Øs­ter­vei­en skal fort­satt he­te Øs­ter­vei­en

Po­li­ti­ker­ne me­ner stu­den­te­ne fin­ner vei­en selv om ik­ke nav­net end­res fra Øs­ter­vei­en til Uni­ver­si­tets­vei­en.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Jeg går langs den­ne vei­en hver dag, og det gjør jeg uan­sett hva den he­ter. Stu­den­te­ne går også den­ne vei­en, ik­ke for­di den he­ter Uni­ver­si­tets­vei­en, men for­di den le­der til uni­ver­si­te­tet, sa Ei­rik Då­støl Lange­land (Ap) i by- og miljø­ut­val­get tors­dag.

In­gen tok til orde for å føl­ge rå­det fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen om å end­re navn fra Øs­ter­vei­en til Uni­ver­si­tets­vei­en, som en vei­vi­ser til UIA på Gim­le­moen.

Bak­grun­nen for for­sla­get er et øns­ke om å knyt­te Kvad­ra­tu­ren og UIA tet­te­re sam­men, etter råd fra Kø­ben­havn-ar­ki­tek­te­ne Juul & Frost som i 2014 le­ver­te en ana­ly­se for uni­ver­si­tets­byen fram mot 2040.

– FOR DRA­MA­TISK

Uni­ver­si­tets­vei­en er ment å star­te fra Lunds­broa, pas­se­re Lund Torv ved Run­din­gen, vi­de­re for­bi Od­der­nes kir­ke og Gimle­hal­len til cam­pus på Gim­le­moen.

– Jeg er be­geist­ret for å styr­ke uni­ver­si­tets­byen og ak­sen mel­lom UIA og Kvad­ra­tu­ren, men da trengs helt and­re til­tak enn vei­navn. Å røre et navn med røt­ter til­ba­ke til 1800-tal­let er for dra­ma­tisk, men­te Ole Mag­ne Om­dal (Sp).

Øs­ter­vei­en er den tra­di­sjo­nel­le ferd­sels­åren øst­over ut av sen­trum, mens Ves­ter­vei­en går i mot­satt ret­ning.

Fra tid­lig 1800-tal­let fulg­te Post­vei­en mot Chris­tia­nia den­ne strek­nin­gen fra Lunds­broa til Odde­mar­ka. Vei­nav­net ble først ved­tatt i 1929.

«UNIVERSITETSTUNNELEN»

Sa­ken av­gjø­res av by­sty­ret 21. juni, men skal først inn­om kul­tur­sty­ret og navne­ut­val­get.

Ba­sert på be­hand­ling fra sist­nevn­te ut­valg frem­met Ap for­slag om at strek­nin­gen fra rund­kjø­rin­gen på Bjørn­dals­s­let­ta via Uia-cam­pus til Gimlevang i ste­det skal he­te «Uni­ver­si­tets­vei­en».

By- og miljø­ut­val­get støt­tet det­te for­sla­get med fem (Ap, H, KRF, Sp) mot fi­re stem­mer (V, Frp, Dem, MDG). Med sam­me mar­gin ble det ved­tatt at Preste­hei­tun­ne­len om­dø­pes til «Universitetstunnelen», om vei­ve­se­net til­la­ter.

Det kom inn 17 ut­ta­lel­ser un­der hø­rin­gen. Åtte pri­vat­per­soner pro­te­ster­te mot nav­ne­end­rin­gen, mens én var for.

To for­enin­ger er i mot end­ring, mens både UIA, Stu­dent­sam­skip­na­den og Stats­bygg er po­si­ti­ve til end­ring. Od­der­nes sokn og fyl­kes­kom­mu­nen (Kris­tian­sand ka­te­dral­sko­le Gim­le) er i mot.

FOTO: ARKIV

Langs Øs­ter­vei­en er det brent ned Uia-lo­go­er i as­fal­ten, men å skif­te navn til Uni­ver­si­tets­vei­en kom­mer nep­pe på tale.

FOTO: ARKIVFOTO

Øs­ter­vei­en nær­mest i bil­det, der den pas­se­rer Run­din­gen og Lund Torv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.