res tap­pet for stam­cel­ler. Der­et­ter ble de sprøy­tet full av celle­gift, og lagt på iso­la­sjon.

– Da­ge­ne be­gyn­te gans­ke tid­lig med blod­prø­ver, in­fu­sjo­ner av medi­si­ner, mor­gen­stell og fro­kost. Da­ge­ne på iso­lat ble lan­ge, da ble det mye Net­flix og bø­ker, sier Ann Kris­tin.

Etter ti da­ger på iso­lat fø­res stam­cel­le­ne til­ba­ke i krop­pen og det byg­ges opp et nytt im­mun­for­svar. Da skal krop­pen ha «glemt» at den har MS.

– Be­hand­lin­gen har gått vel­dig fint. Jeg har ik­ke hatt smer­ter, men er selv­sagt vel­dig trøtt og sli­ten etter celle­gif­ten, sier Ro­seLinn

Etter de fikk til­ba­ke sine egne stam­cel­ler, ble sør­len­din­ge­ne fei­ret med en se­re­mo­ni hvor de ble øns­ket lyk­ke til med sitt nye liv uten MS.

– Da­gen etter iso­lat kal­ler vi «New Li­fe-burs­dag», sier Ann Kris­tin.

GODT MOT­TATT

Sør­len­din­ge­ne for­tel­ler om en varm mot­ta­gel­se på Pirogov syke­hu­set i Mosk­va.

– Mot­ta­gel­sen var upå­kla­ge­lig. Du blir møtt med var­me hen­der, og man­ge klem­mer. Al­le­re­de and­re dag fikk vi kon­sul­ta­sjons­time med Dr. Fe­dor­en­ko, sier Hel­ge. Og kla­ge, det gjør de ik­ke.

– Det er jo selv­sagt litt kje­de­lig på iso­lat, men Nel­son Man­de­la had­de det ver­re, sier Hel­ge vi­de­re.

I 2016 ble 55 nord­menn be­hand­let av Dr. De­nis Fe­dor­en­ko og hans team. I år plan­leg­ges det be­hand­ling av yt­ter­li­ge 80 nors­ke pa­si­en­ter.

– Dr. Fe­dor­en­ko pre­si­se­rer ofte at han har en vik­tig jobb, og at han li­ker å kun­ne hjel­pe Ms-pa­si­en­ter. Opp­leg­get opp­le­ves som hjer­te­lig og per­son­lig, sier Ruth.

Ruth job­ber til van­lig som syke­plei­er i Lil­le­sand. Hun får imid­ler­tid ik­ke skrytt nok av syke­hu­set i Mosk­va.

– Pro­se­dyre­mes­sig har jeg ik­ke sett noe bed­re i min kar­riè­re som syke­plei­er i Nor­ge. Le­ge­ne i Mosk­va er svært nøye, sam­ti­dig har vi det moro sam­men, sier hun vi­de­re.

VIL­LE GJORT DET IGJEN

Den­ne uken ven­der sør­len­din­ge­ne hjem­over. I Nor­ge ven­ter barn, kone, og ekte­menn med håp om en frisk mor, far el­ler ek­te­fel­le.

– I Mosk­va le­ver vi i en bob­le og kon­sen­tre­rer oss kun om å bli fris­ke. Jeg er så stolt av mine tre kjæ­re hjem­me, som har klart seg så bra uten meg. Jeg gjør jo det­te for hele fa­mi­li­en, sier Tor­borg.

Ro­se-linn sav­ner mam­ma­ko­sen.

– Det ver­ste er at jeg ik­ke får klem­me mine barn. Men jeg for­sø­ker å ten­ke po­si­tivt, det er jo tross alt kun en må­ned i res­ten av mitt liv, sier hun.

Ruth har på sin side ekte­man­nen Leif med til Mosk­va.

– Be­hand­lin­gen har gått på skin­ner, men celle­gif­ten kan slå til med jev­ne mel­lom­rom. Hel­dig­vis har jeg min ekte­mann med meg - su­per­hel­ten Leif, sier Ruth.

Be­hand­lin­gen i Mosk­va har de Ms-syke måt­te be­ta­le av egen lom­me, til en pris­lapp på over 450.000 kro­ner. På spørs­mål om de vil­le gjort det igjen, sva­rer de en­ty­dig:

– Ja, uten tvil!

FOTO: PRI­VAT

Fra venst­re: Av. le­der Anas­ta­sia Pant­sjen­ko, over­lege Dr. De­nis Fe­dor­en­ko, Ro­se Linn Kvam, Ann Kris­tin Even­stad, Tor­borg Tøm­te og Ter­ri (ame­ri­kansk pa­si­ent). Bil­det er tatt på Pirogov syke­hus, av­de­ling for he­ma­to­lo­gi og celle­te­ra­pi.

FOTO: PRI­VAT

Fra venst­re: Av.le­der Anas­ta­sia Pant­sjen­ko, over­lege Dr. De­nis Fe­dor­en­ko, Ro­se Linn Kvam, Ann Kris­tin Even­stad, Tor­borg Tøm­te og Ter­ri (ame­ri­kansk pa­si­ent).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.