Di­ver­se om Nav

Faedrelandsvennen - - MENING -

Nav-kom­mu­ni­ka­sjon: ser­vice el­ler man­gel på ser­vice.

●● Stor­tin­get har be­stemt at mest mu­lig kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom be­folk­nin­gen og det of­fent­li­ge skal fore­gå di­gi­talt.

Men det er jo fris­ten­de å spør­re det sam­me Stor­ting om de har tenkt på hvil­ke ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser det får for man­ge men­nes­ker som ik­ke har, og ik­ke kan be­nyt­te seg av, di­gi­ta­le hjelpe­mid­ler.

Tje­nes­te­ne til Nav er så vik­ti­ge at en må for­ven­te at bru­ker­ne kan be­nyt­te dem på en enk­le­re måte, enn hva vi nå ser blir til­fel­let. Da vi ar­bei­det for å opp­ret­te Nav, trod­de vi at det nå skul­le bli enk­le­re å få nød­ven­dig hjelp og ser­vice for den en­kel­te. I ste­det opp­le­ver vi at det blir vans­ke­li­ge­re.

Av­de­lings­di­rek­tø­ren i Vest-ag­der me­ner at om­leg­gin­gen som Nav nå gjen­nom­fø­rer vil kom­me bru­ker­ne til gode i form av bed­re ser­vice. Vi­de­re sies det at «det er helt av­gjø­ren­de at bru­ker­ne blir flin­ke­re til å bru­ke våre nett­ba­ser­te tje­nes­ter» der­som på­leg­get om å dri­ve mest mu­lig ef­fek­tivt» kan gjen­nom­fø­res.

Først var det «slip­pen» som ble tatt vekk.nå skul­le en ik­ke len­ger se hva du fikk i pen­sjon. Bru­ker­ne blir bedt om først å lete etter svar på net­tet og even­tu­elt ta kon­takt på te­le­fon.nå skul­le en tro at det kan­skje var en­kelt å ta en te­le­fon, men da må du i hvert fall ha god tid og tål­mo­dig­het, for det kan ta lang tid før du får svar. Og det er nå en gang sånn at man­ge har pro­ble­mer med å kom­mu­ni­se­re via te­le­fon.

Av­de­lings­di­rek­tø­ren me­ner at om­leg­gin­gen som NAV nå gjen­nom­fø­rer vil kom­me bru­ker­ne til gode i form av bed­re ser­vice. Lu­rer på hvil­ken måte det blir bed­re ser­vice på, når mu­lig­he­te­ne for å få kon­takt med NAV blir vans­ke­li­ge­re for fle­re bru­ke­re?

Etter som det er Stor­tin­get som har be­stemt det­te, så kun­ne det kan­skje være greit å vite om alle par­ti­ene på Stor­tin­get var eni­ge om det­te. Og så er det jo stor­tings­valg også i år.

LILLIAN OL­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.