Fritts­tå­en­de sko­ler

En de­mo­kra­tisk ret­tig­het el­ler et tilbud for for­eld­re med tjuk­ke lomme­bø­ker?

Faedrelandsvennen - - MENING - Stor­tings­re­pre­sen­tant KRF

IFædre­lands­ven­nens le­der 10.05 pro­ble­ma­ti­se­res fri­sko­le­nes rett til of­fent­lig fi­nan­sie­ring. Hvis det å vel­ge et al­ter­na­tiv til det of­fent­li­ge skole­til­bu­det skal være av­hen­gig av for­eld­re­nes lomme­bø­ker, har man skapt et sam­funn som bi­drar til klasse­skil­ler.

Ret­ten til å etab­le­re pri­vat­sko­ler ba­sert på livs­syn el­ler pe­da­go­gis­ke al­ter­na­tiv hand­ler om å iva­re­ta grunn­leg­gen­de de­mo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter i vårt land. KRF er opp­tatt av å ta vare på og ut­vik­le den of­fent­li­ge sko­len gjen­nom å sik­re alle ele­vers rett til en un­der­vis­ning i sam­svar med den en­kel­te elevs for­ut­set­nin­ger i for­hold til de mål og ram­mer sko­len er gitt. I kam­pen for å gjø­re en god of­fent­lig skole enda bed­re, står KRF fremst i kam­pen for å sik­re den of­fent­li­ge sko­len stør­re læ­rer­tett­het.

Når lov om pri­va­te sko­ler for førs­te gang kom på plass i 1970 med Kjell Bon­de­vik(krf) som stats­råd, hand­let ik­ke det om å svek­ke den of­fent­li­ge sko­len, men å av­lø­se en po­li­tikk ba­sert på skjønn og vil­kår­lig­het med den rett­mes­si­ge plass sko­ler ba­sert på livs­syn og pe­da­go­gis­ke al­ter­na­tiv had­de i et de­mo­kra­ti som vårt. For i et de­mo­kra­ti hø­rer også lov­fes­ting av mindre­tal­lets ret­tig­he­ter med. Der­for var det de­mo­kra­tisk nød­ven­dig at ret­ten til å dri­ve fritts­tå- ende sko­ler ba­sert på livs­syn og pe­da­go­gis­ke al­ter­na­tiv med of­fent­lig støt­te måt­te på plass.

For KRF er ret­ten til å dri­ve fritts­tå­en­de sko­ler med of­fent­lig støt­te en opp­fyl­lel­se av de­mo­kra­tis­ke mindre­talls­ret­tig­he­ter slik de er ned­felt i sen­tra­le kon­ven­sjo­ner i FN og Euro­pe­is­ke Men­neske­ret­tig­he­ter. Forel- dre­ret­ten hand­ler om å sik­re de mu­lig­he­ter for­eld­re og et mindre­tall i vårt sam­funn har til å vel­ge skole og opp­dra­gel­se for sine barn i sam­svar med sitt tros-, livs­syns­mes­si­ge el­ler pe­da­go­gis­ke stå­sted. I et plu­ra­lis­tisk sam­funn skal nett­opp kva­li­te­ten i de­mo­kra­ti­et kjen­nes på hvor­dan stor­sam­fun­net be­hand­ler mi­no­ri­te­te­ne. For KRF hand­ler der­for fritts­tå­en­de sko­lers ramme­vil­kår i vårt sam­funn om vik­ti­ge de­mo­kra­tis­ke prin­sip­per.

I dag be­fin­ner to­talt mel­lom 3 og 4 % av nors­ke skole­le­ver seg i fritts­tå­en­de sko­ler på grunnog vi­dere­gå­en­de nivå. Sta­ten dek­ker 85% av kost­na­de­ne. Res­ten be­ta­ler for­eld­re­ne. Fjer­ner man den of­fent­li­ge støt­ten som Fvn stil­ler et spørs­mål ved, har man for det førs­te fra­tatt grup­per av for­eld­re en valg­mu­lig­het, og dess­uten bi­dratt til å inn­føre et klasse­skil­le som jeg tror in­gen nors­ke po­li­ti­ke­re er for. Det blir der­for av stor be­tyd­ning at dis­se sko­le­ne kan sik­res øko­no­mis­ke vil­kår som gjør det mu­lig for for­eld­re som øns­ker å sen­de sine barn til den­ne type sko­ler å gjø­re det, uav­hen­gig av lomme­bo­kas tjuk­kel­se. Gode of­fent­li­ge støtte­ord­nin­ger er en for­ut­set­ning for at våre fritts­tå­en­de sko­ler skal kun­ne fun­ge­re i hen­hold til for­eldre­ret­ten. Fjer­ner sam­fun­net den of­fent­li­ge fi­nan­sie­rin­gen av dis­se, fra­tas grup­per en de­mo­kra­tisk ret­tig­het.

Så for­står vi at det kan være kre­ven­de for lo­kal­po­li­ti­ke­re å ta stil­ling til en søk­nad om etab­le­ring av en ny pri­vat skole i egen kom­mu­ne. Det er fle­re hen­syn som skal av­vei­es. Med den an­del av ele­ver på fritts­tå­en­de sko­ler vi har i Nor­ge, er fa­re­ne for den frag­men­te­ring Fvn fryk­ter skal kom­me som et re­sul­tat av fri­skole­etab­le­rin­ge­ne åpen­bart små. Alle fag og mål er de sam­me både i of­fent­lig og pri­vat skole. Men man har som ei­er av fri­sko­len i til­legg en rett til å vekt­leg­ge de­ler av sko­lens un­der­vis­nings­til­bud i sam­svar med det for­må­let sko­len er etab­lert på grunn­lag av.

Den de­mo­kra­tis­ke ut­ford­rin­gen i dag opp­står når va­rie­ren­de po­li­tis­ke fler­tall i fyl­kes­kom­mu­ner og kom­mu­ner får til­nær­met veto­rett på et fri­skole­til­bud som både er for­ank­ret i da­gens lov­verk og i men­neske­ret­tig­he­te­ne gjen­nom for­eldre­ret­ten og re­li­gions­fri­he­ten.

❞ I et plu­ra­lis­tisk sam­funn skal nett­opp kva­li­te­ten i de­mo­kra­ti­et kjen­nes på hvor­dan stor­sam­fun­net be­hand­ler mi­no­ri­te­te­ne.

HANS FR. GRØ­VAN,

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Inn­sen­de­ren me­ner de folke­valg­te i Ven­ne­sla bør si ja til en kris­ten pri­vat­sko­le i byg­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.