Uten stif­tel­sen had­de det vært et alm­min­ne­lig, or­di­nært fyr med noe for­fall

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

-D et er litt mer rock’n’roll her enn på and­re mu­se­er, hum­rer Jo Van Der Eyn­den, pen­sjo­nert di­rek­tør for Stif­tel­sen Lin­des­nes Fyr­mu­se­um.

Noe han nok har rett i, her vi be­fin­ner oss i hav­ga­pet ved Nor­ges syd­spiss, 57 gra­der nord.

I 2016 had­de Lin­des­nes fyr 59.463 re­gis- trer­te gjes­ter. Leg­ger man til de som be­sø­ker om­rå­det uten­om åp­nings­ti­de­ne, er det to­ta­le be­sø­ket an­slått å være i over­kant av 80.000 i lø­pet av året, noe som gjør ste­det til lands­de­lens mest be­søk­te na­tu­r­at­trak­sjon og nest mest be­søk­te tu­rist­at­trak­sjon etter Dyre­par­ken (ser vi bort fra kjøpe­sent­re og bade­land).

– Al­min­ne­lig uten stif­tel­se

At ste­det trek­ker ti­tu­se­ner av tu­ris­ter og be­sø­ken­de hvert år har selv­sagt mye å gjø- re med at det er lan­dets syd­ligs­te fast­land­s­punkt med Nor­ges elds­te fyr­sted.

Men had­de det ik­ke vært for Stif­tel­sen Lin­des­nes Fyr­mu­se­um, som of­fi­si­elt ble re­gist­rert på da­gen for 25 år si­den, 12. mai 1992, had­de nok ste­det hatt en helt an­nen ka­rak­ter enn det har i dag.

– Det had­de vel vært et al­min­ne­lig, or­di­nært fyr med noe for­fall. Og in­gen fyr­vok­te­re, tror Knut Baar, ik­ke helt uhil­det, di­rek­tør som han er for stif­tel­sen.

For da tida med bo­fas­te fa­mi­li­er på fy- ret var over i 1991 og fyr­vok­ter­tje­nes­ten ble re­du­sert til en fyr­mes­ter og en be­tjent som job­bet tur­nus, ba Kyst­ver­ket Lin­des­nes kom­mu­ne over­ta an­sva­ret for de man­ge be­sø­ken­de på fyrom­rå­det.

Det var kom­mu­nen også po­si­tiv til, så fremt de fikk ta inn­gangs­pen­ger fra tu­ris­te­ne.

star­tet med en som­mer­hjelp

Sam­ti­dig ut­ar­bei­det fyl­kes­kon­ser­va­to­ren i Vest-ag­der en plan for vern og al­ter­na-

tiv bruk av fy­re­ne i fyl­ket, hvor Lin­des­nes fore­slås fre­det og ut­vik­let som fyr­mu­se­um.

Re­sul­ta­tet av dis­se om­sten­dig­he­te­ne end­te med at det ble opp­ret­tet en ide­ell stif­tel­se som skul­le ta seg av den dag­li­ge drif­ten og vi­de­re plan­leg­ging.

– Til å be­gyn­ne satt det en som­mer­hjelp i plas­tikk­stol ved inn­gan­gen og tok imot pen­ger for bil­lett, som den gang var de gode gam­le lodd­blok­ke­ne i duse far­ger med bok­sta­ver og tall, mim­rer Eyn­den.

Da stor­men 2. jule­dag 1998 ra­ser­te hele inn­gangs­om­rå­det som den gang be­stod av kiosk, toa­let­ter og bil­lett­bu, ble det nå­væ­ren­de pub­li­kums­mot­ta­ket byg­get i det som opp­rin­ne­lig var ei buss­lom­me på øst­si­den av par­ke­rings­plas­sen.

TUSENÅRSSTED

Men det at Lin­des­nes ble valgt til fyl­kets tusenårssted i 2000, er nok det som har hatt mest å si for ut­vik­lin­gen av om­rå­det rundt fy­ret.

– Det gjor­de at vi fikk fi­nan­siert fjell­hal- len til 24,5 mil­lio­ner kro­ner som stod fer­dig i 2004, og var også med­vir­ken­de til at Kyst­ver­ket be­slut­tet å opp­ret­te Kyst­verk­mu­sea med ho­ved­sete på Lin­des­nes, for­tel­ler Eyn­den.

I dag be­står stif­tel­sen av 7,5 fast an­sat­te, åtte per­soner i del­tids en­ga­sje­ments­stil­lin­ger og 18 per­soner som se­song­ar­bei­de­re.

Of­fi­si­el­le be­søks­tall va­rie­rer som re­gel mel­lom 50.000 og 60.000 per­soner, men har de sis­te tre åre­ne gått i po­si­tiv ret­ning. I 2016 re­gist­rer­te fy­ret 59.463 gjes­ter, en økning på 6,7 pro­sent fra året før.

– Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis fle­re be­sø­ken­de som er det vik­tigs­te for oss. Hel­ler det å gi en mer­opp­le­vel­se til dem som er her, for­tel­ler dag­lig le­der An­ne Sol­vang Salve­sen.

STIKK TIL KRISTIANSANDERE

– Vår størs­te ut­ford­ring har vært å unn­gå at vi blir et «be­en the­re, done that»-reise­mål. Pub­li­kum er krav­sto­re, og det har vært vans­ke­li­ge­re å få folk til å

kom­me hit enn jeg trod­de, fort­set­ter Eyn­den, som skul­le øns­ke at kris­tian­san­der­ne ble bed­re til å se ut­over sine egne by­gren­ser.

– Ik­ke noe galt om kul­tur­li­vet i Kris­tian­sand, men kris­tian­san­der­ne er ik­ke gode til å bru­ke yt­ter­punk­te­ne i re­gio­nen. Av en el­ler an­nen grunn vir­ker det å være mye leng­re for dem å dra ut hit enn sam­me tid og av­stand mot­satt vei, sier Eyn­den.

Knut Baar, som nå har vært an­satt som stif­tel­sens di­rek­tør si­den juni i fjor, me­ner han selv fort kun­ne gått i fel­la som man­ge and­re og trodd at Lin­des­nes var et fyr, og ik­ke noe mer.

– En mu­se­ums­di­rek­tør jeg kjen­ner for­tal­te at han had­de vært her. Da jeg spur­te hva han had­de sett svar­te han at «jeg dro rett opp i lyk­ta. Da har man jo gjort fy­ret,» for­tel­ler Baar.

MANGFOLDIG TILBUD

– Og det er jo det vi vil end­re. Vi vil at folk skal opp­le­ve noe nytt hver gang de er her, sup­ple­rer Salve­sen og ram­ser opp ut­stil­lin­ger og ar­ran­ge­men­ter som fin­ner sted året gjen­nom som Fy­rets, Tu­sen­års­ste­dets, Ha­vets og Tå­kel­u­rens dag.

Li­ke­vel er det ik­ke til å stik­ke un­der stol at man­ge av de be­sø­ken­de er ram­met av «kapp-syn­dro­met».

– Det er over­ras­ken­de man­ge som skal få med seg yt­ter­punk­te­ne i land de be­sø­ker. Både nord­menn og ut­len­din­ger. Og man­ge av dem skal både gå, krab­be, ro og syk­le fra Lin­des­nes til Nord­kapp, sier Eyn­den, som sta­dig bru­ker ut­tryk­ket «vi» om

KJELL OL­SEN, fyr­vok­ter

stif­tel­sen, selv om han gikk av med pen­sjon for ett år si­den.

– Ja, det er vel egent­lig «de» nå, hum­rer Eyn­den, og blir umid­del­bart kor­ri­gert av sin etter­føl­ger.

– Du kan all­tid bru­ke «vi» om fyr­mu­se­et, sier Baar, som har kjent Eyn­den si­den 2000 og job­bet med ham si­den 2003.

– Han har vært et for­bil­de på man­ge må­ter, både fag­lig og men­nes­ke­lig, og mitt mål med stif­tel­sen blir å vi­dere­føre det pro­sjek­tet som er så godt i gang. Så vil nok jeg fram­over vekt­leg­ge mer den so­sia­le si­den ved fyr­li­vet, og and­re si­der ved kyst­ver­ket ge­ne­relt som for ek­sem­pel los­ve­se­net, nå som den fy­sis­ke kul­tur­minne­ut­for­min­gen av fy­ret er på plass, sier Baar.

– Hva er må­let for de nes­te 25 åre­ne da? – At det blir mer na­tur­lig for kris­tian­san­der­ne å ta tu­ren ut hit for kul­tur og en mat­bit, sva­rer Baar.

– Så hå­per jo jeg at man un­der­ord­ner seg ste­dets ånd og lar nye om­rå­der vokse fram uten å øde­leg­ge selve fyrom­rå­det. For det sy­nes jeg vi har klart gans­ke greit de førs­te 25, leg­ger Eyn­den til.

LAN­DETS SIS­TE FYR­VOK­TER

I fyr­vok­ter­bo­li­gen like neden­for fyr­tår­net tref­fer vi på lan­dets enes­te fyr­vok­ter, Kjell Ol­sen.

– Det bes­te med job­ben er fri­he­ten. Å kun­ne leg­ge opp da­gen selv uten at noen blan­der seg inn, sier Ol­sen.

Han be­gyn­te førs­te gang som fyr­vok­ter ved Lin­des­nes fyr i 1989, og etter noen år på Ry­vin­gen, har han vært fast sta-

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Knut Baar tok over som di­rek­tør for Stif­tel­sen Lin­des­nes Fyr­mu­se­um i juni 2016. Uten stif­tel­sen had­de fy­ret vært et al­min­ne­lig, or­di­nært fyr med noe for­fall, tror han.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

An­ne Sol­vang Salve­sen, Knut Baar (i midt­en) og Jo Van Der Eyn­den bren­ner alle for fy­rets ut­vik­ling.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

2518 kilo­me­ter skil­ler de to kjen­te lande­mer­ke­ne Lin­des­nes og Nord­kapp fra hver­and­re.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Lin­des­nes er kjent som et vær­hardt sted, selv om det den­ne man­da­gen i mai var gans­ke så blikk­stil­le.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fjell­hal­len ved par­ke­rings­plas­sen ble inn­viet 25. juni 2004 og kos­tet 24,5 mil­lio­ner kro­ner å byg­ge. Byg­get inne­hol­der kafé, kino­sal og ut­stil­lings­rom.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Skjør­buk­surt er en av de man­ge plan­te­ne som vokser ute i hav­ga­pet ved Lin­des­nes. Plan­ten inne­hol­der mye c-vi­ta­mi­ner og har, som nav­net rø­per, vært brukt mot skjør­buk langt til­ba­ke i tid.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fyr­vok­ter Kjell Ol­sen må­ler sjø­tem­pe­ra­tu­ren til 8,3 gra­der. Hver tred­je time sen­der han inn vær­ob­ser­va­sjo­ner til Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.