Opp­si­gel­se av Eøs-av­ta­len: en dår­lig idé?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Til­svar til Per M. Mat­hi­sen og Hal­vor Fjer­mer­os «Tren­ger vi Eøs-av­ta­len for å få solgt va­re­ne våre?»

●● Eøs-av­ta­len gjør det mu­lig for Nor­ge å sel­ge de fles­te av våre va­rer på EUS in­nen­lands­mar­ked, og det lyk­kes vi i dag me­get bra med. Men noen øns­ker å si opp EØS­av­ta­len og er­stat­te den med en fri­han­dels­av­ta­le, og for­ut­set­ter i sam­me slen­gen at den helt sik­kert blir bed­re enn da­gens EØS­av­ta­le for Nor­ge.

Det sen­tra­le spørs­må­let er ik­ke «tren­ger vi Eøs-av­ta­len for å få solgt va­re­ne våre?». Toll­sat­ser på va­rer er for en stor grad av­skaf­fet, bort­sett fra for fisk og land­bruks­pro­duk­ter – også i de fles­te han­dels­av­ta­ler. Den minst for­del­ak­ti­ge fri­han­dels­av­ta­le er en Wto-av­ta­le. Et mer sen­tralt spørs­mål er «vil en han­dels­av­ta­le være bed­re for Nor­ge enn EØS?». Sva­ret er klart nei.

EØS er så langt mye mer enn å av­skaf­fe toll på va­rer. Det hand­ler om felles stan­dar­der på pro­duk­ter og tje­nes­ter, noe som ska­per en for­ut­sig­bar­het små be­drif­ter er full­sten­dig av­hen­gi­ge av. Det hand­ler om at uten­lands­ke ar­beids­ta­ke­re har like ret­tig­he­ter på ar­beids­plas­sen som sine kol­le­ga­er. Det hand­ler så­gar om at mil­lio­ner at stu­den­ter har mu­lig­he­ten til å ta ut­dan­nel­se i et an­net euro­pe­isk land.

Før Eøs-av­ta­len sies en­si­dig opp fra norsk side, må det være ri­me­lig å skaf­fe seg en for­vent­ning om at Nor­ge kan opp­nå en bed­re på­føl­gen­de av­ta­le. En av­ta­le som ik­ke re­gu­le­rer fri flyt av ar­beids­kraft og tje­nes­ter vil ik­ke være en god av­ta­le.

Hvis det er noe i Eøs-av­ta­len vi er mis­for­nøyd med – fix det – i sam­ar­beid med våre av­tale­part­ne­re. Vi i Europa­be­ve­gel­sen har for øv­rig en en­kel løs­ning på det de­mo­kra­tis­ke un­der­skudd i EØS­av­ta­len – Nor­ge bør bli fullt med­lem i EU – så får vi vår rett­mes­si­ge inn­fly­tel­se på ut­for­min­gen av reg­le­ne for EUS in­nen­lands­mar­ked. KJELL TØRLIN ANDREASSEN, styre­for­mann Europa­be­ve­gel­sen Sør­lan­det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.