Ho­tell­ran i Flekkefjord

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN, TOR­BJØRN WITZØE

Ma­ri­tim Fjord­ho­tell i Flekkefjord ble natt til tors­dag ut­satt for ran.

– En ung mann, som sto ale­ne i re­sep­sjo­nen, ble tru­et til å gi fra seg et be­løp, sier ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­li­ti­et, John Rep­stad.

Ho­tell­di­rek­tør Hå­kon An­der­sen sier at det klart er en på­kjen­ning å bli ut­satt for en slik hen­del­se, men at det etter for­hol­de­ne går bra med ho­tel­lets natte­vakt.

Ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt vil ik­ke si noe om hvor stort be­løp ra­ne­ren kom unna med, el­ler hvor­dan ra­net ble ut­ført.

– Han som ble ra­net, er av­hørt. Nå skal det un­der­sø­kes om det har vært vi­deo­over­våk­ning i om­rå­det, sier John Rep­stad.

Ra­ne­ren er ik­ke på­gre­pet. Han be­skri­ves til å være rundt 180 centi­me­ter, tynn og sist kledd i oran­sje.

– Han som var natte­vakt skal få all nød­ven­dig opp­føl­ging både fra ho­tel­let og ved be­hov fra helse­ve­se­net. El­lers hå­per vi selv­sagt at po­li­ti­et vil løse sa­ken, sier Hå­kon An­der­sen.

Ho­tell­di­rek­tø­ren un­der­stre­ker at alle ho­tel­lets ru­ti­ner ble fulgt både før, un­der og etter hen­del­sen.

Av hen­syn til po­li­ti­et etter­forsk­ning vil hel­ler ik­ke ho­tel­let gi noen in­for­ma­sjon om hvor­dan selve ra­net fore­gikk, om det ble brukt vå­pen el­ler stør­rel­sen på et even­tu­elt ut­byt­te. Iføl­ge Hå­kon An­der­sen var in­gen av ho­tel­lets gjes­ter vit­ne til det som skjed­de.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Ho­tel­let fo­to­gra­fert ved 08-ti­den tors­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.