Jeg sa jo ik­ke til by­rå­et at vi­deo­en ik­ke var ekte. Jeg spil­te bare med, jeg.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

Amir As­gharne­jad (31) fra Kris­tian­sand spil­ler seg selv i fil­men «Drib», som om­hand­ler den san­ne his­to­ri­en om da han lur­te et ame­ri­kansk re­klame­byrå i 2014.

– Jeg kun­ne ald­ri spådd at et så gøy og sprøtt pro­sjekt fra 2014 kun­ne ende opp til å bli en spillefilm, sier skue­spil­ler og ko­mi­ker Amir As­gharne­jad til Fædre­lands­ven­nen.

Sør­len­din­gen spil­ler nem­lig selv i ho­ved­rol­len i den pre­mie­re­kla­re fil­men «Drib», som tar for seg den mer­ke­li­ge og små­kom­pli­ser­te his­to­ri­en fra 2014, da As­gharne­jad lur­te re­klame­by­rå­et til en energi­drikk-gi­gant.

MANIPULERTE SEG INN

Det hele be­gyn­te i 2014 da As­gharne­jad la ut en vi­deo på You­tube hvor han til­syne­la­ten­de ble mør­ban­ket i Oslo av en dør­vakt. Vi­deo­en gikk vi­ralt og ble sett av mil­lio­ner ver­den over.

As­gharne­jads vi­deo, som han i etter­tid har av­slørt som et iscene­satt per­for­mance-styk­ke til kort­fil­men «In­ter­net Famous», kap­ret opp­merk­som­he­ten til re­klame­by­rå­et til en vel­kjent energi­drikk, som av ju­ri­dis­ke år­sa­ker har blitt byt­tet ut med nav­net «Drib» i fil­men.

Re­klame­by­rå­et valg­te der­for å leie inn vi­ral­kjen­di­sen fra Sør­lan­det til å være energi­drik­kens an­sikt utad i en mil­lion­kam­pan­je, som ble fil­met i Los An­ge­les i 2014.

– For meg var jo det­te opp­dra­get fra re­klame­by­rå­et en slags vi­dere­fø­ring av per­for­mance-styk­ket mitt. Jeg føl­te jeg var et sted i li­vet hvor jeg måt­te gå «all in» på en per­for­mance, så jeg sa jo ik­ke til by­rå­et at vi­deo­en ik­ke var ekte. Jeg spil­te bare med, jeg, sier As­gharne­jad og ler.

Og det er nett­opp det­te lu­re­ri­et som har blitt film­a­ti­sert i fil­men «Drib», som te­ma­ti­se­rer både medie­ma­ni­pu­la­sjon, «fa­ke news», mo­der­ne mar­keds­fø­ring og hvor­dan noe fik­tivt kan få re­el­le kon­se­kven­ser.

VIL­LE STOP­PE FIL­MEN

As­gharne­jad sier vi­de­re at det opp­sto noen si­tua­sjo­ner un­der de fem da­ge­ne i Los An­ge­les hvor han føl­te for å av­bry­te det svært spe­si­el­le pro­sjek­tet.

– På en fest i Los An­ge­les, i for­bin­del­se med den­ne kam­pan­jen, var det noen vil­le slåss med meg for­di de had­de sett meg på You­tube. Og det var flaks for meg at den hen­del­sen ik­ke es­ka­ler­te, for å si det sånn.

– Men dere møt­te også mot­stand fra selve energi­drikk-sel­ska­pet som vil­le stop­pe fil­men og sak­søke dere?

– De var vir­ke­lig etter oss i star­ten ja, men det roet seg etter at vi byt­tet ut nav­net på pro­duk­tet de­res med energi­drik­ken «Drib», som vi fant på selv. Det kan hen­de at de i dag har roet seg og ten­ker «Hvem bryr seg egent­lig om en norsk-ame­ri­kansk film egent­lig»?

– Bruk­te by­rå­et noen gang ma­te­ria­le fra den­ne kam­pan­jen som de lag­de med deg?

– Jeg har i alle fall ik­ke hørt el­ler sett noe til kam­pan­jen. Hvis de gjør det i fram­ti­da så har vi jo den­ne fil­men som et mot­svar til dem, av­slut­ter As­gharne­jad og ler.

– «MOCKUMENTAR-SATIRE»

Norsk Film­in­sti­tutt, som har spon­set fil­men med 5,5 mil­lio­ner kro­ner i pro­duk­sjons­til­skudd, be­skri­ver film­pro­sjek­tet som helt unikt.

– Det­te er et an­ner­le­des pro­sjekt enn hva både bran­sjen og kino­pub­li­kum­met er vant til. Kris­tof­fer Bor­g­li er en ta­lent­full re­gis­sør med en film vi ik­ke har sett før, hver­ken på inn­holds­si­den, me­to­disk el­ler lan­se­rings­mes­sig, sier spille­film­kon­su­lent Wi­becke Rønseth på NFIS hjemme­side.

Og al­le­re­de før pre­mie­re­da­to­en 12. mai har det vel­kjen­te film­nett­ste­det for uav­hen­gi­ge fil­mer, In­diewire.com, om­talt fil­men som en spen­nen­de og ny­ten­ken­de «mockumentar-satire», og tril­ler en svak fem­mer på ter­nin­gen i an­mel­del­sen.

– Det­te er en bit­ter og bi­sarr mockumentar-satire om en mar­keds­fø­ring som har gått helt feil, skri­ver an­mel­der Da­vid Ehr­lich.

FOTO: VIMEO

Still­bil­de fra spille­fil­men «Drib», med Amir As­gharne­jad i ho­ved­rol­len som seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.