Nær­mer vi oss en stør­re sat­sing på leve­kår?

Nå har vi fått tre om­fat­ten­de rap­por­ter: Ung­data, Like­stil­lings­mo­ni­to­ren og Folke­helse­un­der­sø­kel­sen, som alle vi­ser at Ag­der lig­ger dår­lig an og at de­ler av Ag­der har et dår­li­ge­re ut­gangs­punkt enn and­re når det gjel­der leve­kår og like­stil­ling.

Faedrelandsvennen - - MENING - RANDI ØVERLAND, op­po­si­sjons­le­der Vest-ag­der fyl­kes­ting

Det hand­ler om for­skjel­ler i f.eks. ut­dan­nings­nivå, for­skjel­lig opp­le­vel­se av egen skole­si­tua­sjon, egen helse, hel­tid- og del­tids­pro­ble­ma­tik­ken og ik­ke minst de som le­ver av trygd - spe­si­elt man­ge unge.

Fra Vest-ag­der Ap sin fyl­kes­tings­grup­pe har det de sis­te to åre­ne vært fore­slått man­ge til­tak når det gjel­der å bed­re leve­kå­re­ne. Det har hand­let om å leg­ge til ret­te for full­ver­dig fag­opp­læ­ring, for­mell opp­læ­ring til voks­ne, ful­le job­ber til kvin­ne­ne og bed­re helse­tje­nes­te for ele­ver og lær­lin­ger i vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring. Det har vært av­gjø­ren­de for oss at hele fyl­ket må får del i sat­sin­gen. Hoved­må­let er ar­beid til alle ar­beids­føre.

Så hvor­for får ik­ke for­sla­ge­ne våre fler­tall i fyl­kes­tin­get? H, KRF.,FRP, V og Sp, er ty­de­lig­vis ik­ke eni­ge i at det­te er det de vil prio­ri­te­re og sat­se på. De har and­re prio­ri­te­rin­ger og de bud­sjet­te­rer med sto­re over­skudd. Fyl­kes­tin­get ved­tar å over­fø­re opp mot 100 mil­lio­ner fra drift til in­ves­te­rin­ger hvert år. A ntall en­kelt­skjeb­ner som ik­ke får den ut­dan­nin­gen de har lyst på og be­hov for, og i man­ge til­fel­ler lov­mes­sig krav på, øker for hvert skole­år som går. Ny kom­pe­tan­se er vik­tig for ut­vik­lin­gen av næ­rings­li­vet i hele lands­de­len. Vi kan nev­ne fag­om­rå­der som pro­sess­in­du­stri­en og ma­ri­ne næ­rin­ger.

Ap hå­per at alle par­ti­ene vil være med på et løft når det gjel­der å øke ut­dan­nings­ni­vå­et, spe­si­elt i de de­ler av fyl­ket som lig­ger la­vest i for­hold til per­soner med full­ført vi­dere­gå­en­de og høy­ere ut­dan­ning. Det er hundre­vis av unge voks­ne og godt voks­ne per­soner som ik­ke er fer­dig med vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring. I til­legg er det man­ge som har star­tet og/el­ler som øns­ker å be­gyn­ne på en høy­ere ut­dan­ning.

Det er en­kelt å «skred­der­sy» fag­opp­læ­ring for voks­ne med ulik real­kom­pe­tan­se ved kar­rie­re-sent­re­ne i hele fyl­ket. Men det kos­ter noe.

Li­ke­le­des er det en­kelt å leg­ge til ret­te for gra­tis de­sen­tra­li­sert un­der­vis­ning på høy­ere nivå. UIA har selv in­vi­tert til økt sam­ar­beid på det­te om­rå­det. Kom­bi­na­sjon av or­di­nær un­der­vis­ning og bruk av so­sia­le medi­er, gjør det både bil­li­ge­re og let­te­re for de som øn- sker å ta høy­ere ut­dan­ning. Men for­hol­de­ne må leg­ges til ret­te og un­der­vis­nin­gen må være gra­tis, som for stu­den­ter ved of­fent­li­ge høy­sko­ler og uni­ver­si­te­ter. P å beg­ge ut­dan­nings­ni­vå­ene kan en set­te inn langt stør­re og mål­ret­tet «trykk» enn til­fel­let er i dag. Vi vet mye om hvor­dan folk har det, ut­dan­nings­nivå og ar­beids­ak­ti­vi­tet, men hva vet vi egent­lig om hva som skal til før en­kelt­inn­byg­ge­re mel­der seg på for å gjø­re fer­dig vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring el­ler be­gyn­ne på et stu­di­um?

Det er for få i ar­beid i for­hold til an­tall i ar­beids­før al­der i Ag­der. Hele 41 000 mot­tar trygd. I til­legg er halv­par­ten av kvin­ne­ne i del­tids­stil­lin­ger. Ap sin på­stand er at her gjø­res det mi­ni­malt for å få til en end­ring. Og da hand­ler det både om kom­mu­ne­ne ge­ne­relt og fyl­ket spe­si­elt.

Vest-ag­der fyl­ke har ett hel­tids­pro­sjekt som vi støt­ter. Det har gitt gode re­sul­ta­ter. Når Ap vil ut­vi­de an­tall pro­sjek­ter til å gjel­de yt­ter­li­ge­re fi­re kom­mu­ner i til­legg til fyl­kes­kom­mu­nen, blir vi stemt ned. Det hol­der visst med ett vel­lyk­ket pro­sjekt? For­stå det den som kan.

Mye hø­res fint ut når po­li­ti­ker­ne snak­ker, men det føl­ges ik­ke opp med kon­kre­te for­slag og pen­ger!

Po­li­ti­ker­ne i Vest-ag­der fyl­ke har makt og inn­fly­tel­se til å gjø­re end­rin­ger i egen etat, men li­ke­vel er det ik­ke gjort noen for å få fle­re i hel­tids­stil­lin­ger. An­de­len kvin­ner i del­tids­stil­lin­ger er 73,3 pro­sent. Tal­le­ne i fyl­kes­kom­mu­nen er nøy­ak­tig som året før! ed hel­tids­pro­sjek­ter i fem kom­mu­ner og i fyl­kes­kom­mu­nen, er Ap tryg­ge på at inn­stil­lin­gen til det å inne­ha hele job­ber, vil end­re seg i kom­mu­ne­ne og fle­re kvin­ner vil

Mfå hele stil­lin­ger ras­ke­re. Det er fullt mu­lig å gjø­re noe og det vil gi bed­re leve­kår. Det har pro­sjek­tet i Song­da­len kom­mu­ne vist oss. Men det vil kos­te pro­sjekt­mid­ler og en be­visst prio­ri­te­ring.

Ja, til og med helse­søs­ter­tje­nes­ten øns­ker ik­ke fler­tal­let å sat­se skik­ke­lig på sam­men med kom­mu­ne­ne. Ap har fore­slått at alle nye helse­søs­ter­stil­lin­ger som kom­mer vi­dere­gå­en­de skole til gode, skal få dek­ket 50 pro­sent av kost­na­de­ne fra fyl­kes­kom­mu­nen. Selv KRF, som har bed­re helse­tje­nes­te i vi­dere­gå­en­de skole i par­ti-pro­gram­met den­ne pe­rio­den, stem­mer imot. Mye hø­res fint ut når po­li­ti­ker­ne snak­ker, men det føl­ges ik­ke opp med kon­kre­te for­slag og pen­ger!

Det må kon­kre­te for­slag, prio­ri­te­rin­ger, mot, hand­ling og ik­ke minst be­vilg­nin­ger til der­som det skal skje et løft for leve­kå­re­ne til en­kelt­grup­per i Vest-ag­der. VestAg­der Ap fore­slår i fyl­kes­tin­get i april 2017 en leve­kårs­pak­ke på 37,9 mil­lio­ner kro­ner. Vi gjør det i for­bin­del­se med års­be­ret­nin­gen og regn­ska­pet for 2016. Vest -Ag­der fyl­ke har et net­to drifts­re­sul­tat på 174,5 mil­lio­ner kro­ner og et regn­skaps­mes­sig re­sul­tat på 75,2 mil­lio­ner kro­ner. Fyl­kes­kom­mu­nen har en so­lid øko­no­mi og er blant fyl­ke­ne med minst lån.

Ap fore­slår å bru­ke mid­ler som tid­li­ge­re er ved­tatt over­ført fra drifts­bud­sjet­tet til in­ves­te­rin­ger, men som ik­ke er brukt. Dis­se pen­ge­ne øns­ker vi å set­te av til en leve­kårs­pak­ke. Vi in­vi­te­rer de and­re par­ti­ene til å være med å de­fi­ne­re og å prio­ri­te­re kon­kre­te til­tak in­nen­for et stort spek­ter av leve­kårs­til­tak vi vet vir­ker. I fyl­kes­ut­val­get stem­te H, KRF, FRP, V og Sp ned for­sla­get. Vi reg­ner med de har gode al­ter­na­ti­ver der­som det sam­me skjer i fyl­kes­tin­get. Ap tror det er vik­tig å star­te job­ben nå, før vi sø­ker sta­ten om å del­ta i uli­ke pro­sjekt. yl­kes­kom­mu­nen og kom­mu­ne­ne har fri­het til å prio­ri­te­re og det bør vi vir­ke­lig vise nå som vi vet så mye om si­tua­sjo­nen. Alt kan ik­ke bare over­la­tes til sta­ten. Og alt kan ik­ke bare ut­set­tes!

F

FOTO: JA­COB BUCHARD

Ar­tik­kel­for­fat­te­ren etter­ly­ser ster­ke­re sat­sing på full­ver­dig fag­opp­læ­ring, for­mell opp­læ­ring til voks­ne, ful­le job­ber til kvin­ne­ne og bed­re helse­tje­nes­te for ele­ver og lær­lin­ger i vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring. Bil­det er fra en jobb­mes­se i regi av Nav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.