Skal kjø­pe klas­sis­ke in­stru­men­ter for 10 mil­lio­ner kro­ner

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLEBUST

Spare­ban­ken Sør har opp­ret­tet et eget in­stru­ment­fond for klas­sisk mu­sikk.

– Sør­lan­dets bes­te stry­ke­re for­tje­ner de bes­te in­stru­men­te­ne, sier Stein A. Han­ne­vik, styre­le­der i ny­opp­ret­te­de Stif­tel­sen Spare­ban­ken Sør in­stru­ment­fond.

Stif­tel­sen har satt av ti mil­lio­ner kro­ner til inn­kjøp for å byg­ge opp en sam­ling av kva­li­tets­in­stru­men­ter fra de sto­re in­stru­ment­ma­ke­re på 1700-1800 tal­let. In­stru­men­te­ne har en helt unik klang som blir ri­ke­re for hvert år som går. Sli­ke in­stru­men­ter vil løf­te et­hvert or­kes­ter og vil fram­over bli lånt ut til mu­si­ke­re i Kris­tian­sand sym­foni­or­kes­ter og til spe­si­elt ta­lent­ful­le mu­si­ke­re i lands­de­len.

De bes­te stryke­in­stru­men­te­ne kan kos­te fle­re mil­lio­ner kro­ner, og inn­kjøp av sli­ke in­stru­men­ter er ofte ik­ke mu­lig å fi­nan­siere for or­kest­re og mu­si­ke­re, skri­ver Spare­ban­ken Sør og Kil­den i en presse­mel­ding.

Det­te set­ter Kso-di­rek­tør Ste­fan Sköld stor pris på:

– Det­te hand­ler om at stif­tel­sen kan kjø­pe vel­dig gode in­stru­men­ter og låne dem ut til en kon­sert- mes­ter. Det vil bli klang­gjel­den­de for hele kon­ser­ten. In­stru­men­te­ne knyt­tes til en po­si­sjon og ik­ke en per­son, og kan lå­nes ut til hele det klas­sis­ke mil­jø­et i Ag­der, fra KSO til UIA og ta­len­ter i kul­tur­sko­len. Det be­tyr utro­lig mye. Det blir kan­skje ik­ke så vel­dig man­ge in­stru­men­ter, men det blir gam­le og fine in­stru­men­ter.

For­må­let med ord­nin­gen er å øke in­ter­es­sen for klas­sisk mu­sikk på Sør­lan­det, og bi­dra til å opp­munt­re ung­dom til å sat­se på en mu­si­kalsk kar­rie­re.

ARKIVFOTO: ERLING S. HÆGELAND

Ta­lent­ful­le, unge mu­si­ke­re kan få ver­di­ful­le in­stru­men­ter mel­lom hen­de­ne fra et nytt in­stru­ment­fond. Her An­ne Ca­mil­la Fur­re Thomme­sen på bratsj ved en tid­li­ge­re an­led­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.