Alle­manns­ret­ten bør grunn­lovs­fes­tes

Faedrelandsvennen - - MENING -

«Luf­ta er fri for alle» sa vi da vi var små og vil­le kre­ve vår selv­sag­te rett til å være til ste­de.

Det fal­ler oss na­tur­lig at vi alle får gå i sko­gen, fiske i ha­vet el­ler gå langs hele kys­ten. Alle­manns­ret­ten i Nor­ge er unik. Den lig­ger i folke­sje­len vår og bør der­for be­fes­tes i grunn­lo­ven.

Per­son­lig fin­ner jeg en uvur­der­lig gle­de i å være på ha­vet el­ler i skjær­går­den. Selv om jeg ik­ke ei­er mer enn et hus­lån, sy­nes jeg det er fan­tas­tisk at hele skjær­går­den kan fø­les som mitt hjem.

For midt mel­lom alle de mer el­ler mind­re pran­gen­de hyt­te­ne i Lil­le­sands skjær­gård står alle­manns­ret­ten trygt plas­sert. Der kan jeg gå i land, med min gode sam­vit­tig­het og min fiske­lyk­ke.

Men av og til sni­ker det seg inn en li­ten utrygg­het el­ler opp­le­vel­se av at jeg gjør noe galt. Er det rik­tig å stå her? Er det­te en del av no­ens pri­va­te fe­rie­pa­ra­dis? I ver­dens fi­nes­te skjær­gård og i en av Nor­ges mest at­trak­ti­ve hytte­kom­mu­ner, Lil­le­sand, er det ik­ke rart at den­ne fø­lel­sen sni­ker seg på.

Gjen­nom et dis­pen­sa­sjon­s­vil­lig Høy­re/frp-lo­kal­sty­re ut­ford­res 100-me­ters­bel­tet må­ned­lig i det lo­ka­le plan­ut­val­get. Er det som i sør­landsk som­merdøs kan bli opp­fat­tet som et blikk­stil­le Høyre­re­de i vir­ke­lig­he­ten en kald hav­tåke som smy­ger seg over alle­manns­ret­ten?

Dis­pen­sa­sjons-ive­ren gjør at plat­tin­ge­ne blir litt stør­re. Ple­ne­ne, ut­huse­ne, båt­huse­ne, hyt­te­ne, ja alt blir sta­dig litt mer og litt stør­re. Hver for seg er det sa­ker som bare er en hyg­ge­lig gest til no­ens hytte­lyk­ke. Men i sum, og over tid, kan det gi en uøns­ket ut­vik­ling på be­kost­ning av alle­manns­ret­ten.

For meg er det in­gen vir­ke­lig som­mer uten at jeg får gå bar­føtt på et sva­berg. And­re er av­hen­gig av sko­gen el­ler av fjel­let. Bruk av fri­lufts­liv er vik­tig ik­ke bare for hver en­kelt av oss men også for folke­helsen. Der­for bør na­tur­om­rå­der gjø­res lett til­gjen­ge­lig for alle. God for­valt­ning som sik­rer til­gjen­ge­lig­het for alle og en bære­kraf­tig bruk av vår felles na­tur er der­for en vik­tig po­li­tisk opp­ga­ve.

Et of­fent­lig ei­er­skap av Stat­skog er med på å sik­re det­te. Of­fent­lig opp­kjøp av ver­di­ful­le na­tur­om­rå­der er med på å sik­re det­te. Støt­te til fri­vil­li­ge lag og for­enin­ger som er med på å øke bruk og til­gjen­ge­lig­het for alle vil sik­re det­te. Og ik­ke minst: å grunn­lovs­fes­te alle­manns­ret­ten vil være det sik­res­te kor­tet for å be­va­re vår felles be­visst­het og rett til at luf­ta, ha­vet, sko­gen og fjel­let er fritt for alle. Det skal stå der, nå og for all­tid, klar til bruk for oss alle. CECI­LIE KNIBE HANSEN, 2. stor­tings­kan­di­dat for Aust-ag­der Ap

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.