– Kraft­bran­sjen må end­re seg

Olje- og energi­mi­nis­te­ren spil­ler bal­len over til kraft­bran­sjen selv for å få fart i sam­men­slå­in­ger.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Det bør skje noe, men det må være opp til næ­rin­gen selv og ei­er­ne å ta be­slut­nin­ger. Re­gje­rin­gen har gjort sitt ved å leg­ge fram energi­mel­din­gen. Når det er sagt, er jo ei­er­ne i all ho­ved­sak kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner, og de­res be­slut­nings­pro­ses­ser kre­ver tid, sier olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes.

Fædre­lands­ven­nen har hu­ket ham tors­dag for­mid­dag, etter at han har holdt av­slut­nings­inn­legg un­der årets ut­ga­ve av Ag­der Ener­gi-kon­fe­ran­sen.

Vi har spurt ham om han ser be­hov for struk­tur­end­rin­ger i den nors­ke kraft­bran­sjen. Ik­ke minst har jo Ag­der Ener­gis kon­sern­sjef Tom Ny­sted gjort seg til tals­mann for stør­re en­he­ter, sær­lig på nett­si­den. Og 4. no­vem­ber i fjor ble Ag­der Ener­gi selv opp­ford­ret av sin su­ve­rent størs­te ei­er, Stat­kraft med 45,5 pro­sent, til å inn­le­de fu­sjons­sam­ta­ler med na­bo­en mot øst, Ska­gerak Ener­gi.

FUSJONSSTILL STAND

Men så langt, mer enn et halvt år se­ne­re, vir­ker til­nær­met null å ha skjedd i den sa­ken. Borte i Tele­mark bru­ker gren­land­kom­mu­ne­ne tid på å ut­ar­bei­de en ei­er­skaps­mel­ding som an­gi­ve­lig skal kun­ne dan­ne grunn­lag for en mu­lig, frem­ti­dig dia­log med Ag­der Ener­gi og ven­te­lig Stat­kraft.

– Lite skjer i det hele tatt. Vi ser noen til­løp til struk­tur­end­rin­ger i Trøn­de­lag. Der an­slås det at en lo­kal sam­men­slå­ing av nett­sel­ska­per vil re­du­se­re en gjen­nom- snittskun­des nett­reg­ning med 3000–3500 kro­ner per år. Minst like vik­tig er be­ho­vet for sto­re nett­in­ves­te­rin­ger frem­over, an­ta­ge­lig rundt 140 mil­li­ar­der kro­ner de nes­te ti år. Da må vi ha en­he­ter som er så sto­re at de får det ret­te per­spek­ti­vet, og som er i stand til å ska­pe op­ti­mal drift. De auto­ma­tis­ke strøm­må­ler­ne inn­går i bil­det; de vil kun­ne be­sør­ge nett­sel­ska­pe­ne med in­for­ma­sjon som gir grunn­lag for ra­sjo­nel­le in­ves­te­rin­ger, sier Ter­je Sø­vik­nes til Fædre­lands­ven­nen.

MER OM NETT OG KABLER

Og apro­pos nett­in­ves­te­rin­ger: Un­der fore­dra­get sitt kom stats­rå­den med kla­re sig­na­ler om at pen­sjons- og for­sik­rings­sel­ska­per, med sto­re mid­ler som de tren­ger å plas­se­re sik­kert, lang­sik­tig og til ak­sep­ta­bel av­kast­ning, skal kun­ne kom­me inn som in­ves­to­rer i «nett og an­nen in­fra­struk­tur».

Han sving­te også inn­om et an- net te­ma som Ag­der Ener­gi-le­del­sen er opp­tatt av, nem­lig kraft­kab­ler til and­re land.

– Ak­tø­rer som i ut­gangs­punk­tet skul­le være se­riø­se, kom­mer med skremme­bil­der om en økt kost­nad på 50 øre kilo­watti­men grun­net nye uten­lands­kab­ler. Det er vås, og san­ne­lig er det bra at Ag­der Ener­gi står opp! lød det fra stats­råd Sø­vik­nes.

Han had­de mer på hjer­tet om kabler.

– And­re enn Stat­nett må kun­ne leg­ge dem. Det er bra for å ska­pe både tek­no­lo­gis­ke og øko­no­mis­ke frem­skritt, og kon­kur­ran­se har ald­ri ska­det.

– DATALAGRING NY INDUSTRI

Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes be­kla­get at han ik­ke had­de kun­net del­ta på hele Ag­der Ener­gi-kon­fe­ran­sen, som gikk over to da­ger. En vik­tig grunn var at han had­de del­tatt på åp­nin­gen av Lef­dal Mine Data­cen­ter i en gam­mel gru­ve nær Mål­øy.

– Det er ik­ke slik at da­ta­ene sve­ver rundt i den be­røm­te sky­en. De lag­res på sto­re data­ma­ski­ner som tren­ger strøm. Det­te er en ny, spen­nen­de virk­som­het som bi­drar til for­ny­ing av norsk industri, sa han om vest­lands­be­drif­ten som om­ta­ler seg selv som «Euro­pas grøn­nes­te data­sen­ter».

Uten at nav­net ble nevnt, var det nok man­ge i den full­sat­te sa­len som send­te en tan­ke et lite styk­ke nord­over fra By­stran­da, til Støle­heia og Pe­der Nær­bøs mil­li­ard­sat­sing på Cam­pus N01 - data­lag­rings­sen­te­ret som skal være klart til førs­te kun­de kom­men­de høst.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes me­ner at de struk­tur­end­rin­ge­ne i kraft­bran­sjen som ik­ke minst Ag­der Ener­gis kon­sern­sjef Tom Ny­sted har gjort seg til tals­mann for, om­si­der bør kom­me i gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.