Ble dømt for laste­bil­ty­ve­ri i ja­nu­ar

16-årin­gen som ble på­gre­pet etter den vil­le bil­jak­ten i Lil­le­sand had­de akku­rat star­tet et so­nings­opp­legg etter sin førs­te dom.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND OLSBU er­lend.olsbu@fvn.no

Tre gut­ter på 16, 15 og 14 år er mis­tenkt for å ha stjå­let tre BMW-ER og 32 bil­nøk­ler fra en bil­for­hand­ler i Sør­lands­par­ken natt til søn­dag. Gut­te­ne ble tatt av po­li­ti­et etter en dra­ma­tisk bil­jakt natt til man­dag.

– Det er for tid­lig å si noe om hvem som kjør­te bi­len, sier etter­forsk­nings­le­der Jan Nes­land ved Rande­sund po­liti­sta­sjon til Fædre­lands­ven­nen.

De tre gut­te­ne ble av­hørt og der­et­ter løs­latt.

Jak­ten star­tet ved at en po­liti­mann som var på vei hjem fikk øye på en stjå­let BMW i Lil­le­sand like etter mid­natt. Klok­ka 00.37 ble bi­len for­søkt stop­pet av en pa­trul­je ved Ting­sa­ker cam­ping.

Der­et­ter fulg­te en bil­jakt som var­te i over en time og gikk på kryss og tvers gjen­nom Lil­le­sand, Grim­stad og Bir­ke­nes. Sto­re de­ler av tu­ren skje­net røm­lin­ge­ne rundt på fel­ge­ne, etter å ha kjørt i styk­ker dek­ke­ne som punk­ter­te på en spi­ker­mat­te po­li­ti­et la over vei­en.

DØMT TIL OPP­FØL­GING

kon­su­len­ter og and­re res­surs­per­soner.

– Det la­ges et in­di­vi­du­elt opp­legg. Det set­tes noen vil­kår, som kan hand­le om skole­gang, inne­ti­der el­ler rus­tes­ting. Hvis vil­kå­re­ne bry­tes kan po­li­ti­et el­ler kri­mi­nal­om­sor­gen be­slut­te å sen­de sa­ken til­ba­ke til dom­sto­len, sier Ri­ber.

Der­som 16-årin­gen blir fun­net skyl­dig i de nye for­hol­de­ne kan han ri­si­ke­re at den retts­kraf­ti­ge dom­men fra ja­nu­ar blir be­hand­let på nytt.

– Hvis han er skyl­dig i dis­se for­hol­de­ne blir det opp til dom­sto­len å vur­de­re om det fore­lig­ger et brudd på vil­kå­re­ne. Ret­ten kan ileg­ge ham en ny ung­doms­opp­føl­ging, el­ler vur­de­re en stren­ge­re re­ak­sjon som sam­funns­straff, sier po­liti­ad­vo­kat Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le.

– DE HAR EN HIS­TO­RIE

Iføl­ge Hel­ge Bie Ri­ber har Kon­flikt­rå­det nå an­sva­ret for opp­føl­gin­gen av 25 ung­dom­mer i Ag­der. Han er ik­ke i tvil om at ord­nin­gen fun­ge­rer.

– Det er åpen­bart at det hjel­per man­ge. Dis­se ung­dom­me­ne har en his­to­rie. Det kan være brut­te re­la­sjo­ner, rus­av­hen­gig­het el­ler pro­ble­mer på sko­len. Det er man­ge taps­opp­le­vel­ser som har ført til at de har hav­net der de er. Et feng­sels­opp­hold kan føre til at de får nye ven­ner de ik­ke bør ha og ve­ves inn i et kri­mi­nelt mil­jø, sier Ri­ber.

Tall fra års­rap­por­ten til Kon­flikt­rå­det gir ham langt på vei rett. Iføl­ge sta­ti­stik­ken kla­rer åtte av ti ung­dom­mer å gjen­nom­føre ung­doms­opp­føl­gin­gen. Av de som blir ilagt ung­doms­straff, kla­rer om lag seks av ti å gjen­nom­føre so­nin­gen uten brudd.

FLE­RE GJENGANGERE

Ri­ber holdt ons­dag en pre­sen­ta­sjon for po­li­ti­ker­ne i Lil­le­sand. Der trakk han frem to medie­sa­ker som ak­tua­li­se­rer Kon­flikt­rå­dets rol­le som et al­ter­na­tiv til feng­sel for ung­dom som har be­gått lov­brudd.

Den ene var bil­jak­ten i Lil­le­sand, mens den and­re var bar- ne­verns­le­der Svein Ove Ue­lands ut­ta­lel­ser om at fle­re barn bør fengs­les.

Lens­man­nen i Lil­le­sand, Kje­til Ny­gård, ori­en­ter­te om kri­mi­na­li­tets­bil­det i kom­mu­nen un­der det sam­me mø­tet.

– Det er ik­ke all­tid en ung­doms­straff fun­ge­rer, men det er helt åpen­bart et godt til­tak. En ung­doms­straff gir en kon­kret og merk­bar kon­se­kvens, i mot­set­ning til en be­tin­get feng­sels­straff, sier Ny­gård.

I lø­pet av fjor­året ble 72 per­soner un­der 18 år tatt for kri­mi­nel­le hand­lin­ger i Lil­le­sand. Fem av dis­se had­de over ti sa­ker på seg. Én had­de over 30.

– Det­te er ik­ke én grup­pe ung­dom­mer, men man­ge av dem kjen­ner hver­and­re. De er ofte fle­re sam­men når de be­går kri­mi­nel­le hand­lin­ger. Vi ser også at de har kon­takt med ung­dom­mer i Kris­tian­sand og Grim­stad, sier Ny­gård.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

I over en time fulg­te po­li­ti­et etter den­ne stjål­ne BMW-EN på kryss og tvers i tre kom­mu­ner. Sjå­fø­ren skal ha kjørt fle­re mil på fel­ge­ne, etter at dek­ke­ne ble øde­lagt av en spi­ker­mat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.